Hoppa till innehåll

Borgå stadstjänster

Till följd av kommunförsöken med sysselsättning överförs en del av AN-byråns tjänster till kommunerna från och med den 1 mars 2021.

Arbetsprövning på en arbetsplats

Syftet med arbetsprövning är att förtydliga yrkes- och karriärvalsalternativen, att möjliggöra bedömning av arbetets lämplighet och att stödja återinträde på arbetsmarknaden. Borgå stad ordnar arbetsprövning inom sina olika sektorer. Instanser som ordnar arbetsprövning kan också vara företag, föreningar, organisationer, stiftelser, religionssamfund, statliga ämbetsverk eller arbetsverkstäder. Arbetsprövning är ett gott alternativ, om du är arbetslös arbetssökande från Borgå, och

  • du vill hitta jobb
  • du saknar yrkesutbildning
  • du planerar att byta yrke eller bransch

Du kan påbörja din process för arbetsprövning genom att vända dig till din  jobbcoach eller till den sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (TYP) i Östra Nyland. Innan du söker en arbetsprövningsplats ska du alltid höra efter att du är berättigad till arbetsprövning. Du får inte lön medan arbetsprövningen pågår, men du får arbetslöshetsförmån och kostnadsersättning.

Lönesubventionerat arbete

Lönesubvention är ett stöd genom vilket arbetsgivaren får ersättning för en del av en arbetslösa arbetssökandes lönekostnader. En arbetsgivare kan få lönesubvention enbart för att anställa personer som har anmält sig som arbetslösa arbetssökande. Med lönesubvention ges arbetslösa arbetssökande ett tillfälle att få ett jobb som man inte har helt tillräcklig yrkesskicklighet för eller att få ett jobb där personens skada eller sjukdom påverkar hur man klarar av uppgiften. Jobbcoachen evaluerar situationen tillsammans med dig.

Sysselsättningsskyldighet

Sysselsättningsskyldighet är en lagstadgad tjänst där staden på vissa villkor erbjuder över 57-åriga arbetslösa arbetssökande arbete, då de arbetssökandes tid för arbetslöshetsdagpenning håller på att löpa ut innan de har fyllt 60 år. Med arbetslöshetsdagpenning avses inkomstrelaterad dagpenning från en a-kassa eller grunddagpenning från FPA. Arbetet  med sysselsättningsskyldighet ska vara heltidsarbete som uppfyller arbetsvillkoret, och det får pågå i högst 26 veckor. I sysselsättningsskyldigheten beaktas tidigare intjänade dagar i arbetsvillkoret så att de dras av från arbetets längd. Anställningen kan börja först när den arbetslösa har fått arbetslöshetsdagpenning för maximitiden.

Tjänster från Östra Nylands välfärdsområde

Social- och hälsovårdstjänster som överförs från Borgå stad till Östra Nylands välfärdsområde den 1 januari 2023

Sysselsättningsfrämjande rehabilitering

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ordnas för 17–64-åriga långtidsarbetslösa för vilka andra åtgärder inte är ändamålsenliga. Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte har som mål att stärka kundens livshantering, arbetslivsfärdigheter, förmåga att klara av arbete eller studier och att skapa förutsättningar för att kunden ska hitta jobb, få utbildning eller sysselsättningsfrämjande tjänster.

Social rehabilitering är socialservice i enlighet med socialvårdslagen, och meningen är att främja och upprätthålla välfärden, minska ojämlikheten och främja delaktigheten.

Sektorsövergripande samservice (TYP)

TYP-servicen står till tjänst när du är i behov av individuellt stöd för att hitta jobb. Servicen gör det möjligt för dig att utreda vad som hindrar dig att hitta jobb och att utreda dina möjligheter till sysselsättningsfrämjande rehabilitering, utbildning och arbete. Tillsammans med dig verkar experter från olika sektorer, såsom sysselsättningsexperter, socialhandledare, socialarbetare, hälsovårdare och rehabiliteringshandledare från FPA.

Hälsoundersökning för arbetslösa

TyötSyftet med hälsoundersökningar för arbetslösa är att främja din hälsa och ditt välmående samt din arbets- och funktionsförmåga under arbetslösheten.