Siirry sisältöön

Työllistämisen mahdollisuuksia työnantajalle

Porvoon kaupungin työllisyyspalvelut tarjoaa erilaisia työllistymisen mahdollisuuksia niin yrityksille, säätiöille kuin yhdistyksille.

Porvoon Ohjaamo

Työllisyyspalvelut tarjoavat erilaisia palveluja ja taloudellisia tukia työttömien työnhakijoiden työllistämiseen.

Työkokeilu on hyvä mahdollisuus sekä työkokeilijalle että työnantajalle kokeilla työn sopivuutta ja työmarkkinoille paluuta esimerkiksi alan tai ammatin vaihdon yhteydessä. Työkokeilun ajalta ei makseta palkkaa, vaan työkokeilijaa tuetaan työttömyysetuudella ja kulukorvauksella. Työkokeilusta ei siis synny työnantajalle palkkauskustannuksia.

Työsuhteeseen ja oppisopimuskoulutukseen voidaan määräajaksi myöntää palkkatukea ja työllisyyden kuntalisää. Palkkatuella tuetaan työsuhteita ja opintoja, jotka lisäävät työttömän työnhakijan työllistymisen mahdollisuuksia. Palkkatuettu työ on  turvallinen tapa tutustua ja perehtyä työtehtävään, sen haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Työllistämisen taloudellisten tukien hakeminen pääpiirteissään:

 1. Tutustu työnantajan taloudellisiin tukiin, palkkatukeen ja työllisyyden kuntalisään
 2. Ilmoita työllistämismahdollisuudesta alla olevalla lomakkeella ja/tai valitse palkkatukeen oikeutettu porvoolainen työtön työnhakija
 3. Hae palkkatukea sähköisesti TE-palvelujen Oma-asioinnin kautta
 4. Odota palkkatukipäätöstä
 5. Tee työsopimus myönteisen palkkatukipäätöksen saatuasi
 6. Työsuhde voi alkaa
 7. Hae työllisyyden kuntalisää työntekijän kotikunnasta

Palkkatukineuvonta työnantajille

Lisätietoa työllistämisen mahdollisuuksista

Palkkatuettu työ

Palkkatuki on valtion taloudellinen tuki, jota voidaan myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin. Palkkatukea myönnetään edistämään työnhakijan työllistymistä.

Palkkatukea voidaan myöntää myös osa-aikaiseen työsuhteeseen. Tämä voi olla perusteltua esimerkiksi osatyökykyisten työllistymisen kannalta.

Palkkatukea voidaan toistaiseksi myöntää enintään 12 kk:n ajaksi 30 %, 40 % tai 50 %  tuella riippuen työttömän työnhakijan kokonaistilanteesta. Eräissä tilanteissa yhdistys, säätiö tai rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta voi saada palkkatukea 100 % palkkauskustannuksista.

Työllisyyden kuntalisä työnantajille

Työllisyyden kuntalisän on tarkoitus tukea työsuhteen alkua, ja sitä myönnetään palkkauskustannuksiin palkkatuen lisäksi enintään 300 €/kk. Myönteinen palkkatukipäätös on edellytys työllisyyden kuntalisän myöntämiselle.

Työllisyyden kuntalisää haetaan erillisellä hakulomakkeella, jonka liitteinä tulee olla myönteinen palkkatukipäätös ja kopio työsopimuksesta.

Yrityksille työllistämisen kuntalisää myönnetään seuraavin ehdoin:

 • Työllistettävien tulee olla 17–29 -vuotiaita
  • työttömiä porvoolaisia, ilman ammatillista tutkintoa tai
  • 6 kuukautta työttömänä olleita ammatillisen tutkinnon suorittaneita, joiden työllistämiseen myönnetään palkkatukea 30 % tai 40 % palkkauskustannuksista
 • Työajan tulee olla vähintään 85 % alan normaalista täydestä työajasta

Työllisyyden kuntalisää maksetaan enintään kuuden kuukauden ajan. Jos yritys solmii työllistettävän kanssa oppisopimuksen, voidaan kuntalisää maksaa 10 kuukauden ajalta.

Yhdistyksille, säätiöille ja uskonnolliselle yhdyskunnalle työllistämisen kuntalisää myönnetään seuraavin ehdoin:

 • Työllistettävien tulee olla porvoolaisia, joiden työllistämiseen myönnetään palkkatukea 50 % palkkauskustannuksista
 • Työllistävän yhdistyksen, säätiön ja uskonnollisen yhdyskunnan tulee olla rekisteröity

Työllisyyden kuntalisää maksetaan enintään 12 kuukauden ajan.

Työkokeilu työpaikalla

Työkokeilun tavoitteena on ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selkiyttäminen, työn sopivuuden arviointi ja työmarkkinoille paluun tukeminen. Henkilöltä voi puuttua ammatillinen koulutus tai hän suunnittelee alan tai ammatin vaihtoa. Tavoitteena on silloin selvittää, kiinnostaako ala tai ammatti tai onko se henkilölle mahdollinen.

Porvoon kaupunki järjestää työkokeiluja kaupungin eri toimialoilla. Työkokeilun järjestäjänä voi olla myös yritys, yhdistys, järjestö, säätiö, uskonnollinen yhdyskunta, valtion virasto tai työpaja. Työkokeilun ajalta ei makseta palkkaa, vaan työkokeilijaa tuetaan työttömyysetuudella ja kulukorvauksella. Työkokeilusta ei siis synny työnantajalle palkkauskustannuksia.

Työkokeilun kesto vaihtelee kahdesta viikosta kahteentoista (12) kuukauteen, sillä asiakkaiden tilanteet ja kokeilun tavoitteet ovat erilaisia. Samalla työnantajalla työkokeilun maksimiaika on kuusi kuukautta.

Työkokeilu on hyvä vaihtoehto, jos olet porvoolainen työtön työnhakija ja

 • sinulta puuttuu ammatillinen koulutus
 • suunnittelet ammatin tai alan vaihtoa
 • koet tarvitsevasi tukea työelämään paluussasi

Työkokeiluun voi hakeutua Porvoon työllisyyden kuntakokeilun omavalmentajan tai Itä-Uudenmaan työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) kautta.