Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 16.10.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Avtal om ett gemensamt organ för att sköta arbets- och näringsuppgifter

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå för stadsfullmäktige att avtalsutkastet om ett gemensamt organ för att sköta arbets- och näringsuppgifter godkänns och att en anmälan görs till Arbets – och näringsministeriet på basis av det senast 27.10.

Avtalet ingås mellan de kommuner i Östra Nyland som har godkänt avtalet före 20.10, förutsatt att de kommuner som har godkänt avtalet bildar ett geografiskt enhetligt område.

Borgå stads yttrande om Östra Nylands välfärdsområdes servicestrategi

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att ge Östra Nylands välfärdsområde det begärda utlåtandet om utkastet till servicestrategi.

Stadsdirektören ändrade sitt förslag under mötet genom att lägga till följande stycke i utlåtandet: ”Borgå stad anser att ett fungerande samarbete både på strategisk och operativ nivå med Östra Nylands välfärdsområde är mycket viktigt. Vårt gemensamma mål är att Borgåbornas välbefinnande och social- och hälsovårdstjänster utvecklas så att de genomförs på bästa möjliga sätt för kunderna. Därför innehåller detta utlåtande delvis också operativa kommentarer utöver de strategiska riktlinjerna. Borgå måste fortsättningsvis vara medveten om välfärdsområdets planer och åtgärder. På så sätt kan staden beakta dessa frågor också i sina egna utvecklingsplaner och säkerställa ett fungerande samarbete med välfärdsområdet.”

Förhandsröstningsställen och -tider, Presidentvalet 2024

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt om förhandsröstningsställen och -tider vid presidentvalet 2024.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.