Hankintapalvelut

Kaupungin hankintoja hoidetaan taloudellisesti ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Kilpailuttamalla hankinnat kaupunki saavuttaa kustannussäästöjä ja varmistaa tuotteiden ja palveluiden korkean laadun. Kilpailuttaminen on siten hyödyksi kaikille porvoolaisille.

Ohjeita tarjoajille

Julkisia hankintoja ohjaavat syrjimättömyyden, tasapuolisuuden ja avoimuuden periaatteet. Tarjouksensa voi jättää mikä tahansa yritys, joka täyttää tilaajan ennalta määrittelemät kriteerit.

Tarjoajien tulee ensisijaisesti noudattaa kunkin tarjouspyynnön ohjeita. Kaikissa kilpailutuksissa on ilmoitettu tarjoajien mahdollisuudesta esittää tarjouksen jättämiseen ja tarjouspyynnön sisältöön liittyviä kysymyksiä. Tätä mahdollisuutta kannattaa hyödyntää sillä siten tarjoaja voi osaltaan varmistua siitä, että on ymmärtänyt tarjouspyynnön sisällön oikein ja jätetty tarjous vastaa pyydettyä. Kaikkiin esitettyihin kysymyksiin vastataan siten, että annetut vastaukset ja mahdolliset tarkennukset ovat kaikkien tarjoajien käytettävissä.

Kaupunki noudattaa hankinnoissaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä sekä kaupungin omaa hankintaohjetta.

Hankintaohje

Hankintalinjaukset

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista

Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

Yhteistyötahot

Porvoon kaupunki tehostaa hankintakäytäntöjään hyödyntämällä hankintalain tarjoamia yhteistyömahdollisuuksia ja puitesopimusjärjestelyjä. Porvoon kaupunki on sopinut yhteistyöstä KL-Kuntahankinnat Oy:n, KuntaPro Oy:n ja Kuntien Tieran kanssa.

Paikallisten yritysten kannattaa seurata kaupungin ja sen yhteistyökumppanien hankintailmoituksia HILMAssa. Näin yritykset voivat varmistua siitä, että ne saavat tiedon kaikista kilpailutuksista ja puitejärjestelyistä, joissa Porvoon kaupunki on mukana.

HILMA

Porvoon kaupungin tulevista kilpailutuksista ja tehdyistä hankintapäätöksistä  löytyy tietoa myös hankintakalenterista.

Hankintakalenteri