Siirry sisältöön

Työllistämisen mahdollisuuksia työnantajalle

Porvoon kaupungin työllisyyspalvelut tarjoaa erilaisia työllistymisen mahdollisuuksia niin yrityksille, säätiöille kuin yhdistyksille.

Porvoon Ohjaamo

Porvoon kaupungin työllisyyspalvelut tarjoaa erilaisia työllistymisen mahdollisuuksia niin yrityksille, säätiöille kuin yhdistyksille. Osan TE-palveluista siirtyessä Porvoon työllisyyspalveluille työllisyyden kuntakokeilun myötä, kunta voi myöntää työkokeilua ja palkkatukimahdollisuuksia yrityksille.

Työnantajan on mahdollista saada taloudellista tukea työttömän työnhakijan palkkakustannuksiin valtion palkkatukena sekä kuntalisänä palkkatuen lisäksi.

Palkkatukineuvonta työnantajille

Lisätietoa työllistämisen mahdollisuuksista

Palkkatuettu työ

Palkkatuki on tuki, jolla työnantajalle korvataan osa työttömän työnhakijan palkkakustannuksista. Työnantajan on mahdollista saada palkkatukea vain työttömänä työnhakijana olevan henkilön palkkaamiseen. Työttömälle työnhakijalle palkkatuki on mahdollisuus saada työtä, johon ammatillinen osaaminen ei ihan riitä tai jolla on tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus.

Työttömyyden kestosta riippumatta palkkatuen määrä on aina 50 %. Työttömyyden kesto vaikuttaa palkkatuen kestoon. Alle 12 kuukautta työttömänä olleen palkkaamiseen voidaan tukea myöntää 5 kuukauden ajan ja yli 12 kuukautta työttömänä olleelle 10 kuukauden ajan. Palkkatuen enimmäismäärä on 1 260 €/kk.

Samalle työnantajalle ei myönnetä palkkatukea samasta henkilöstä ennen kuin on kulunut kolme vuotta edellisen palkkatukijakson päättymisestä.

Alentuneen työkyvyn perusteella myönnettävä tuki on 70 % 10 kuukauden ajan. Tukiaikaa voidaan tässä tapauksessa jatkaa enintään 24kk kerrallaan, mikäli edellytykset täyttyvät.

Yhdistykselle, säätiölle tai rekisteröidylle uskonnolliselle yhdyskunnalle voidaan myöntää muuhun kuin elinkeinotoimintaan 100 % palkkatuki 10 kuukauden ajan enintään 65 % työaikaan. Tähän vaikuttaa työttömyyden kesto.  Palkkatuen enimmäismäärä 2 020 €/kk

Yli 60-vuotiaille, pitkään työttömänä olleille, palkkatukijaksoa voidaan jatkaa 24kk kerrallaan myös samalle työnantajalle.

Oppisopimuskoulutukseen voidaan myöntää palkkatukea koko oppisopimuskoulutuksen ajan.

55 vuotta täyttäneiden työllistämistuki

55 vuotta täyttäneiden työllistämistuki on uusi tukimuoto, jolla voidaan työllistää 55 täyttänyt työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Tähän vaikuttaa työttömyyden kesto. Tukea voidaan myöntää 10 kuukauden ajan ja tuen määrä on 70 % palkkakustannuksista.

Kuntalisä yrityksille

Yrityksille Porvoon kaupunki myöntää työllistämisen kuntalisää seuraavin ehdoin:

 • Työllistettävien tulee olla porvoolaisia.
 • Yrityksille maksettava kuntalisä on sidoksissa te-toimiston myöntämään palkkatukeen.
 • Yrityksille maksettava kuntalisä rajataan koskemaan 17–29 vuotiaita,
 • ilman ammatillista tutkintoa olevia työttömiä tai 6 kk työttömänä olleita, ammatillisen tutkinnon suorittaneita nuoria, joiden työllistämiseen
 • Kuntalisää haetaan kirjallisesti hakulomakkeella, jonka liitteinä tulee olla palkkatukipäätös ja kopio työsopimuksesta.
 • Työajan tulee olla vähintään 85% alan normaalista täydestä työajasta.
 • Työllistämisen kuntalisää yrityksille maksetaan enintään 6 kk:n ajan 300 €/kk. Tuki maksetaan kuukausittain jälkikäteen laskutuksen perusteella. Laskuun tulee liittää kopio työllistettävän palkkalaskelmasta. Mikäli yritys solmii työllistettävän kanssa oppisopimuksen, voidaan kuntalisää maksaa 10 kk:n ajan.

Kuntalisä yhdistyksille, järjestöille ja säätiöille

Yhdistyksille, järjestöille ja säätiöille työllistämisen kuntalisää myönnetään seuraavin ehdoin:

 • Työllistävän yhdistyksen tai järjestön tulee olla rekisteröity.
 • Työllistettävien tulee olla porvoolaisia, sekä oikeutettuja palkkatukeen, joka on 50 % palkkauskustannuksista.
 • Kuntalisää haetaan kirjallisesti ja se on sidoksissa te-toimiston palkkatukipäätökseen.
 • Kuntalisää voidaan maksaa samalle ajalle, kuin te-toimisto myöntää palkkatukea eli enintään 10 kk:ksi.
 • 3-sektorin työllistäjille maksettavalla kuntalisällä katetaan palkkakustannusten ja palkkatuen välinen erotus, enintään 300 €/kk.
 • Mikäli te-toimiston yhdistysten 100 %:een palkkatukeen varaama määräraha on loppunut, kaupunki voi harkintansa mukaan ja tarkoitukseen varatun määrärahan puitteissa myöntää tuen ilman em. 300e/kk maksimimäärääehtoa.

Työkokeilu työpaikalla

Työkokeilun tavoitteena on ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selkiyttäminen, työn sopivuuden arviointi ja työmarkkinoille paluun tukeminen. Porvoon kaupunki järjestää työkokeilua kaupungin eri toimialoilla. Työkokeilun järjestäjänä voi olla myös yritys, yhdistys, järjestö, säätiö, valtion virasto tai työpaja. Työkokeilu on hyvä vaihtoehto, jos olet porvoolainen työtön työnhakija ja

 • haluat työllistyä
 • sinulta puuttuu ammatillinen koulutus
 • suunnittelet ammatin tai alan vaihtoa.

Työkokeiluun voit päästä omavalmentajan tai Itä-Uudenmaan työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) kautta. Varmista aina ennen työkokeilupaikan hakemista oikeutesi työkokeiluun. Työkokeilun ajalta ei makseta palkkaa, vaan työkokeilija saa työttömyysetuutta ja kulukorvausta.