Hoppa till innehåll

Kommunförsök med sysselsättning

Borgå deltar i kommunförsök med sysselsättning. Kommunen erbjuder intensiv och personlig service för långtidsarbetslösa, ungdomar och alla arbetslösa arbetssökande med främmande språk som modersmål.

Kommunförsök med sysselsättning

Kommunförsök med sysselsättning är ett rikstäckande projekt där en del av TE-byråernas uppgifter överförs till kommunerna. Försöket genomförs i 125 kommuner. I Nyland deltar kommunerna Helsingfors, Esbo, Vanda, Kervo, Borgå, Raseborg och Hangö. Försöket startade 1.3.2021 och slutar 31.12.2024.

Syftet med kommunförsöket med sysselsättning är att effektivare än hittills främja sysselsättningen av arbetslösa arbetssökande och deras tillgång till utbildning och annan service samt att bidra med nya lösningar då det gäller tillgången på kunnig arbetskraft. Försöken möjliggör bättre samordning av sysselsättnings-, social- och hälsovårdstjänsterna, vilket gagnar kunderna.

Anmäl dig som arbetssökande senast samma dag som din arbetslöshet börjar. Gör det i TE-tjänsternas  E-tjänst eller genom att fylla i en pappersblankett. Därefter dirigeras du antingen till TE-byrån eller till Borgå kommunförsök med sysselsättning. Du får samma TE-tjänster på båda ställen..

Tjänsterna inom kommunförsöket är avsedda för dig som hör till minst en av följande grupper:

 • du är yngre än 30 år
 • du får arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning från FPA
 • du har något annat än finska eller svenska som modersmål eller du har annat än finskt medborgarskap
 • du har någon gång tidigare varit kund hos kommunförsöket med sysselsättning

Den nya kundservicemodellen för arbetssökande

Arbetssökandet förändrades 2.5.2022 när den nya kundservicemodellen trädde i kraft. Den nya modellen gäller alla arbetssökande. Kunderna hos Borgå kommunförsök med sysselsättning övergår stegvis till den nya modellen. Här nedan finns information om vad den nya modellen för arbetssökande innebär och hur den arbetssökande ska gå till väga.

Instruktion till den arbetssökande

Klienter till Borgå stads kommunförsök om sysselsättning, övergår gradvis till den nya modellen.

Om du har varit arbetssökande före den 2 maj 2022, behöver du för närvarande inte göra något.

 • Den nya modellen för jobbsökning gäller dig först efter att vi uppdaterar din plan nästa gång.
 • Din egen coach kontaktar dig inom några månader och ni går tillsammans igenom den nya modellen för jobbsökning och vad den innebär för dig.
 • Fram till dess kan du följa din nuvarande plan och fortsätta din jobbsökning som tidigare.

Om du anmäler dig som arbetslös den 2 maj 2022 eller efter det, sök om jobb enligt den nya modellen.

 • Den nya modellen för jobbsökning gäller dig omedelbart.
 • Vi ringer dig inom fem dagar efter att du anmält dig som arbetslös.
 • Vi går tillsammans igenom vad den nya modellen för jobbsökning innebär för dig.

Den nya modellen för jobbsökning i ett nötskal

Den nordiska modellen för arbetskraftsservice träder i kraft den 2 maj 2022 i Finland. Modellen heter också den nya modellen för jobbsökning eller den nya modellen för kundservice.

 • Den arbetssökande ska söka jobb på egen hand.
 • Den arbetssökande får mer stöd särskilt i början av arbetslösheten.
 • Träffar med den egna coachen är regelbundna och äger rum oftare än tidigare.
 • Den arbetssökande ska söka ett visst antal (0–4) jobb i månaden för att behålla rätten till utkomststöd. Beloppet beror på den arbetssökandes situation och arbetsförmåga, och det avtalas alltid separat med den egna coachen.
 • Karenserna blir lindrigare.
 • Om du glömmer eller försummar dina skyldigheter en gång, får du en påminnelse som inte påverkar utkomstskyddet.
 • Den egna coachen kontaktar den arbetssökande när det är dags att övergå till den nya modellen. Den arbetssökande behöver inte göra något före det.

Vill du veta mer?

Arbets- och näringsministeriet har på sin webbplats sammanställt vanliga frågor och svar om den nordiska modellen för arbetskraftsservice(extern länk).

Vad händer under de tre första månaderna?

De första tre månaderna av jobbsökningen är viktiga. Vi håller då nära kontakt med den nya arbetssökanden.

 • Vi ringer dig inom fem dagar efter att du anmält dig som arbetslös.
 • Vi träffar dig ansikte mot ansikte inom en vecka efter samtalet. Vi träffas sammanlagt sju gånger, det vill säga i genomsnitt varannan vecka. En del av träffarna hålls ansikte mot ansikte, en del per telefon och en del på nätet. 
 • Vi kartlägger din situation, dina mål och ditt servicebehov.
 • Vi ger dig råd i hur du ansöker om utkomstskydd.
 • Vi berättar för dig om den arbetssökandes rättigheter och skyldigheter.
 • Vi hänvisar dig till stödtjänster om du behöver det.
 • Vi utarbetar en sysselsättnings-, aktiverings- och integrationsplan för dig.
 • Vi utser en personlig coach, det vill säga en ansvarig medarbetare, för dig.

Målet för de tre första månaderna är att du blir sysselsatt.

Vad betyder skyldighet att söka jobb?

I den nya modellen för jobbsökning har den arbetssökande skyldighet att söka jobb. Den innebär att den arbetssökande ska söka ett visst antal jobb i månaden för att behålla rätten till utkomstskydd. Skyldigheten att söka jobb avtalas alltid med den personliga coachen.

 • Den arbetssökande ska i regel söka fyra jobb i månaden.
 • I vissa fall kan antalet vara lägre eller ingen skyldighet att söka jobb alls kan fastställas. Skyldigheten att söka jobb beror alltså på den arbetssökandes situation och arbetsförmåga.
 • Den arbetssökande får bestämma själv vilka jobb hen söker.
 • Skyldigheten att söka jobb antecknas i planen. Planen granskas var tredje månad.
 • När den arbetssökande söker det överenskomna antalet jobb i månaden och följer planen, har hen rätt till arbetslöshetsförmån.

Hur ändras karenserna?

I den nya modellen för jobbsökning är karenserna lindrigare än tidigare. Som en ny funktion inför vi påminnelser.

Påminnelse

 • Om du försummar din jobbsökning eller inte följer planen, får du en påminnelse.
 • Påminnelsen påverkar inte arbetslöshetsförmånen.
 • Syftet med påminnelsen är att påminna dig om att den arbetssökande har skyldigheter som ska följas.

Karens

 • Om du försummar din jobbsökning efter påminnelsen, kan en karens införas för dig. Med karens avses den period under vilken den arbetssökande inte har rätt till arbetslöshetsförmån.
 • Karensen varar i antingen fem eller tio dagar.
 • Om du upprepade gånger underlåter att söka jobb, kan du tillfälligt förlora din arbetslöshetsförmån.
 • Om du vägrar att ta emot ett säkert jobb, kan en karens på 45 dagar införas för dig.

Webbplatsen Jobbmarknad ersätter webbplatsen te-palvelut.fi

I maj 2022 sker det också ändringar i servicekanalerna för jobbsökning. Webbplatsen Jobbmarknad(extern länk) ersätter den nationella webbplatsen te-palvelut.fi. På Jobbmarknaden kan du:

 • söka lämpliga jobb
 • skapa en profil med vilken du får förslag på lämpliga jobb för dig.

Tjänsten Mina e-tjänster(extern länk) förblir oförändrad.