Kolmiportainen tuki

Yleinen tuki

Yleisellä tuella tarkoitetaan koulun jokapäiväistä opetusta sekä jokaisen oppilaan mahdollisuutta saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin heti tuen tarpeen ilmetessä. Yleisen tuen piiriin kuuluvat oppilaat, jotka tarvitsevat yksittäisiä pedagogisia ratkaisuja, mutta joiden tuen tarve ei ole pysyvä.

Tehostettu tuki

Tehostetun tuen piiriin kuuluvat oppilaat, jotka tarvitsevat useampaa tukimuotoa ja tuen tarve osoittautuu pysyvämmäksi. Tehostetussa tuessa oleville oppilaille laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma.

Erityinen tuki

Erityinen tuki on suunnattu oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Erityinen tuki voi toteutua omassa lähikoulussa tai tarvittaessa erityisluokalla.

Erityisen tuen oppilaan opinto-ohjelmaa voidaan tarvittaessa muuttaa pidentämällä oppivelvollisuutta, yksilöllistämällä oppiaineiden oppimääriä tai vapauttamalla kokonaan jonkin oppiaineen opiskelusta.

Oppivelvollisuuden pituus, oppimäärien laajuus, opetuksen järjestämistapa ja mahdolliset muut palvelut määritellään erityisen tuen päätöksessä. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).