Gå till innehåll

Ny modell för jobbsökning

Det kommer ändringar till jobbsökningen i maj 2022, när den nordiska modellen för arbetskraftsservice träder i kraft. Den nya modellen gäller alla arbetssökande. Klienter till Borgå  stads kommunförsök om sysselsättning, övergår gradvis till den nya modellen. På denna webbplats hittar du information om vad den nya modellen för jobbsökning innebär och hur arbetssökande ska agera.

Instruktion till den arbetssökande

Klienter till Borgå stads kommunförsök om sysselsättning, övergår gradvis till den nya modellen.

Om du har varit arbetssökande före den 2 maj 2022, behöver du för närvarande inte göra något.

 • Den nya modellen för jobbsökning gäller dig först efter att vi uppdaterar din plan nästa gång.
 • Din egen coach kontaktar dig inom några månader och ni går tillsammans igenom den nya modellen för jobbsökning och vad den innebär för dig.
 • Fram till dess kan du följa din nuvarande plan och fortsätta din jobbsökning som tidigare.

Om du anmäler dig som arbetslös den 2 maj 2022 eller efter det, sök om jobb enligt den nya modellen.

 • Den nya modellen för jobbsökning gäller dig omedelbart.
 • Vi ringer dig inom fem dagar efter att du anmält dig som arbetslös.
 • Vi går tillsammans igenom vad den nya modellen för jobbsökning innebär för dig.

Den nya modellen för jobbsökning i ett nötskal

Den nordiska modellen för arbetskraftsservice träder i kraft den 2 maj 2022 i Finland. Modellen heter också den nya modellen för jobbsökning eller den nya modellen för kundservice.

 • Den arbetssökande ska söka jobb på egen hand.
 • Den arbetssökande får mer stöd särskilt i början av arbetslösheten.
 • Träffar med den egna coachen är regelbundna och äger rum oftare än tidigare.
 • Den arbetssökande ska söka ett visst antal (0–4) jobb i månaden för att behålla rätten till utkomststöd. Beloppet beror på den arbetssökandes situation och arbetsförmåga, och det avtalas alltid separat med den egna coachen.
 • Karenserna blir lindrigare.
 • Om du glömmer eller försummar dina skyldigheter en gång, får du en påminnelse som inte påverkar utkomstskyddet.
 • Den egna coachen kontaktar den arbetssökande när det är dags att övergå till den nya modellen. Den arbetssökande behöver inte göra något före det.

Vill du veta mer?

Arbets- och näringsministeriet har på sin webbplats sammanställt vanliga frågor och svar om den nordiska modellen för arbetskraftsservice(extern länk).

Vad händer under de tre första månaderna?

De första tre månaderna av jobbsökningen är viktiga. Vi håller då nära kontakt med den nya arbetssökanden.

 • Vi ringer dig inom fem dagar efter att du anmält dig som arbetslös.
 • Vi träffar dig ansikte mot ansikte inom en vecka efter samtalet. Vi träffas sammanlagt sju gånger, det vill säga i genomsnitt varannan vecka. En del av träffarna hålls ansikte mot ansikte, en del per telefon och en del på nätet. 
 • Vi kartlägger din situation, dina mål och ditt servicebehov.
 • Vi ger dig råd i hur du ansöker om utkomstskydd.
 • Vi berättar för dig om den arbetssökandes rättigheter och skyldigheter.
 • Vi hänvisar dig till stödtjänster om du behöver det.
 • Vi utarbetar en sysselsättnings-, aktiverings- och integrationsplan för dig.
 • Vi utser en personlig coach, det vill säga en ansvarig medarbetare, för dig.

Målet för de tre första månaderna är att du blir sysselsatt.

Vad betyder skyldighet att söka jobb?

I den nya modellen för jobbsökning har den arbetssökande skyldighet att söka jobb. Den innebär att den arbetssökande ska söka ett visst antal jobb i månaden för att behålla rätten till utkomstskydd. Skyldigheten att söka jobb avtalas alltid med den personliga coachen.

 • Den arbetssökande ska i regel söka fyra jobb i månaden.
 • I vissa fall kan antalet vara lägre eller ingen skyldighet att söka jobb alls kan fastställas. Skyldigheten att söka jobb beror alltså på den arbetssökandes situation och arbetsförmåga.
 • Den arbetssökande får bestämma själv vilka jobb hen söker.
 • Skyldigheten att söka jobb antecknas i planen. Planen granskas var tredje månad.
 • När den arbetssökande söker det överenskomna antalet jobb i månaden och följer planen, har hen rätt till arbetslöshetsförmån.

Hur ändras karenserna?

I den nya modellen för jobbsökning är karenserna lindrigare än tidigare. Som en ny funktion inför vi påminnelser.

Påminnelse

 • Om du försummar din jobbsökning eller inte följer planen, får du en påminnelse.
 • Påminnelsen påverkar inte arbetslöshetsförmånen.
 • Syftet med påminnelsen är att påminna dig om att den arbetssökande har skyldigheter som ska följas.

Karens

 • Om du försummar din jobbsökning efter påminnelsen, kan en karens införas för dig. Med karens avses den period under vilken den arbetssökande inte har rätt till arbetslöshetsförmån.
 • Karensen varar i antingen fem eller tio dagar.
 • Om du upprepade gånger underlåter att söka jobb, kan du tillfälligt förlora din arbetslöshetsförmån.
 • Om du vägrar att ta emot ett säkert jobb, kan en karens på 45 dagar införas för dig.

Webbplatsen Jobbmarknad ersätter webbplatsen te-palvelut.fi

I maj 2022 sker det också ändringar i servicekanalerna för jobbsökning. Webbplatsen Jobbmarknad(extern länk) ersätter den nationella webbplatsen te-palvelut.fi. På Jobbmarknaden kan du:

 • söka lämpliga jobb
 • skapa en profil med vilken du får förslag på lämpliga jobb för dig.

Tjänsten Mina e-tjänster(extern länk) förblir oförändrad.

Kommunförsöket för sysselsättning

Clicka på rubriken för tillexinformation

Vad är kommunförsöket för sysselsättning?

Kommunförsöken med sysselsättning började 1.3.2021 och slutar 30.6.2023. Borgå deltar i kommunförsöket. Målet med kommunförsöket med sysselsättning är att allt effektivare främja sysselsättningen hos de arbetslösa arbetssökandena och tillträdet för utbildning eller andra tjänster, samt ge kompetent arbetskraft tillgång till nya lösningar. Försöken möjliggör allt bättre de anpassade sysselsättnings-, social- och hälsovårdstjänsterna för kundens bästa.

Kommunförsöket för sysselsättning är ett riksomfattande projekt där en del av TE-byråns uppgifter övergår till kommunen. Försöket genomförs i 125 kommuner. Av kommunerna i Nyland deltar Helsingfors, Esbo, Vanda, Kervo, Borgå, Raseborg och Hangö i försöket. Försöket inledde 1.3.2021 och avslutas 30.6.2023.

Under försöket anmäler sig den arbetssökande normalt till TE-byrån, som vägleder kunderna som tillhör kretsen för kommunförsöket till kommunen. Kundrelationen pågår genom hela kommunförsöket. Kommunförsökets tjänster är för dig om du finns i minst en av de följande grupperna:

 • du är under 30 år
 • du har inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning och du får arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning från FPA
 • du har inte finska eller svenska som modersmål eller du har något annat medborgarskap än finskt.

Varför inleds kommunförsöket?

Enligt regeringsprogrammet i Finland förstärks kommunernas roll som tillhandahållare av sysselsättningstjänster. Syftet med försöket är att förbättra möjligheterna att komma ut på arbetsmarknaden för långtidsarbetslösa och personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden. Vidare är avsikten att i försöket utveckla tjänster som stöder den arbetssökandes möjligheter att komma i arbete samt servicemodeller där klientens situation och behov av tjänster beaktas individuellt. Riksdagen har godkänt försökslagen och lagen trädde i kraft 1.3.2021.

Vad innebär detta i praktiken?

Från och med 1.3.2021 blir en del av de arbetssökande i Borgå klienter hos sysselsättningstjänsterna i Borgå och en del blir kvar som klienter hos arbets- och näringsbyrån. Om den arbetssökande flyttas till sysselsättningstjänsterna i Borgå får hen på ett och samma ställe: TE-tjänster och Borgå stads tjänster.

Berör det här mig?

Du flyttas över till sysselsättningstjänsterna i Borgå, om din hemkommun är Borgå och du har anmält dig som arbetssökande samt är arbetslös, permitterad, sysselsatt eller i en sysselsättningsfrämjande tjänst och hör till någon av följande grupper: du får arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning från FPA eller ditt modersmål är något annat än finska, svenska eller samiska eller du är medborgare i något annat land än Finland eller du är under 30 år gammal.

Måste jag göra något?

Överföringen sker automatiskt. Du behöver inte kontakta Borgå stad eller TE-byrån på grund av överföringen. Om du förblir klient hos TE-byrån får du inget separat meddelande om detta och dina ärenden sköts på samma sätt som hittills. 

Var sköter jag ärenden?

Om du överförs som klient till sysselsättningstjänsterna i Borgå sköts dina ärenden av en egen coach. Hen hjälper dig med jobbsökningen och med myndighetsärenden. Du kan fråga din coach om råd och boka möten med hen. Under coronatiden rekommenderar vi de elektroniska kontaktkanalerna. Du kan skicka en kontaktbegäran till din coach i tjänsten Mina e-tjänster. Din coach kontaktar dig via e-post eller telefon. Du kan också skicka e-post till din coach. Om du inte har e-postadressen till din coach, skicka meddelandet till tyollisyys@porvoo.fi

Hur gör jag?

Ärendehantering på internet: Du kan hantera nästan alla jobbsökningsärenden på internet i tjänsten Mina e-tjänster. Du hittar den på www.te-palvelut.fi. Sysselsättningstjänsterna i Borgå använder samma elektroniska ärendehanteringssystem som TE-byrån.

Ring telefonrådgivningen om du har frågor: Du har tillgång till TE-byråns riksomfattande telefontjänst och Sysselsättningstjänsterna i Borgå telefonrådgivning. Telefontjänst för personkunder mån.–fre. 9–16.15 suomeksi 0295 025 500, på svenska 0295 025 510, in English 0295 020 713, на русском языке 0295 020 715.
Rådgivning om arbetslöshetsskydd mån.–fre. 9–16.15 0295 020701
Rådgivning om utbildning mån.–fre. 9–16.15 0295 020702
Karriärvägledning mån.–tor. 12–16 karriärvägledningspsykolog 0295 020 720
Kommunförsöket för sysselsättning i Borgå 040 525 8035

Ändras mina tjänster?

Du får en egen coach som hjälper dig i jobbsökningen. Via coachen får du tjänster från TE-byrån och kommunen enligt dina behov. En del av tjänsterna är samma som tidigare och en del är nya. Kommunens tjänster finns till alla kunders förfogande inom kommunförsöket och man kan även fortfarande direkt söka sig till dem. Kommunens tjänster finns även tillgängliga för TE-byråns kunder som inte är kunder i kommunförsöket.

Hur anmäler jag mig som arbetssökande i fortsättningen?

Du kan anmäla dig på internet i Mina e-tjänster. Om du inte har nätbankskoder, mobilcertifikat eller identitetskort med chip kan du anmäla dig med en webblankett eller via telefon. Du kan också besöka TE-tjänsternas verksamhetsställe i Borgå, Mannerheimgatan 20 D.

Det finns uppgifter i min sysselsättningsplan. Ska jag göra dem?

Om det finns uppgifter i din plan, gör uppgifterna och markera uppgifterna som utförda senast den angivna dagen i Mina e-tjänster. Om du vill ändra planen, skicka ett meddelande till din coach.

Påverkar kommunförsöket för sysselsättning mitt arbetslöshetsskydd?

Det påverkar inte redan beviljat arbetslöshetsskydd. Du ansöker om arbetslöshetsförmån från FPA eller arbetslöshetskassan på samma sätt som hittills.

Vad händer om jag flyttar till en annan kommun?

Du överförs som klient till den nya hemkommunen om din nya hemkommun är med i kommunförsöket. Om din nya hemkommun inte är med i kommunförsöket överförs du som klient till TE-byrån. Du får ett meddelande om vart ditt klientskap flyttas. På Arbets- och näringsministeriets sidor finns alla kommuner som deltar i kommunförsöket med sysselsättning.

Vad händer om jag får jobb men blir på nytt arbetslös senare?

Du förblir klient hos Borgå stad under den tid då kommunförsöket pågår, det vill säga fram till 30.6.2023. 

Vilka uppgifter sköter TE-byrån?

För alla arbetssökande sköter TE-byrån anmälan som arbetslös arbetssökande, avgörande av utredningar om arbetslöshetsskydd, intervjuer till och val av arbetskraftsutbildningar. Dessutom svarar TE-byrån för klienternas TE-tjänster.

Var hittar jag mer information?

På Borgå stads webbplats: www.porvoo.fi/tyollisyys

På Kommunförbundets webbplats finns information om andra kommuners kommunförsök för sysselsättning: www.kuntaliitto.fi/tyollisyyskokeilut