Tukea koulunkäyntiin

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada tarvitsemaansa tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin.

Perusopetuksessa käytettäviä tukimuotoja ovat muun muassa tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, oppilaan yksilöllinen ohjaus, oppilashuollollinen tuki, koko- tai osa-aikainen opiskelu pienessä opetusryhmässä, avustajapalvelut, erityiset apuvälineet sekä yhteistyö kodin kanssa.

Esi- ja perusopetuksen aikana lapselle ja nuorelle järjestetään pedagogista tukea perusopetuslain mukaisesti ja tarvittaessa muuta tukea oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti.

Perusopetuslain mukaisesti järjestetty tuki tarkoittaa niin sanottua kolmiportaista tukea, joka jaotellaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen.