Siirry sisältöön

Päihdesuunnitelma Lyceiparkens skola

Päivitetty 3.8.2021

Toimintasuunnitelmia

Nämä toimintasuunnitelmat on laadittu, jotta on selkeät ohjeet siitä, miten eri tilanteita käsitellään ja miten vastuu niiden käsittelyn eri vaiheissa jakautuu.
Toimintasuunnitelmassa on vaiheittaiset ohjeet toimenpiteistä seuraavissa tilanteissa:

Kun oppilas tavataan tupakoimassa tai nuuskaamassa

Henkilö, joka tapaa oppilaan tupakoimassa tai nuuskaamassa, ilmoittaa asiasta KiVa-opettajalle täyttämällä Wilmassa olevan Kurinpitotoimet-lomakkeen.

Oppilas ottaa itse yhteyttä huoltajaansa. Yhteydenottoa valvoo KiVa-opettaja tai tilanteen havainnut opettaja.

Kun oppilas tulee kertomaan omista ongelmistaan tai ilmaisee huolensa kaverin päihdeongelmasta

Kuuntele oppilasta ja anna hänelle aikaa kertoa ongelmastaan. Keskustelun tavoitteena on yhteisymmärryksen ja luottamuksen saavuttaminen.

Keskustele oppilaan kanssa yhteyden ottamisesta kuraattoriin tai kouluterveydenhoitajaan. Konsultoi tarvittaessa kuraattoria tai terveydenhoitajaa.

Kouluterveydenhoitaja tai kuraattori tekee oppilaan tilanteesta perusteellisemman selvityksen ja kerää tietoa poissaoloista, koulumenestyksestä ja vapaa-ajasta.

Kouluterveydenhoitaja tai kuraattori ottaa yhteyttä.

Kouluterveydenhoitaja tai kuraattori ottaa yhteyttä lapsiperheiden sosiaalityöhön, jos ongelmaepäilyt näyttävät.

Kun oppilaalla on koulun alueella hallussaan päihteitä

Päihteet otetaan haltuun heti ja oppilaan tavoittanut henkilö ilmoittaa asiasta suoraan oppilaan kotiin.

Henkilö, joka tavoitti oppilaan päihteiden hallussapidosta, ilmoittaa asiasta rehtorille.

Päihteet otetaan haltuun, mutta niitä ei saa.

Kouluterveydenhoitaja tai kuraattori keskustelee asiasta oppilaan kanssa, tekee perusteellisemman selvityksen tilanteesta ja ottaa yhteyttä lapsiperheiden sosiaalityöhön.

Vakavissa rikostapauksissa poliisia kutsutaan heti paikalle.

Kun oppilaassa on havaittavissa oireita päihteiden käytöstä

Oppilaan käyttäytymiseen reagoinut henkilö vie oppilaan heti kouluterveydenhoitajalle tai kuraattorille tai soittaa suoraan oppilaan huoltajalle.

Oppilaan käyttäytymiseen reagoinut henkilö ilmoittaa heti rehtorille, joka konsultoi lapsiperheiden sosiaalityötä. Jos epäillään huumerikosta, otetaan yhteyttä poliisiin.

Kouluterveydenhoitaja tai kuraattori soittaa huoltajalle, jota pyydetään hakemaan lapsensa koulusta.

Kun oppilas on seuraavan kerran koulussa, kouluterveydenhoitaja tai kuraattori tekee tilanteesta perusteellisemman selvityksen.

Kun koulun alueelta löydetään päihteisiin liittyviä esineitä tai aineita.

Löytäjä ilmoittaa asiasta.

Rehtori ilmoittaa asiasta muulle henkilöställe ja poliisille tarvittaessa.

Tärkeät puhleinnumerot

Johannes Nygren, rehtori 0404899548
Pernilla Granlund, apulaisrehtori 0401548892
Sandra Haavisto, oppilaanohjaaja 0404899554
Mona Bergman, kuraattori 0405755626
Ingela Metsä, kouluterveydenhoitaja 0405943484
Nikolaj von Veh, psykologi 0405899860
Pelastuspalvelu (ambulanssi, palokunta, poliisi) 112
Porvoon sairaala 019 548 2551
soita ensin päivystysapuun 116 117
Sosiaalipalveluiden neuvonta 019 520 3400
Myrkytystietokeskus 09 471 977
Itä-Uudenmaan sosiaalipäivystys (24 h/vrk) 040 517 4194

Koulun päihdesuunnitelma on työkalu, joka auttaa koulua suunnittelemaan päihteidenvastaista työtään käytännönläheisesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan, kun päihteiden käyttöä esiintyy tai siitä aiheutuu koulussa huolta.

Päihdesuunnitelmassa on yhteiset pelisäännöt, joita noudattavat oppilaat, henkilöstö ja huoltajat. Päihdesuunnitelma luo yhteisen arvopohjan. Jotta päihdesuunnitelma toimisi, on koko kouluyhteisen noudatettava sovittuja pelisääntöjä.
Päihdesuunnitelman on oltava helposti koulun henkilöstön, oppilaiden ja oppilaiden huoltavien saatavilla.

Suunnitelmien on oltava verkossa, ja niistä on hyvä tiedottaa kouluun tuleville uusille oppilaille ja uudelle henkilöstölle. Lypan päihdesuunnitelma on muokattu versio Klaarin päihdesuunnitelmasta.

Päihdesuunnitelma on saatavilla:

 • Koulun kotisivulla
 • Sähköisessä muodossa henkilöstökansiossa

Oppilaille tiedotetaan päihdesuunnitelmasta:

 • Oppilaille tiedotetaan päihdesuunnitelmasta:
 • Koulun alkaessa
 • Luokanvalvojan tunneilla

Huoltajille tiedotetaan:

 • Koulun alkaessa
 • Kehityskeskusteluissa
 • Wilman kautta

Koulun vastuuhenkil suunnitelman seurantaa varten:
Rehtori ja oppilasterveysryhmä

Päihdeohjelmaa päivittää:
Oppilastyöryhmä lukuvuosittain.

Henkilöstölle

On koko henkilöstön asia työskennellä sellaisen turvallisen toimintaympäristön hyväksi, joka tukee lasten tervettä kehitystä sekä päätösten tekemistä. Koulun henkilöstö on avainasemassa päihteiden käytön ehkäisemisessä.

Riippumatta siitä, millaisia henkilökohtaisia käsityksiä aikuisella on päihteistä, on tärkeää muistaa, että päihteiden käytön ehkäisy kuuluu kaikkien lasten ja nuorten parissa työskentelevien ammatilliseen tehtävään. Aikuisten vastuulla on auttaa ja tukea lapsia myönteiseen ja turvalliseen kasvuun.

On erittäin tärkeää, että koulun henkilöstöllä on rajoittava asenne päihteisiin ja toimii itse hyvänä esimerkkinä muille. Tehokas päihteiden käytön ehkäisy perustuu siihen, että oppilaat saavat samat signaalit ja viestit monilta eri tahoilta samanaikaisesti.

Rehtori vastaa yhteisten sääntöjen laatimisesta seuraaville asioille:

Henkilöstö puuttuu johdonmukaisesti tilanteeseen havaitessaan päihteiden käyttöä kouluaikana tai koulualueella.

 • Kouluterveyskyselyn tuloksia tarkastellaan yhdessä koko henkilöstön kanssa ja keskustellaan, mitkä asiat tulosten mukaan ovat omassa koulussa hyvin ja mitä pitäisi vielä kehittää.
 • Henkilöstö ei käytä tupakkatuotteita koulun alueella (ks. tupakkalaki)
 • Henkilöstö ei käytä päihteitä (eikä myöskään tupakkatuotteita) oppilaiden edessä kouluaikana koulun ulkopuolella esimerkiksi luokkaretkillä, iltatilaisuuksissa tai leirikouluissa.

Tiedotusta eri vuosikurssien oppilaille

Koulu tiedottaa oppilaille:

 • päihdesuunnitelmasta ja koulun päihdepolitiikasta ja päihteitä koskevista säännöistä
 • ajankohtaiset päihteiden käytön ehkäisytoimet, joihin oppilaat tulevat perehtymään
 • Kouluterveyskyselyn tulokset
 • Eri vuosiluokilla jaetaan tietoa ja keskustellaan päihteistä ja päihteisiin liittyvästä ennaltaehkäisevästä työstä
 • Nuorisopalvelut esittelevät toimintaansa lukuvuoden alussa oppilaille ja huoltajille ensimmäisessä vanhempainkokouksessa.
 • Kevätlukukaudella Ehyt ry järjestää oppilaille päihteitä käsittelevän luennon, keskustelee aiheesta oppilaiden kanssa ja tekee nimettömästi vastattavan kyselyn oppilaiden suhtautumisesta päihteisiin ja päihteiden käytöstä.
 • Koulu ottaa mahdollisuuksien mukaan vastaan luennoitsijoita.

Ajankohtaiset linkit ja aineistovinkit

nuortenkanava@ponuortenkanava@porvoo.fi

Tukea asiantuntijoilta sekä toisilta, jotka yrittävät lopettaa tupakoinnin:

Tiedotusta eri vuosikurssien oppilaiden huoltajille

Vastuu oppilaiden kasvatuksesta ja vapaa-ajasta on huoltajilla. Huoltajille voi olla haastava tehtävä pitää viestintänsä selkeänä ja ohjaavana, kun on kyse säännöistä ja rajoituksista. Erityisesti alkoholia ja tupakkaa koskevissa asioissa he saattavat tarvita koulun ja muiden huoltajien tukea.

Koulu tiedottaa huoltajille:

 • päihdesuunnitelmasta ja koulun päihdepolitiikasta ja päihteitä koskevista säännöistä
 • ajankohtaisista päihteiden ehkäisytoimista, joihin oppilaat tulevat perehtymään/ovat jo perehtyneet ja kannustavat keskustelemaan asioista kotona
 • kouluterveyskyselyn tuloksista

Koulu tarjoaa:

 • huoltajille tilaisuuksia keskustella vanhemmuudesta, teini-iästä, rajojen asettamisesta ja monesta muusta asiasta vanhempaintapaamisten yhteydessä

Koulu odottaa huoltajilta:

 • että he sitoutuvat olemaan välittämättä päihteitä oppilaille
 • että he eivät tupakoi eivätkä käytä muita päihteitä koulualueella, luokkaretkillä tai osallistuessaan tapaamiseen, joka koskee koulua tai oppilaita

Ajankohtaiset linkit ja aineistovinkit

Käytätkö alkoholia lasten läsnäollessa?

Tukea asiantuntijoilta sekä toisilta, jotka yrittävät lopettaa tupakoinnin:

Lakeja, jotka ohjaavat koulujen ennaltaehkäisevää työtä

Alkoholilain (8.12.1994/1143) mukaan alkoholin käyttö on kielletty alaikäisiltä.

Vuonna 1.10.2010 voimaan tulleen uuden tupakkalain mukaan sekä tupakkatuotteiden hallussapito että niiden ostaminen on kielletty alaikäisiltä. Lisäksi tupakointikielto laajennettiin koskemaan muun muassa alueita ja ajoneuvoja, joissa on lapsia ja nuoria, asuinrakennusten yhteisiä tiloja, ulkoilmatapahtumia ja hotellihuoneita. Tupakointi on lailla kielletty koulussa ja koulun alueella (koskee peruskoulua, lukiota ja ammatillisia oppilaitoksia), eli näissä tupakointi on kiellettyä aina (myös iltaisin) ja kaikilta. Jos koulun alueella on esimerkiksi nuorisotila tai kirjasto, tupakointikielto on voimassa myös siellä.

Lastensuojelulaissa (13.4.2007/417) säädetään, että koulutustoimen työntekijät ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä: (25 §).

Huumausainelaissa (30.5.2008/373) säädetään, että huumausaineen tuotanto, valmistus, tuonti Suomen alueelle, vienti Suomen alueelta, kuljetus, kauttakuljetus, jakelu, kauppa, käsittely, hallussapito ja käyttö kielletty (5 §). Lisäksi se, joka on saanut haltuunsa huumausainetta olematta sen hallussapitoon oikeutettu, on velvollinen luovuttamaan sen viipymättä poliisille taikka tulli- tai rajavartioviranomaiselle (§ 8).

Perusopetuslaissa (21.8.1998/628) on säädetty, että kun yksittäiseen opiskelijaan liittyvää tapausta käsitellään oppilashuoltotyössä, käsittelyyn saavat osallistua vain ne, jotka osallistuvat oppilaan opetukseen ja jotka järjestävät oppilashuoltoa ja joiden tehtäviin oppilaan asioiden käsittely välittömästi kuuluu. Kun yksittäistä opiskelijaa koskevaa tapausta käsitellään opiskelijahuoltotyössä, tehdään merkinnät, joista ilmenee, kuka on saattanut asian vireille, mitä asia koskee, päätös jatkotoimista perusteluineen, ketkä ovat osallistuneet asian käsittelyyn ja mitä tietoja oppilaasta on annettu ja kenelle tietoja on annettu (31 a §).