Hoppa till innehåll

Stadens förfaringssätt vid inomhusmiljöproblem

Att problemen med inomhusmiljö kan lösas förutsätter förfaringssätt som man på förhand har kommit överens om samt ett brett samarbete mellan experter på olika områden. Alla aktörer har sina egna uppdrag och roller i ett lyckat åtgärdande av problemen med inomhusmiljön.

I lösningen av problem kan experter från många områden delta: lokalitetsledningen, fastighetsunderhållet, uppgiftsområdeschefen, chefen, en representant för personalen, arbetarskyddschefen, arbetarskyddsfullmäktig, företagshälsovården, skolhälsovården eller rådgivningen, hälsoinspektören, kommunikationen, en representant för föräldraföreningen.

Aktiv, öppen kommunikation, där man lyssnar på och diskuterar med alla som använder lokalerna hjälper till att lätta oron och gör det betydligt lättare att lösa problemet.

Anmälningar gällande fastigheterna

Observationer gällande fel, brister eller reparationsbehov i fastigheterna kan anmälas via stadens kanal för respons och rådgivning.

Anmälning om misstankar om inomhusmiljön

Kontakta din läkare om du får symtom som du misstänker är förknippade med fastigheten. Symtom i samband med skolutrymmen ska alltid rapporteras till rektorn och skolhälsovården. Symtom relaterade till arbetsplatser anmäls till arbetshälsovården.

Hälso- och sjukvårdspersonal (t.ex. företagshälsovården eller skolhälsovården) gör en anmälning när symptomen kan antas föranledas av inomhusmiljön. I anmälningen skrivs inga uppgifter utifrån vilka en person kan identifieras.

Information till kommuninvånare om hälso- och sjukvårdspolicyn för inomhusmiljöfrågor

När personen med symtom eller dennes anhöriga misstänker inomhusluften som orsak till symtomen

En person med symtom/anhöriga/vårdtjänstens representant kontaktar vårdcentralen vid misstanke om att inomhusmiljön i hemmet, daghemmet eller annan vårdinrättning ger symtom.
Den som upplever symtom på arbetsplatsen bör kontakta företagshälsovården. Den som har symtom i skolan ska kontakta skolhälsovården.
Miljöhälsovården hänvisar också de som har symtom att kontakta vårdcentralen vid hantering av misstänkta hälsorisker relaterade till lägenheten eller annat inomhusutrymme.

Symtomdagbok och intervju med astmasjuksköterska

På vårdcentralen remitteras personen till en astmasjuksköterska. Astmasjuksköterskan berättar för person/anhörig/ vårdtjänstens representant hur man ska gå till väga. Det är viktigt att fylla i symtomdagboken. Astmasjuksköterskan bedömer inte om det är ett inomhusmiljösymtom eller inte.
Fortsätter symtomet kan en läkartid bokas för personen med symtomen. Ifyllandet av symtomdagboken fortsätter.

Läkares bedömning

Hälsoundersökningar syftar till att utesluta möjliga andra orsaker till symtomen. Enligt God medicinsk praxis-rekommendationen måste ett inomhusmiljöproblem hittas i det misstänkta rummet för att kunna dra slutsatsen att symtomet orsakas av inomhusmiljön.

Anmälningar

Om sjukvården bedömer att symtomen även kan orsakas av inomhusmiljön vidarebefordras informationen från vårdcentralen till miljösjukvården.

Astmasjuksköterskan hänvisar personen att rapportera eventuella sensoriska observationer och vid behov symtom relaterade till inomhusmiljön till fastighetsägaren. Om det är en fastighet som ägs av staden/kommunen kan det avtalas med staden/kommunen att vårdcentralen även anmäler misstänkt inomhusmiljö direkt till staden/kommunens lokalledning.

Astmasjuksköterskan hänvisar den med symtom/anhöriga att anmäla misstänkt hälsofara i inomhusmiljön till miljösjukvården, om fastighetsägaren inte utreder ärendet.

Uppföljning

Astmasjuksköterskan följer situationen för de med symtom och vårdcentralen följer antalet symtom, kvalitén på symtomen och på vilka lokaler/fastigheter symtomen uppstår.