Hoppa till innehåll

Anställningsmöjligheter för arbetsgivaren

Sysselsättningstjänsterna erbjuder olika slags service och ekonomiskt stöd för att sysselsätta arbetslösa arbetssökande.

Borgå stads sysselsättningstjänster erbjuder olika anställningsmöjligheter för företag, stiftelser och föreningar. I och med kommunförsök med sysselsättning kan kommunen erbjuda företag arbetsprövningsplatser och möjligheter till lönesubvention.

Arbetsgivarna kan få ekonomiskt stöd för lönekostnaderna för arbetslösa arbetssökande i form av lönesubvention och kommuntillägg utöver lönesubventionen.

Arbetsgivarrådgivning om lönesubvention

Mera om möjligheter att sysselsätta

Lönesubvention

Lönesubvention är ett statligt ekonomiskt stöd som kan beviljas arbetsgivare för att täcka arbetslösa arbetssökandes lönekostnader. Lönesubvention beviljas för att främja arbetssökandes sysselsättning.

Man kan också bevilja lönesubvention för deltidsanställningar. Det kan vara motiverat till exempel med tanke på partiellt arbetsföras sysselsättning.

Lönesubvention kan tills vidare beviljas för högst 12 månader så att subventionen utgör 30 %, 40 % eller 50 %, beroende på den arbetslösa arbetssökandens situation som helhet betraktad. I vissa situationer kan en förening, en stiftelse eller ett registrerat religionssamfund få en lönesubvention som täcker 100 % av lönekostnaderna.

Arbetsgivarens kommuntillägg för sysselsättning

Kommuntillägget för sysselsättning syftar till att vara ett stöd vid anställningens början, och det beviljas utöver lönesubventionen för att täcka lönekostnaderna, högst 300 €/månad. Att ansökan om lönesubvention har bifallits är villkor för beviljande av kommuntillägg.

Fyll i den separata ansökningsblanketten för sökande av kommuntillägg för sysselsättning. Till ansökan ska bifogas beslutet om bifall av ansökan om lönesubvention och en kopia av arbetsavtalet.

Företag beviljas kommuntillägg för sysselsättning på följande villkor:

 • De som sysselsätts ska vara 17–29-åriga
  • arbetslösa Borgåbor utan yrkesinriktad examen, eller
  • personer som har yrkesinriktad examen och som har varit arbetslösa i sex månader samt som beviljas lönesubvention på 30 % eller 40 % av lönekostnaderna för att ges sysselsättning
 • Arbetstiden ska vara minst 85 % av normal heltidsanställning i branschen

Kommuntillägg för sysselsättning betalas i högst sex månader. Ifall företaget ingår ett läroavtal med den som ska sysselsättas, kan kommuntillägg betalas i 10 månader.

Föreningar, stiftelser och religionssamfund beviljas kommuntillägg för sysselsättning på följande villkor:

 • De som sysselsätts ska ha rätt till lönesubvention på 50 % av lönekostnaderna för att ges sysselsättning, och vara Borgåbor.
 • Föreningar, stiftelser eller religionssamfund som ska sysselsätta ska vara registrerade

Kommuntillägg för sysselsättning betalas i högst 12 månader.

Arbetsprövning

Syftet med arbetsprövning är att tydliggöra yrkes- och karriärvalsalternativen, att möjliggöra bedömning av arbetets lämplighet och att stöda återinträde på arbetsmarknaden. De personer som berörs kan sakna yrkesutbildning eller planera byte av bransch. Målet är då att utreda om branschen eller yrket intresserar eller hur de lämpar sig för personen.

Borgå stad ordnar arbetsprövning inom sina olika sektorer. Andra instanser som ordnar arbetsprövning kan vara företag, föreningar, organisationer, stiftelser, religionssamfund, statliga ämbetsverk eller arbetsverkstäder. Det betalas ingen lön medan arbetsprövningen pågår, utan deltagaren får arbetslöshetsförmån och kostnadsersättning. Arbetsprövning medför alltså inte lönekostnader för arbetsgivaren.

Arbetsprövningens längd varierar från två veckor till 12 månader, beroende på kundernas situation och målet med prövningen. Hos en och samma arbetsgivare är arbetsprövningens maximala längd sex månader

Arbetsprövning är ett gott alternativ om du är arbetslös arbetssökande från Borgå och

 • du är i avsaknad av yrkesutbildning
 • du planerar att byta yrke eller bransch
 • du upplever att du är i behov av stöd för ditt återinträde i arbetslivet

Du kan söka dig till arbetsprövning genom att vända dig till en jobbcoach inom Borgå kommunförsök med sysselsättning  eller till den sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (TYP) i Östra Nyland.