Hoppa till innehåll

Uppgiftsbegäranden

Myndigheternas handlingar och upptagningar är huvudsakligen offentliga. Offentligheten får begränsas endast om det finns en nödvändig grund som anges i offentlighetslagen.

I offentlighetslagen föreskrivs det hurdana uppgifter som kan lämnas ur myndighetens handling.

Uppgifter om kontroll av egna personuppgifter hittar du på sidan

Hur görs en uppgiftsbegäran?

En specificerad och tydlig uppgiftsbegäran gör det lättare att hitta den rätta uppgiften. Berätta i din uppgiftsbegäran tillräckligt klart vilken handling och vilket ärende din begäran gäller. Tjänsteinnehavaren kan vid behov be dig lämna ytterligare information och precisering innan svaret ges.

Du kan göra din begäran på flera olika sätt. Vi rekommenderar att använda den elektroniska blanketten om möjligt.

Du kan skicka uppgiftsbegäran till Borgå stads registratorskontor:

  • per e-post: kirjaamo@porvoo.fi
  • per post Borgå stad, registratorskontoret, PB 23, 06101 Borgå

Du kan också lämna begäran på servicekontoret Kompassen, Krämaretorget B.

Uppgiftsbegäran kan även framföras muntligt på Kompassen.

Svar på uppgiftsbegäran

Staden svarar på uppgiftsbegäranden vanligen inom två veckor. Om handlingar som begärts är många eller om behandlingen och avgörandet av ärendet kräver en arbetsmängd som är större än sedvanligt, ges uppgiften senast inom en månad från att begäran om handlingar har tagits emot.

Staden strävar efter att ge handlingen i det format som kunden begär. Om kunden vill ha en kopia av handlingen, skickas den i första hand per e-post. Enligt särskild överenskommelse kan handlingarna hämtas på Kompassen.

Om den begärda uppgiften inte kan lämnas, fattas det ett nekande beslut i vilket ändring kan sökas av den som begärde uppgiften.