Siirry sisältöön

Maaperätutkimukset

Tolkkisten Kissansalmentien ympäristössä on tehty syksyn 2023 aikana maaperätutkimuksista, joiden riskinarvion tulokset valmistuivat tammikuussa 2024. Kissansalmentien alueelta ja sen lähiympäristöstä on löytynyt mm. raskasmetalleja sisältävää luonnonmaasta poikkeavaa kuonatäyttöä, joka on tuotu alueelle ennen sen rakentumista asuinalueeksi. Tutkimuksessa todettiin korkeita pitoisuuksia muun muassa lyijyä, arseenia ja kobolttia lähes kaikista tutkimuspisteistä. Tutkimuspisteitä oli runsaasti Kissansalmentien alkupäädyssä ja sen lisäksi leikkipuiston suunnalla ja myös asukkaiden osoittamassa paikassa hieman etelämpänä. Raskasmetalleille altistuminen voi olla terveydelle vaarallista. Pilaantuneen maa-alueen koko laajuutta täytyy edelleen selvittää, joten ympäristöterveydenhuolto suosittelee, että selvitysten ajan varotoimenpiteenä Kissansalmentien molemmin puolin liikutaan mahdollisimman vähän maastossa ja pihoilla.

Toimenpiteet terveyden suojelemiseksi

Analyysitulosten pohjalta on laadittu riskinarvio terveysriskeistä ja ekologisista riskeistä. Riskinarvioinnissa yleisenä periaatteena on, että noin 0,5 m pilaantumaton maakerros estää asuin- ja leikkipuistokäytössä olevilla alueilla altistumisen haitta-aineille.

Riskinarvioinnin perusteella välitöntä terveyshaittaa ei alueella arvioida aiheutuvan kuonan haitta-aineista, mikäli asuinkiinteistöllä ehjää nurmipintaa tai lasten leikkipuistossa pintamaakerroksia ei kaiveta auki.

Olemassa olevat pintakerrokset suojaavat maaperän kuonatäytön metalleille altistumiselta ja suositus on, että niitä ei rikota. Mikäli suojapinta rikkoutuu, alta voi paljastua raskasmetallipitoista kuonaa. Pitkäaikaisesta altistumisesta raskasmetalleille voi aiheutua terveydellistä haittaa sekä lapsille että aikuisille.

Ympäristöterveydenhuolto on antanut alueen käyttöä koskevia suosituksia asukkaille. Lumikerros ja routa estävät haitta-aineiden leviämistä toistaiseksi. Kaupunki poistaa leikkipuiston käytöstä ja merkitsee alueet maastoon lähiaikoina.

Kissansalmentien eteläpuolisella viheralueella ja tien varressa olevilla pihoilla kannattaa liikkua mahdollisimman vähän lisäselvitysten valmistumiseen asti eikä marjoja, sieniä ja muita alueella kasvaneita tai kasvatettuja kasveja suositella syötäväksi, ennen kuin niiden turvallisuus saadaan varmistettua. Myöskään rannan läheisyydestä pyydettyä kalaa ei toistaiseksi kannata käyttää elintarvikkeena. Sulan maan aikana ympäristöterveydenhuolto suosittelee eteistilojen tihennettyä siivousta nihkeällä rätillä ja myös lemmikkien pesua ulkoilun jälkeen suositellaan.

Muita riskienhallintatoimia selvitetään parhaillaan ja ohjeet tarkentuvat lisätutkimusten valmistuttua.

Tolkkisten tehdasalueen ympäristön käyttöhistoria

Porvoon maalaiskunta osti alueen Tampellalta 1980-luvulla, jonka jälkeen alue kaavoitettiin ja Kissansalmentien nykyinen katulinjaus rakennettiin. Vanhojen asiakirjojen mukaan Tolkkisissa sijainneen selluloosatehtaan toiminnasta syntynyttä nollakuitua sijoitettiin Kissansalmeen 1893–1975 välisenä aikana ja nollakuitu peitettiin myöhemmin maa-aineksella.

Ilmakuva Tolkkisten selluloosatehdasalueelta 1960-luvulla.
Tolkkisten selluloosatehdas Kissansalmen suuntaan kuvattuna 1960-luvulla. Kuva: Tolkis Gillet rf