Siirry sisältöön

Oppivelvollisuuden ohjaus ja valvonta

Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttäminen

Oppivelvollisuuden ohjaus ja valvonta on asuinkunnan lakisääteinen velvollisuus ja koskee niitä alle 18-vuotiaita kuntalaisia, jotka eivät ole koulutuksen piirissä. Ohjaus- ja valvontavastuu siirtyy oppivelvollisen asuinkunnalle, mikäli oppivelvollinen ei aloita koulutuksessa, lopettaa tai päättää koulutuksen.

Porvoossa nivelvaiheen opinto-ohjaaja vastaa asuinkunnalle määritellyistä ohjaus- ja valvontatehtävistä. Asuinkunnan tulee ohjata oppivelvollista hakeutumaan hänelle soveltuvaan koulutukseen tai tarvittaessa muiden palveluiden piiriin. Nivelvaiheen opinto-ohjaaja on nuoren ja perheen käytettävissä oppivelvollisuuteen ja opintoihin hakeutumiseen liittyvissä asioissa sekä ohjaa tarvittaessa myös muihin hyvinvointia tukeviin palveluihin.

Lisätietoa oppivelvollisuuden ohjauksesta ja valvonnasta

Opiskelupaikan osoittaminen

Asuinkunnan tehtävänä on kahden kuukauden kuluttua ohjaus- ja valvontavastuunsa alkamisesta osoittaa oppivelvolliselle opiskelupaikka tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (TUVA) tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa (TELMA), jos oppivelvollinen ei ole aloittanut oppivelvollisuuden suorittamiseen soveltuvassa koulutuksessa. Koulutuksen järjestäjän, jolle on myönnetty TUVA- tai TELMA-koulutuksen järjestämislupa, tulee ottaa opiskelijaksi sille osoitettu oppivelvollinen.

Oppivelvolliselle, jolla arvioidaan olevan vaativan erityisen tuen tarve, osoitetaan paikka sellaisen koulutuksen järjestäjän koulutuksessa, jolla on vaativan erityisen tuen koulutustehtävä. Tällöin oppivelvolliselle voidaan oppivelvollisen taikka hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa suostumuksella osoittaa opiskelupaikka jo ennen kahden kuukauden määräajan päättymistä.

Oppivelvollisen on aloitettava opinnot hänelle osoitetussa opiskelupaikassa viipymättä.

Oppivelvollisuuden keskeyttäminen

Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämistä voi hakea sekä perusopetuksen aikana että perusopetuksen jälkeisessä oppivelvollisuuskoulutuksessa. Päätös oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä tehdään oppivelvollisen taikka hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa hakemuksesta.

Päätöksen tekee opetuksen tai koulutuksen järjestäjä tai oppivelvollisuuden asuinkunta sen mukaan, kenen ohjaus- ja valvontavastuulle oppivelvollinen tilanteessa kuuluu.

Perusteita oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämiselle ovat:

  1. oppivelvollisuuden suorittamisen estävä pitkäaikainen sairaus tai vamma
  2. äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa
  3. tilapäinen ulkomailla oleskelu
  4. elämäntilanteeseen liittyvä muu painava syy

Oppivelvollisuuden keskeyttäminen määräaikaisesti tai toistaiseksi

Oppivelvollisuuden suorittaminen keskeytetään pääsääntöisesti määräaikaisesti. Oppivelvollisuuden suorittaminen voidaan keskeyttää toistaiseksi ainoastaan silloin, jos oppivelvollisuuden suorittamisen estävä sairaus tai vamma on luonteeltaan pysyvä. Jos oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämistä haetaan sairauden tai vamman taikka vaikean elämäntilanteen vuoksi, päätöksentekijä selvittää ennen päätöksen tekemistä, onko oppivelvollisuuden suorittaminen mahdollista yksilöllisten valintojen, yksilöllistämisen, välttämättömien tukitoimien tai kohtuullisten mukautusten avulla.

Tilapäisen ulkomailla oleskelun ajaksi oppivelvollisuuden suorittamisen voi keskeyttää vain, jos oppivelvollinen osallistuu oppivelvollisuuden suorittamista vastaavaan koulutukseen ulkomailla tai hänen muutoin voidaan katsoa suorittavan oppivelvollisuutta ulkomailla opiskelun vuoksi.

Nivelvaiheen tuki

Nivelvaiheen oppilaanohjaus täydentää opetussuunnitelman mukaista oppilaanohjausta tarvelähtöisesti. Keskeisenä menetelmänä on yksilöllisesti kohdennettu oppilaanohjaus niille nuorille, joiden perusopetuksen jälkeinen ammatinvalinta ja koulutusvalinta on epäselvää. Nivelvaiheen opinto-ohjaajalla, on päävastuu nivelvaiheen oppilaanohjauksen oppilaiden valinnasta sekä nivelvaiheen oppilaanohjauksen suunnittelusta ja toteuttamisesta. 

Nivelvaiheen opinto-ohjaajan tarjoama tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus kohdentuu erityisesti oppilaan ammatinvalintaan, urasuunnitteluun sekä tuettuun jatko-opintoihin siirtymiseen ja kiinnittymiseen. Nivelvaiheen oppilaanohjauksessa keskitytään erityisesti oppilaan mielenkiinnon kohteiden, vahvuuksien ja kykyjen kartoittamiseen niin, että tuleva koulutuspolku ja ammatillinen tulevaisuus selkeytyvät. Keskeisenä työtapana on, että oppilas tutustuu kiinnostaviin ammattialoihin tai muihin koulutuksiin käytännössä. Nivelvaiheen opinto-ohjaaja työskentelee yhteistyössä koulujen henkilöstön, huoltajien sekä tarvittaessa muun monialaisen verkoston kanssa.

Nivelvaiheen opinto-ohjaaja vastaa myös Portti-luokan oppilaiden tehostetusta henkilökohtaisesta oppilaanohjauksesta. Nivelvaiheen opinto-ohjaajan antamaa ohjausta jatketaan tarvittaessa myös toisella asteella.

Lisätietoja

Seija Levänen

Peruskoulun lehtori, Oppivelvollisuuden ohjaus ja valvonta