Siirry sisältöön

Lyceiparkens skolan toimintasuunnitelma kiusaamista vastaan

Päivitetty elokuussa 2021.

Perusopetuslain mukaan kouluympäristön on oltava turvallinen. Lain 477/2003 mukaan jokaisen koulun tulee laatia suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja toteutumista.

Haluamme Lyceiparkens skolassa luoda myönteisyyden ja suvaitsevaisuuden ilmapiirin, johon kuuluu avoin tiedonkulku ja jossa kaikki voivat esittää mielipiteitään ja tuntea itseään arvostettavan.

Lyceiparkens skola on mukana KiVa Koulu -ohjelmassa. Se on toimenpideohjelma, jonka tavoitteena on ehkäistä ja vähentää kiusaamista. Koulussa toimii turvatiimi, johon kuuluu opettaja, oppilaiden ohjaaja ja koulukuraattori. Turvatiimin tehtävänä on puuttua tilanteisiin, joihin epäillään liittyvän kiusaamista.

Mitä kiusaaminen on?

Kiusaamisella tarkoitetaan sitä, että joku tai jotkut tekevät toistuvasti pahaa jollekin oppilaalle, fyysisesti tai psyykkisesti. Kiusaaminen voi tapahtua eri tavoin.

Kysymyksessä voi olla:

Psyykkinen kiusaaminen

 • Silmien pyörittely, tuijotus, merkitsevien katseiden vaihtaminen muiden kanssa, ilmehtiminen, huokailu, vaikeneminen, selän kääntäminen, vastaamatta jättäminen puhuteltaessa, toisen kohtelu kuin hän olisi ilmaa.

Sanallinen kiusaaminen

Huhujen välittäminen ja levittäminen, ärsyttäminen, häiritseminen, pilkkaaminen, matkiminen, uhkaaminen, vaatteiden arvostelu, ivanauru, pilailu toisen kustannuksella.

Fyysinen kiusaaminen

Lyöminen, töniminen, potkiminen, nipistely, kiinnipitäminen, vaatteista vetäminen, seinää vasten painaminen, kampittaminen, törmääminen tai väkivalta leikin tai urheilun varjolla.

Elektroninen kiusaaminen

Voi tapahtua internetin ja matkapuhelimen välityksellä. Esim. tekstiviestit, keskustelupalstat, blogit, sähköpostit, kuvamanipulointi, toisen some-profiilin väärinkäyttö, ulos sulkeminen verkossa. Loukkaukset voivat tulla milloin tahansa, kiusaaja voi olla kuka tahansa ja yleisö voi olla miten suuri tahansa.

Seksuaalinen häirintä ja sukupuoleen liittyvä kiusaaminen

Loukkaava eli nöyryyttävä tai alentava seksiin tai seksuaalisuuteen liittyvä käyttäytyminen, jossa kyseessä voivat olla sanat, kuvat tai teot. Sukupuoleen liittyvällä kiusaamisella tarkoitetaan alentavaa käyttäytymistä tai alentavia tekoja, jotka perustuvat kiusattavan sukupuoleen tai sukupuoli-identiteettiin.

Rasistinen kiusaaminen

Perustuu rasismiin, jolla tarkoitetaan, että väheksytään tiettyyn ihmisryhmään kuuluvien ihmisarvoa heidän kansallisuutensa, ihonvärinsä, alkuperänsä, kulttuurinsa, kielensä tai uskontonsa perusteella.

Miten voimme havaita kiusaamisen?

Kiusaamista on vaikea havaita. Usein oppilaat sanovat, että se on vain hauskaa, ja kiusaaja on samaa mieltä.

Kiusaaminen voi johtua vallasta, pelosta, ryhmäpaineesta tai projektiosta. Osa nuorista on muita alttiimpia kiusaamiselle. Vasta kun kiusaaja tulee tietoiseksi niistä tiedostamattomista voimista, jotka saavat hänet kiusaamaan ja näkee, keneen tai mihin hänen vihansa kohdistuu, hän voi ottaa vastuuta toiminnastaan. Ryhmässä nuori saattaa hiljaisen hyväksyjän roolissa helposti kannustaa kiusaajaa ilman, että haluaisi sitä tai edes olisi siitä tietoinen.

Merkkejä siitä, että nuorta ehkä kiusataan:

 • hän vaikuttaa surulliselta ja masentuneelta tai hänellä on suuria mielialan vaihteluita
 • hän nukkuu huonosti
 • hän ei halua mennä kouluun eikä pysty selittämään, miksi
 • hän tulee kotiin vaatteet likaisina, tavarat rikki tai kadoksissa, ja hän antaa vältteleviä selityksiä
 • hänessä on fyysisiä jälkiä, kuten mustelmia ja naarmuja
 • hänellä on kipuja (vatsa/pää)

Kaikki koulussa olevat eli oppilaat, opettajat ja muu henkilöstö ovat velvollisia ilmoittamaan aikuisille, jos kiusaamista esiintyy. Oppilaita tulisi kannustaa ilmoittamaan kiusaamisesta aikuiselle.

Viihtyvyyskyselyjä tehdään luokassa tarvittaessa. Oppilaat voivat halutessaan vastata nimettöminä.

Hyvä yhteys kodin ja koulun välillä on tärkeä, koska vanhemmat saattavat ensimmäisinä kuulla mahdollisista ristiriidoista vertaissuhteissa ja aavistella, ettei kaikki ole kunnossa. Heitä pyydetään ottamaan välittömästi yhteyttä kouluun ja kertomaan, mitä on tullut esiin, jotta koulu voi puuttua asiaan.

Kiusaamisen ehkäisy koulussamme

Lyceiparkens skola on mukana KiVa Koulu -ohjelmassa. Se on toimenpideohjelma, jonka tavoitteena on ehkäistä ja vähentää kiusaamista. Ehkäisevät toimet kohdistuvat koulun kaikkiin oppilaisiin esimerkiksi yhteisissä kokoontumisissa, lukuvuoden luokanvalvojatunneilla ja joskus yhteistyössä nuorisopalvelujen kanssa. Käytämme kiusaamisselvityksissä koulun opiskeluhuoltoryhmän laatimaa uudistettua lomaketta. On tärkeää, että kaikki luokanvalvojat käyvät oppilaiden kanssa yleisluontoisia keskusteluja siitä, miten ollaan hyvä ystävä, mitä oppilaat voivat tehdä, kun he epäilevät, että jotakuta kiusataan ja kehen oppilaat voivat ottaa yhteyttä, jos he epäilevät kiusaamista.

Koululla on riittävä ja tarkoituksenmukainen välituntivalvonta. Oppilaiden tulee voida tuntea olonsa turvalliseksi koulussa, jossa aikuisia on näkyvästi paikalla kaikkialla koulutalossa sekä koulun pihalla.

Koulun ilmapiiri on ratkaisevan tärkeä. On tärkeää, että henkilöstö työskentelee määrätietoisesti yhdessä oppilaiden ja vanhempien kanssa kaikenlaisen kiusaamisen torjumiseksi ja eri ihmisiin, elämänkatsomuksiin ja elämäntapoihin kohdistuvan suvaitsevaisuuden lisäämiseksi.

Ystäväoppilaat

Ystäväoppilastoiminta on Lyceiparkens skolassa valinnaisena aineena. Ystäväoppilaiden yhtenä tehtävänä on torjua kiusaamista ja lisätä koululaisten viihtyvyyttä koulussa. Ystäväoppilaiden tehtäviin kuuluu myös tiedottaminen ohjaajilleen tai turvatiimille, kun he havaitsevat kiusaamista.

Ystäväoppilaat julistavat joka vuosi lukuvuoden alussa koulurauhan. Koulurauhaohjelman tavoitteena on luoda psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti turvallinen koulupäivä ja – vuosi.

Kouluvalmentaja

On myös mahdollisuus keskustella kouluvalmentaja Patrik Björkin kanssa kaikista koulunkäyntiin liittyvistä asioista, myös kiusaamistapauksista. Kouluvalmentajaan saa yhteyden Wilman kautta, tai hänet voi tavata koulussa koulupäivän aikana.

Suunnitelma toimenpiteistä, kun epäillään kiusaamista

Turvatiimi käsittelee tietoon tulleita ongelmia seuraavan mallin mukaisesti:

 1. Turvatiimin jäsen/jäsenet tapaavat kiusatun oppilaan mahdollisimman pian.
 2. Kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden kanssa käydään henkilökohtaiset keskustelut heti, kun on keskusteltu kiusatun oppilaan kanssa. Keskustelujen tarkoituksena on tehdä oppilas tietoiseksi siitä, miltä hänen käyttäytymisensä tuntuu ja miten se vaikuttaa uhriin, korostaa asian vakavuutta ja sitä, että hänen käyttäytymistään tarkkaillaan.
 3. Kiusatun oppilaan kanssa järjestetään seurantatapaaminen noin kaksi viikkoa ensimmäisen keskustelun jälkeen sen selvittämiseksi, onko kiusaaminen loppunut.
 4. Vaikeimmissa tapauksissa kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden kanssa järjestetään henkilökohtaiset seurantatapaamiset noin viikon kuluttua ensimmäisestä keskustelusta.
 5. Kun oppilas osallistuu keskusteluun jonkun turvatiimiläisen kanssa, oppilaan vanhemmat saavat tietoa käydystä keskustelusta.
 6. Kiusaamisen uhrille tarjotaan tukea antavaa keskustelua kuraattorin kanssa.
 7. Jos kiusaaminen jatkuu vielä usean keskustelun jälkeen, käyttöön tulevat koulun kurinpitokeinot, kuten rehtorin antama varoitus ja tarvittaessa rikosilmoitus. Myös huoltajat voivat tehdä rikosilmoituksen.

Kiusaamisselvitykset kustakin tapauksesta dokumentoidaan.

Toimeenpano ja tiedottaminen

Kiusaamisen vastainen toimintasuunnitelma esitellään sidosryhmille: opettajille ja henkilöstölle, oppilaille ja vanhemmille.

 • Opettajakunnalle tiedotetaan toimintasuunnitelmasta vuosittain lukuvuoden alussa.
 • Luokanvalvojat esittelevät toimintasuunnitelman luokilleen lukuvuoden alussa.
 • Vanhemmille tiedotetaan toimintasuunnitelmasta vanhempainkokouksissa, ja toimintasuunnitelma on myös koulun kotisivuilla.
 • Kaikille koulun aikuisille tiedotetaan velvollisuudesta tiedottaa ja toimia toimintasuunnitelman mukaisesti.

Turvatiimin jäsenet 2022-2023

Kaikki luokanvalvojat sekä kuraattori Mona Bergman, koulukoutsi Patrick Björk, apulaisrehtori Pernilla Granlund ja kasvatustyötä tekevät opettajat Christa Bäckström ja Tove Vihmo-Nyman.