Hoppa till innehåll

Ett nytt, uppdaterat avtalsförslag om ordnande av AN-tjänster till godkännande

Stadsstyrelsen i Borgå behandlar måndagen den 28 augusti ett uppdaterat utkast till avtal mellan avtalskommuner och avtalsstäder om ordnande av AN-tjänster. Enligt avtalsutkastet ska städer och kommuner i östra Nyland bilda ett samarbetsområde, dvs. ett sysselsättningsområde, för ordnande av arbetskraftsservice. Borgå stad skulle agera som ansvarig kommun på det sätt som avses i kommunallagen när staden sköter avtalsenliga uppgifter.

Porvoon kaupungin tunnus.

Förslaget är att Borgå stad för sin del godkänner avtalet om det gemensamma organet som ska sköta AN-uppgifter med de bearbetningar och tillägg som har gjorts till avtalsutkastet och sänder utkastet till andra kommuner för godkännande.

Borgå och Lovisa städer och Sibbo, Askola, Mörskoms, Pukkila och Lappträsks kommuner ingick i mars 2023 ett intentionsavtal om beredning av ett gemensamt sysselsättningsområde. Stadsstyrelsen i Borgå sände i början av juni avtalsutkastet om ordnande av AN-tjänster för behandling till de kommuner som deltog i beredningsarbetet. Kommunerna har föreslagit ändringar i avtalsutkastet och utkastet har nu uppdaterats utifrån ändringsförslagen.

En nämnd i stället för en sektion

Stadsstyrelsen föreslås att det kan bildas en separat nämnd som ska vara kommunernas gemensamma organ i stället för den tidigare föreslagna AN-sektionen som skulle ha stått under livskraftsnämnden. Samarbetsavtalet har också gjorts tydligare i fråga om ändringar i den ansvariga kommunens, Borgå stads, förvaltningsstadga: ”För den del som ändringarna i förvaltningsstadgan gäller avtalets innehåll informerar den ansvariga kommunen avtalskommunerna före ändringen och om ändringarna i förvaltningsstadgan påverkar avtalets innehåll, förhandlas avtalet om mellan avtalskommunerna.”

Däremot är det motiverat att övertagningsrätten i fråga om beslut som kommunernas gemensamma organ fattar och koefficienten för kommunernas röstvärde bevaras sådana som de är i det ursprungliga förslaget.

– Övertagningsrätten är i vårt förslag likadan som i kommunallagen och koefficienten för kommunernas röstvärde är rättvis för den baserar sig på kommunernas invånarantal. Koefficienten uppdateras årligen på basis av invånarantalet. Borgås invånarantal är för närvarande över 50 procent av områdets invånarantal, berättar biträdande stadsdirektören i Borgå stad Fredrick von Schoultz.

En regional utvecklingsgrupp ska främja samarbetet och öka förtroendet

För att främja samarbetet och stärka förtroendet mellan avtalskommunerna föreslås det att det till samarbetsavtalet fogas en helt ny punkt som handlar om en regional utvecklingsgrupp. Utvecklingsgruppen som består av tjänsteinnehavare och anställda följer upp hur samarbetsavtalet och kostnaderna förverkligas, behandlar frågor som parterna tar upp och försöker bilda avtalskommunernas gemensamma synpunkt som stöd för beredningen när det bland annat gäller upprättandet av budgeten och verksamhetsplanen samt utvecklingen av verksamheten.
Till principerna för kostnadsfördelningen har det gjorts tillägg för att visa att kostnadsfördelningen är rättvis och transparent. Dessutom har det preciserats att avtalet endast gäller de lagstadgade AN-tjänsterna och att kommunerna fattar sina självständiga beslut om andra lokala livskraftstjänster.

– Förslaget om att tjänsterna bör produktifieras och prissättas separat som kommunerna kom med under behandlingen anser vi inte vara vettiga med tanke på den regionala likställdheten, en effektiv produktion av arbetskraft och en vettig ekonomisk planering, berättar von Schoultz.

Enligt beredningsschemat ska samarbetsavtalet behandlas i Borgå stadsfullmäktige den 25 oktober och i andra kommuner i september–oktober. Till arbets- och näringsministeriet ska det vid sidan av samarbetsavtalet senast 31.10.2023 meddelas om planen för ordnande av tjänster och de lokaler som sysselsättningsområdet inte tänker ta emot från staten.