Ajoneuvon siirtäminen

Pysäköity ajoneuvo voidaan siirrättää lähialueelle tai varastoon jos:

  • se on pysäköity säännösten vastaisesti
  • se aiheuttaa haittaa katualueen kunnossa-, puhtaanapito, korjaus- tai rakennustyölle
  • se aiheuttaa haittaa tiealueella järjestettävälle tapahtumalle
  • se on kunnon tai muiden ulkoisesti havaittavien seikkojen perusteella hylätty
  • se ei ole liikennekäytössä
  • romuajoneuvoa ei ole toimitettu asianmukaiseen vastaanottopaikkaan
  • ajoneuvoa ei korjata pois onnettomuuspaikalta

Ajoneuvo siirretään aikaisintaan kahden vuorokauden kuluttua säännöksen vastaisen pysäköinnin alkamisesta. 

Siirtokehotus katualueen kunnossapidon vuoksi merkitään vähintään kahta vuorokautta ennen työn aloittamista siirtokehotus-liikennemerkillä. 

Siirto varastoon tehdään aikaisintaan kaksi vuorokautta siirtokehotuksen asettamisesta ajoneuvoon.

Lähisiirto kunnossapidon tai tapahtuman takia

Ajoneuvoja voidaan myös Laki ajoneuvojen siirtämisestä 6 § mukaan siirtää jos tiealueella tehdään työtä tai järjestetään tapahtuma. Tällöin alueelle asetetaan siirtokehotusmerkkejä tai ilmoitus ajoneuvoon, vähintään kaksi vuorokautta ennen suunniteltua siirtoa. Lähisiirrossa ajoneuvo siirretään niin lähelle kun mahdollista.

Ajoneuvon omistaja on velvollinen korvaamaan kaupungille ajoneuvon siirrosta aiheuttuneet mahdolliset kustannukset. (Laki ajoneuvojen siirtämisestä 10 §)

Poliisi tai kaupunki voivat siirrättää ajoneuvon viipymättä jos:

  • sen pysäköinnistä aiheutuu vaara liikenneturvallisuudelle
  • pysäköinti aiheuttaa huomattavaa haittaa tien käytölle
  • se on pysäköity pelastuslain vastaisesti

Kaupunki voi siirrättää ajoneuvon yksityiseltä alueelta tai maastosta kiinteistön omistajan tai haltijan perustellusta pyynnöstä. Virka-apupyynnön tekijä korvaa siirtojärjestelyistä, siirtämisestä, säilyttämisestä ja hallinnoinnista aiheutuneet kustannukset. 

Voit ilmoittaa hylätystä ajoneuvosta sähköisen asiointipalvelun kautta. Mikäli ajoneuvo on yleisellä alueella palvelu on maksuton.