Siirry sisältöön

Asemakaava-alueen ulkopuolelle rakennettaessa tarvitaan usein ennen rakennusluvan hakemista erillinen suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös.

Porvoossa on voimassa asemakaavoja keskeisillä taajama-alueilla sekä suurissa kyläkeskuksissa kuten Epoossa, Hinthaarassa ja Kerkkoossa.
Kiinteistöllä voimassa olevan kaavatilanteen tarkistat karttapalvelusta.

Suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarveratkaisu on kaupungin myöntämä lupa, joka tarvitaan ennen kuin rakennuslupa voidaan myöntää. Suunnittelutarveratkaisu on tarpeen, kun alueella ei ole asemakaavaa ja lähialueella on asutusta.

Suunnittelutarveratkaisu ei kuitenkaan vielä oikeuta rakentamiseen. Päätöksessä määrätään aika, jonka kuluessa rakennuslupaa on haettava.

Suunnittelutarveratkaisun tarpeen määrittelemiseen vaikuttavat monet asiat. Kaupunkisuunnitteluun tai rakennusvalvontaan kannattaa ottaa yhteyttä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, kun suunnitellaan rakentamista alueelle, jolla ei ole asemakaavaa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 137 § säädetään suunnittelutarveratkaisun myöntämisen erityisistä edellytyksistä. Jos edellytykset eivät täyty, voidaan hakemus hylätä.

Poikkeamispäätös

Rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, rajoituksista ja kielloista voi hakea poikkeamista. Poikkeamispäätös edellyttää aina erityistä syytä. Poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai muulle alueidenkäytön suunnittelulle, vaikeuttaa luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista eikä johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa muuten merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Poikkeamisen edellytyksistä säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:ssä. Jos edellytykset eivät täyty, voidaan hakemus hylätä.

Rantarakentaminen

Rannalle rakennettaessa noudatetaan poikkeavia lupasäännöksiä. Rantarakentamiseksi katsotaan yleensä hankkeet, jotka ovat 150–200 metrin etäisyydellä rannasta. Rantarakentamiseen ei sovelleta suunnittelutarveratkaisua, vaan hankkeen hyväksyminen tapahtuu poikkeamispäätöksellä. Rantarakentamiseen ei tarvita poikkeamispäätöstä, jos alueelle on laadittu ranta-asemakaava.

Poikkeamispäätös tarvitaan yleensä ennen rakennusluvan myöntämistä esimerkiksi:

  • uuden tai korvaavan pientalon rakentamiseen rannalle
  • olemassa olevan loma-asunnon muuttamiseen pysyvään ympärivuotiseen käyttöön

Poikkeaminen edellyttää aina erityistä syytä. Edellytyksistä säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:ssä. Jos edellytykset eivät täyty, voidaan hakemus hylätä.

Poikkeamispäätös ei vielä oikeuta rakentamiseen. Päätöksessä määrätään aika, jonka kuluessa rakennuslupaa on haettava.
Lisätietoa rantarakentamiseen liittyvistä luvista saa kaupunkisuunnittelusta tai rakennusvalvonnasta.

Suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamispäätöksen hakeminen

Lomakkeet:

Suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamispäätöksen käsittelymaksut

Lain mukaan kunta vastaa alueellaan laadittavista yleis- ja asemakaavoista. Kaupunki vastaa kaavan laatimisen kustannuksista omistamillaan mailla. Kaupungin omat kaavoitustyöt ovat ensisijaisia, mutta kaupunki laatii kaavanmuutoksia myös yksityisten maanomistajien ja -haltijoiden aloitteesta. Tällöin kaupungilla on oikeus maankäyttö- ja rakennuslain 59 § mukaan periä työstä aiheutuvia kuluja.

Yhteystiedot

Suunnittelutarveratkaisuja ja poikkeamispäätöksiä valmistellaan kaupunkisuunnittelussa.

Lupavalmistelu, kaavoittaja Stenberg Camilla

  • 040 520 3179 (maanantai-tiistai)
  • lupavalmistelu@porvoo.fi
  • Tapaamiset ajanvarauksella osoitteessa: Rihkamatori B, 3.kerros