Siirry sisältöön

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada tarvitsemaansa tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin.

Perusopetuksessa käytettäviä tukimuotoja ovat muun muassa erittely, tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, oppilaan yksilöllinen ohjaus, oppilashuollollinen tuki, koko- tai osa-aikainen opiskelu pienessä opetusryhmässä, avustajapalvelut, erityiset apuvälineet sekä yhteistyö kodin kanssa.

Esi- ja perusopetuksen aikana lapselle ja nuorelle järjestetään pedagogista tukea perusopetuslain mukaisesti ja tarvittaessa muuta tukea oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti. Oppilasta voi ainoastaan käsitellä yhdessä tukitasolla kerralla.

Kolmiportainen tuki

Perusopetuslain mukaisesti järjestetty tuki tarkoittaa niin sanottua kolmiportaista tukea, joka jaotellaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen.

Yleinen tuki

Yleinen tuki sisältyy koulun jokapäivisessä opetuksessa, ohjauksessa ja kasvatuksessa. Se suuntautuu kaikkiin oppilaisiin jotka tilapäisesti tarvitsevat tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin.

Tehostettu tuki

Tehostettua tukea annetaaan oppilaille jotka säännöllisesti tarvitsevat tukea tai monta eri tukimuotoa samanaikaisesti. Tehostetut tuen piiriin kuuluvat kaikki muut tukimuodot paitsi kokoaikainen erityistuki ja oppikurssien yksilöllistäminen. Oppilaalle, jolle annetaan tehostettua tukea, tehdään oppimissuunnitelma.

Erityinen tuki

Erityinen tuki on suunnattu oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi vaikka erilaisia tukimuotoja on kokeiltu. Erityinen tuki voi toteutua omassa lähikoulussa tai tarvittaessa erityisluokalla.

Pedagogisen selvityksen perusteella tehdään hallintopäätös jonka jälkeen oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Muut tukimuodot

Tukiopetus

Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muuten tarvitsee lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta.

Tukiopetus tulee aloittaa heti, kun oppimiseen liittyvät vaikeudet on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Tukiopetusta annetaan oppilaan omassa koulussa.

Tulkitsemis- ja avustajapalvelut

Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden tarkoituksena on taata oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset ja mahdollisimman esteetön oppimisympäristö.

Koulunkäynninavustajat tukevat oppilaita joko yksilöllisesti tai ryhmissä. Ohjaustarvetta arvioidaan tapauskohtaisesti oppilaan huoltajien, opettajien ja oppilashuollon ammattihenkilöstön kanssa.

Erityiset apuvälineet

Helpotakseen oppilaan koulunkäyntiä ja tukea oppimista oppilas voi tarvita erityisiä apuvälineitä esimerkiksi fyysiseen tarpeeseen tai oppimisen erityistarpeisiin liittyen. Oppilaan apuvälinetarvetta arvioidaan tapauskohtaisesti oppilaan huoltajien, opettajien ja oppilashuollon ammattihenkilöstön kanssa.