Hoppa till innehåll

Uppkomst av skadeståndsansvar

Borgå stad kan ha skadeståndsansvar ifall staden har brutit mot kraven i lagstiftningen eller på annat sätt agerat felaktigt och oaktsamt. Skadeståndsansvar kan uppstå till exempel om en körbana eller en gång- och cykelväg som staden svarar för har fått skador eller om det på gatan har funnits något som inte hör dit.

Stadens och statens ansvarsområden samt underhållsklasser på karttjänsten

Staden ansvarar inte för exceptionella situationer som orsakats av skadegörelse, förarens fel eller naturfenomen, till exempel plötslig översvämning av gatan. Fordon ska framföras så att sikten är god och fordonet kan stoppas inom frisiktsområdet.

Att göra en skadeståndsansökan

Om du har lidit skada på grund av Borgå stadens verksamhet eller försummelse kan du framställa en skriftlig skadeståndsansökan till staden.

Typiskt kan staden ersätta kostnaderna orsakade av sak- eller personskadan. Exempel på kostnaderna är reparation av fordon eller medicinsk vård. En separat förmögenhetsskada ersätts bara i undantagsfall. I de flesta situationerna bedöms stadens ansvar i enlighet med de allmänna bestämmelserna i skadeståndslagen.

Vi önskar att du utarbetar en skadeståndsansökning i första hand i blankettmallen som du hittar via den bifogade länken. Fyll nogrannt i blankettens alla fält. Bifoga bilder av olycksplatsen samt av den skadade egendomen.

Den skadelidande kan alltid skicka även en skriftlig, fritt formulerad ansökning till staden. Beskriv så tydligt som möjligt faktauppgifterna om fallen samt antalet skador och skadornas art i din ansökan. En fritt formulerad ansökan kan vara nödvändig om det behövs en mer detaljerad beskrivning av skadehändelsen. Skicka en fritt formulerad ansökan per e-post till adressen

eller per post till adressen Borgå stad, registratorskontoret, PB 23, 06101 Borgå. Du kan också lämna en skriftlig ansökan till servicekontoret Kompassen.

Behandling av skadeståndsansökan

Det tar ca en till två månader för oss att behandla din ansökan. Handläggningstiden kan variera i enstaka fall. Staden bedömer sitt ansvar och ger ett skadeståndsbeslut till den som söker ersättning. I några fall använder vi även ansvarsförsäkring i enlighet med lagen om försäkringsavtal när vi bedömer vårt ersättningsansvar. Ersättningsbeslut som staden eller ansvarsförsäkringsbolaget ger hindrar dig inte från att kräva skadestånd genom en privaträttslig process vid allmän domstol.

Var beredd att betala kostnaderna själv i första hand. Efter ett eventuellt positivt beslut kan vi betala ersättningen på det kontonummer du har angett, då besvärstiden har gått ut. Vi betalar en eventuell ersättning mot kvitton.