Hoppa till innehåll

Avtalsutkast som gäller ordnande av arbets- och näringstjänster i östra Nyland

Borgå och Lovisa städer och Sibbo, Askola, Mörskoms, Pukkila och Lappträsks kommuner ingick i mars 2023 ett intentionsavtal om beredning av ett gemensamt sysselsättningsområde.

Porvoon kaupungin tunnus.

Nu har ett utkast till avtal om ordnande av arbets- och näringstjänster blivit färdigt. Avtalet föreslås sändas för godkännande till styrelser och fullmäktige i de kommuner och städer som har varit med i beredningsarbetet.

Beredningen av avtalet anknyter till reformen där ansvaret för arbetskraftsservice som erbjuds till arbetssökande, företag och andra arbetsgivare överförs den 1 januari 2025 från staten till kommunerna.

Borgå stad har med stöd av lagen om ordnande av arbetskraftsservice rätt att självständigt ordna arbetskrafts- och företagstjänster till sina invånare, då arbetskraften i området uppgår till över 20 000 personer.

De andra kommunerna och städerna i närområdet får enligt lagen inte ordna arbets- och näringstjänster (AN-tjänster) självständigt och därför har man i städer och kommuner prövat frågan om ett gemensamt sysselsättningsområde som en genomförbar möjlighet.

Ansvar för ordnande av arbets- och näringstjänster och förslag om kostnadsfördelning

Enligt avtalsutkastet skulle städer och kommuner i östra Nyland bilda ett samarbetsområde, dvs. ett sysselsättningsområde, för ordnande av arbetskraftsservice. Vid skötandet av avtalsenliga uppgifter skulle Borgå stad agera som ansvarig kommun på det sätt som avses i kommunallagen.

I avtalsmodellen är arbets- och näringssektionen som lyder under Borgå stads livskraftsnämnd i fråga om ordnande av arbetskraftstjänsternas lagstadgade uppgifter parternas gemensamma organ med flera medlemmar och sysselsättningsområdets arbetskraftsmyndighet.

I reformen skulle de tjänsteinnehavare omplaceras som står i tjänsteförhållande till arbets- och näringsbyrån, NTM-centralen och UF-centret och som arbetar med uppgifter som anknyter till arbetskraftsservice till den ansvariga kommunens (Borgå) tjänst såsom gamla anställda.

De kommuner som bildar ett sysselsättningsområde ska också komma överens med varandra om fördelningen av de kostnader som skötseln av uppgiften medför. Kostnader för arbets- och näringstjänster som har producerats till kommunerna fördelas i avtalsutkastet mellan kommunerna som följer:

  • Av kostnaderna fördelas 45 procent i förhållande till kommunernas invånarantal.
  • Av kostnaderna fördelas 45 procent per kommun i förhållande till de som är arbetslösa och de som omfattas av tjänsterna.
  • Av kostnaderna fördelas 10 procent per kommun i förhållande till antalet personer med främmande språk.


Borgå stads livskraftsnämnd behandlar ärendet den 13 juni

Borgå stads livskraftsnämnd tar ställning till avtalsutkastet vid sitt följande möte den 13 juni. Förslaget är att livskraftsnämnden föreslår stadsstyrelsen att Borgå staden skickar avtalet om ett gemensamt organ för att sköta arbets- och näringsuppgifter, motiveringspromemorian angående fördelning av kostnaderna för AN-tjänsterna och organiseringsplanen för AN-tjänsterna till övriga kommuner och städer för behandling.

Fullmäktige i kommunerna och städerna bör godkänna avtalet senast på hösten. Kommunerna ska senast 31.10.2023 tillställa arbets- och näringsministeriet sina samarbetsavtal.