Hoppa till innehåll

Beredning av AN24-reformen i Borgåregionen

Städerna Borgå och Lovisa och kommunerna Sibbo, Askola, Mörskom, Pukkila och Lappträsk har ingått ett intentionsavtal om beredning av ett gemensamt sysselsättningsområde. Avtalet anknyter till AN24-reformen där ansvaret för arbetskraftsservicen för arbetssökande, företag och andra arbetsgivare överförs från staten till kommunerna den 1 januari 2025.

Det första avtalsutkastet gällande ordnandet av AN-tjänster blev färdigt 6.6.2023. Det nya, enligt städernas och kommunernas förändringsförslag uppdaterade avtalsutkastet blev färdigt 23.8.2023.

Stadsstyrelsen i Borgå behandlade måndagen den 28 augusti ett uppdaterat utkast till avtal mellan avtalskommuner och avtalsstäder om ordnande av AN-tjänster. Enligt avtalsutkastet ska städer och kommuner i östra Nyland bilda ett samarbetsområde, dvs. ett sysselsättningsområde, för ordnande av arbetskraftsservice. Borgå stad skulle agera som ansvarig kommun på det sätt som avses i kommunallagen när staden sköter avtalsenliga uppgifter.

Förtydliganden och ändringar har gjorts i avtalsförslaget utifrån förhandlingar i sista minuten med avtalsenheterna. Ändringarna gäller tillsättandet av TE-styrelsens vice ordförande, förfarandet för upprättande av budget samt möjligheten för andra kommuner att se över förvaltningen och redovisningen av TE-ärenden.

Borgå och Lovisa städer och Sibbo, Askola, Mörskoms, Pukkila och Lappträsks kommuner ingick i mars 2023 ett intentionsavtal om beredning av ett gemensamt sysselsättningsområde. Stadsstyrelsen i Borgå sände i början av juni avtalsutkastet om ordnande av AN-tjänster för behandling till de kommuner som deltog i beredningsarbetet. Kommunerna har föreslagit ändringar i avtalsutkastet och utkastet har nu uppdaterats utifrån ändringsförslagen.

Fullmäktige i kommunerna och städerna bör godkänna avtalet senast på hösten. Kommunerna ska senast 31.10.2023 tillställa arbets- och näringsministeriet sina samarbetsavtal.

Borgå stad har med stöd av lagen om ordnande av arbetskraftsservice rätt att självständigt ordna arbetskrafts- och företagstjänster till sina invånare, då arbetskraften uppgår i området till över 20 000 personer.

De andra kommunerna och städerna i närområdet får enligt lagen inte ordna AN-tjänster självständigt och därför har man i städer och kommuner utforskat ett gemensamt sysselsättningsområde som en genomförbar möjlighet.

Beredningsmaterial

Ytterligare information