Hoppa till innehåll

Vid byggande utanför detaljplanerat område behövs ofta före ansökan om bygglov ett separat avgörande om planeringsbehov och/eller ett beslut om undantag.

I Borgå finns gällande detaljplaner för de mest centrala bosättningscentra och största byacentra, så som t.ex. Ebbo, Hindhår och Kerko.
Det gällande detaljplaneläget för en fastighet kan du kolla i karttjänsten.

Avgörande om planeringsbehov

Ett avgörande om planeringsbehov är ett tillstånd som staden beviljar och som behövs innan ett bygglov kan beviljas. Ett avgörande om planeringsbehov krävs för byggprojekt i ett område utan detaljplan där det redan finns bosättning i närområdet.

Ett avgörande om planeringsbehov ger dock fortfarande inte rätt att bygga. I beslutet fastslås en tid inom vilken bygglov ska sökas.

Många omständigheter inverkar då det gäller att fastställa om behov av ett avgörande om planeringsbehov föreligger. Det lönar sig att kontakta stadsplaneringen eller byggtillsynen i ett så tidigt skede som möjligt, när man planerar att bygga på ett område utan detaljplan.

I markanvändnings- och bygglagens 137 § stadgas om de särskilda förutsättningar enligt vilka avgörande om planeringsbehov kan beviljas. Ifall förutsättningarna inte uppfylls, kan ansökan avslås.

Beslut om undantag

Man kan ansöka om undantag från stadganden, bestämmelser, begränsningar och förbud som gäller byggande. Ett beslut om undantag förutsätter alltid att det finns ett särskilt skäl. Ett undantag får inte medföra olägenheter för planläggningen, genomförandet av planen eller annan reglering av områdesanvändningen, försvåra uppnående av målen för naturvården eller skyddet av den byggda miljön och inte heller leda till byggande, som har betydande inverkningar, eller orsaka i största allmänhet avsevärda negativa miljö- eller andra påverkningar. Om förutsättningar för undantag stadgas i markanvändnings- och bygglagens 171 §. Ifall förutsättningarna inte uppfylls, kan ansökan avslås.

Ett beslut om undantagslov ger ännu inte rätt att bygga. I beslutet bestäms den tid inom vilken bygglov ska sökas.

Byggande vid stränder

Vid byggandet på stränder följs avvikande tillståndsstadganden. Som byggande på strand anses i allmänhet projekt som ligger på 150 – 200 m avstånd från stranden. Vid byggandet på stränder tillämpas inte avgörandet om planeringsbehov, utan godkännandet av byggprojektet sker genom ett beslut om undantag. För byggande vid en strand behövs inte ett beslut om undantag, om en stranddetaljplan har utarbetats för området.

Ett beslut om undantag behövs i allmänhet innan bygglov beviljas:

  • för att bygga ett nytt eller ersättande egnahemshus eller fritidsbostad inom strandområdet
  • för att ändra en befintlig fritidsbostad till att användas permanent året om.

Ett beviljande av undantagslov förutsätter alltid att det finns ett särskilt skäl. I markanvändnings- och bygglagens 171 § stadgas om förutsättningarna för undantagets beviljande. Ifall förutsättningarna inte uppfylls, kan ansökan avslås.

Ett beslut om undantag ger ännu inte rätt att bygga. I beslutet bestäms den tid inom vilken bygglov ska sökas.

Ytterligare information om tillstånd i anslutning till byggande vid stränder fås av stadsplaneringen eller byggnadstillsynen.

Ansökan om avgörande om planeringsbehov och beslut om undantag

Blanketter:

Avgifter för behandling av avgörande om planeringsbehov och beslut om undantag

Kontaktuppgifter

Stadsplaneringen bereder avgöranden om planeringsbehov och beslut om undantag.

Stadsplaneringens kontaktuppgifter:

Lovberedning, planläggare Stenberg Camilla

  • 040 520 3179 (måndag-tisdag)
  • lupavalmistelu@porvoo.fi
  • Besök med tidsbokning: Krämaretorget B, 3. våningen