Hoppa till innehåll

Controller

Kontrollen av stadens ekonomi och förvaltning har organiserats så, att den externa och interna kontrollen bildar ett täckande kontrollsystem. Revisionsnämnden och revisorerna svarar för den externa kontrollen.

Intern kontroll och riskhantering

Den interna kontrollen utgör en del av kommunens praxis när det gäller all ledning, planering och styrning. Riskhanteringen är en del av den interna kontrollen. Alla aktörer inom organisationen bär ett ansvar för den interna kontrollen och riskhanteringen.

Syftet med den interna kontrollen är att

  • säkerställa att kommunens verksamhet är ekonomisk och resultatrik,
  • att den information som besluten bygger på är tillräcklig och tillförlitlig,
  • att lagens föreskrifter, myndighetsanvisningar och organens beslut följs och
  • att egendomen och resurserna tryggas.

Enligt 13 § i kommunallagen ska fullmäktige fatta beslut om grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen. Dessa gäller kommunkoncernens alla organ och ledning samt all verksamhet som kommunen svarar för i form av ägande, styrnings- och övervakningsansvar samt övriga förpliktelser.

Controller

Controllern ingår i systemet för intern kontroll. Controllern bedömer objektivt och oavhängigt ordnandet och resultatet av den interna kontrollen, riskhanteringen och koncerntillsynen samt föreslår åtgärder för att kontinuerligt utveckla systemet.

Intern kontroll utförs enligt fastställda principer och den gällande verksamhets- och utvärderingsplanen.

Yhteystiedot