Hoppa till innehåll

Rapporteringskanal för överträdelser

En person som i samband med sitt arbete upptäcker eller misstänker verksamhet som strider mot allmänintresset inom särskilt definierade områden inom EU-rätten eller nationell rätt kan rapportera saken på ett säkert sätt.

Rapporten kan göras av en anställd, en tjänsteman, en förtroendevald vid Borgå stad eller stadens avtalspartner, som i samband med sitt arbete har upptäckt eller misstänker brott mot Europeiska unionens eller nationella bestämmelser t.ex. i fråga om offentlig upphandling, finansiella tjänster, livsmedelssäkerhet eller konsumentskydd.

I Borgå stad kan rapporten göras med en elektronisk blankett via Borgå stads e-tjänster genom att identifiera sig i tjänsten eBorgå.

Rapporten kan vid behov också göras per e-post eller personligen.

Koncernledningen ansvarar för behandlingen av rapporterna och fortsatta åtgärder i Borgå stad. Rapporterna behandlas och tas emot på koncernledningens vägnar av stadsjuristen och controllern.

Rapportering via den interna rapporteringskanalen är konfidentiell. Uppgift om identitet och övriga personuppgifter av den rapporterande personen, den berörda personen och de personer som omnämns i rapporten hemlighålls. Personer som inte behandlar rapporter har inte tillgång till den elektroniska rapporteringskanalen. 

Om ditt ärende är brådskande och kräver omedelbara åtgärder vänligen rapportera via andra kanaler.