Maa-ainesten ottaminen

Maa-ainesten ottaminen tavanomaiseen kotitarvekäyttöön

Maa-aineslupaa ei tarvita, jos maata otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Käytön tulee kuitenkin liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon.

Ilmoita kotitarveotosta kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, jos maa-aineisten ottamisalueelta on jo otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä. Ilmoituksen voit tehdä Lupapiste palvelun kautta.

Maa-ainesluvan hakeminen

Maa-ainesten ottamiseen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön tarvitaan maa-aineslupa. Lupaa voit hakea Porvoon kaupungilta Lupapiste palvelun kautta. Kaupunki päättää luvan myöntämisestä ja valvoo ottamista alueellaan. Lupaharkinnassa otetaan huomioon maa-aineslain (555/1981) 3 §:n ympäristöehdot sekä mahdollinen muun luvan tarve (esim. ympäristö-, vesi- tai maisematyölupa). Neuvoa maa-aineslupahakemuksen tekemiseen voit kysyä Porvoon ympäristönsuojelusta. Lisätietoa ottamissuunnitelman sisältövaatimuksista löytyy Ympäristöministeriön oppaasta Maa-ainesten kestävä käyttö.

Maa-ainesten kestävä käyttö

Vireillä olevat maa-ainesluvat

Kaupunki tiedottaa vireillä olevista lupahakemuksista kuuluttamalla kaupungin internetpalvelussa ja ilmoitustaululla (30 vuorokautta). Isommista hankkeista ilmoitetaan myös paikallisissa sanomalehdissä. Asianosaisille varataan tilaisuus muistutusten tekemiseen ennen lupa-asian ratkaisua.

Vireillä olevat maa-ainesluvat

Valvonta

Maa-aineslain 23a § velvoittaa maa-ainesluvan haltijan ilmoittamaan lupaviranomaiselle vuosittain otetun aineksen määrän ja laadun. Ilmoituslomake on Ympäristö.fi-sivustolla. Ilmoita valvontaviranomaiselle myös kotitarveotosta ottopaikan sijainti ja ottamisen arvioitu laajuus, jos alueelta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä. Lupa- ja valvontaviranomainen toimittaa ottotiedot Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.