Siirry sisältöön

Hulevesiä ovat

  • maan pinnalta, rakennusten katoilta tai muilta pinnoilta pois johdettavat sade- ja sulamisvedet
  • perustusten kuivatusvedet


Hulevesien laatuun vaikuttavat eri tekijät sekä vuodenaikaisvaihtelu, alueellinen sijainti ja ympäristön rakentaminen. Kaupungistuminen muuttaa ympäristöä ja veden luontaista kiertokulkua läpäisemättömän pinta-alan lisääntyessä. Vesi ei pääse imeytymään maahan.

Ilmastonmuutoksen on ennustettu nostavan kaupunkien lämpötiloja ja lisäävän sateiden määriä etenkin talvella. Maan vesipitoisuuden kasvaessa eroosioriski kasvaa. Kuivuus aiheuttaa vesistöissä happikatoja ja kalojen elinolosuhteiden heikentymistä. Tulvahuiput voimistuvat, mutta sateettomina aikoina pohjavesivirtaus uomiin heikkenee, mikä kuivattaa puroja. Hydrologiaan tulee enemmän ääriolosuhteita luonnontilaiseen verrattuna.

Hulevesien hallinta Porvoossa

Kiinteistöjen liittämisestä hulevesiviemäriin säädetään vesihuoltolaissa. Alueilla, joilla on rakennettu hulevesiverkosto, on kiinteistöjen johdettava piha- ja kattovetensä sekä perustusten kuivatusvesi tähän verkostoon. Kiinteistöllä ei ole velvollisuutta liittyä hulevesiviemäriin, mikäli alueella ei ole erillistä verkostoa, ja kiinteistön hule- sekä perustusten kuivatusvesi voidaan poistaa asianmukaisesti muulla tavoin.

  • Hulevesiverkostoon liittymistä hoitaa Porvoon vesi.
  • Porvoon vesi ja kaupunki-infra vastaavat jaetusti hulevesiverkoston suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta.
  • Rakennusvalvonta neuvoo hulevesien tonttikohtaisista viivytysratkaisuista.
  • Yleisillä alueilla kuten viher- ja katualueilla hulevesien käsittely kuuluu kaupunki-infralle. Mikäli asuinalueellasi ei ole Porvoon veden hulevesiverkostoa ja olet ohjaamassa kiinteistösi hulevedet kadun ojaan tai muutoin kaupungin viheralueelle, hae purkamisputkelle tai ojalle sijoituslupaa Lupapiste.fi-palvelussa.