Hoppa till innehåll

Anhållan om avbrott i läroplikten

Boendekommunen har handlednings- och tillsynsansvar för invånare under 18 år som inte studerar vid en läroanstalt. Om en läropliktig inte inleder sina studier eller avbryter sina studier övergår tillsyns- och handledningsansvaret från en utbildningsanordnare till boendekommunen.

Att anvisa en studieplats

Om den läropliktige inte frivilligt söker till utbildning eller inte får en studieplats, anvisas han eller hon en studieplats till utbildning som handleder för examensutbildning (HUX) eller utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA).

En läropliktig ska anvisas en studieplats inom två månader efter det att ansvaret för handledning och tillsyn överförs till boendekommunen, om den läropliktige inte före det har påbörjat en utbildning som hör till läroplikten. En läropliktig som har rätt till krävande särskilt stöd kan dock med den läropliktiges eller dennes vårdnadshavares eller någon annan laglig företrädares samtycke anvisas en studieplats redan före utgången av tidsfristen på två månader.

Enligt läropliktslagen ska den läropliktiga utan dröjsmål inleda studierna på den studieplats som anvisats honom eller henne. 

Avbrott i läroplikten

Avbrott i läroplikten kan ansökas både under den grundläggande utbildningen och inom läropliktsutbildning efter den grundläggande utbildningen. Beslut om avbrott i läroplikten fattas på ansökan av den läropliktige eller dennes vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare. Beslutet fattas av utbildningsanordnaren eller den läropliktiges boendekommun, om den unga personen inte har någon studieplats.

Grunderna för avbrytande av fullgörandet av läroplikten gäller både elever i grundläggande utbildning och studerande på andra stadiet. Läroplikten kan avbrytas på grund av:

  1. långvarig sjukdom eller skada som hindrar fullgörandet av läroplikten
  2. graviditets- eller föräldraledighet
  3. en tillfällig vistelse utomlands (om den läropliktige kan anses fullgöra sin läroplikt under vistelsen utomlands, vilket i praktiken innebär att det i samband med ansökan om avbrytande av läroplikten ska utredas på vilket sätt den läropliktige ämnar bedriva verksamhet som motsvarar fullgörandet av läroplikten under vistelsen utomlands)
  4. något annat vägande skäl som hänför sig till den läropliktiges livssituation och som hindrar fullgörandet av läroplikten

Fullgörandet av läroplikten avbryts i regel för viss tid, dvs. för den uppskattade tiden för den omständighet som utgör hinder för fullgörandet av läroplikten. En läropliktig har rätt att avbryta fullgörandet av läroplikten tillsvidare, om den sjukdom eller skada som hindrar fullgörandet av läroplikten är av bestående natur. 

Tilläggsuppgifter

Sandra Haavisto

Lektor, Borgå Gymnasium