Ajoneuvon siirtäminen

Laki ajoneuvon siirtämisestä

Pysäköity ajoneuvo voidaan siirrättää lähialueelle tai varastoon jos:

  • se aiheuttaa haittaa katualueen kunnossa-, puhtaanapito, korjaus- tai rakennustyölle
  • se ajoneuvoliikennerekisterin tietojen ja/tai muiden ulkoisesti havaittavien seikkojen perusteella hylätty
  • romuajoneuvoa ei ole toimitettu asianmukaiseen vastaanottopaikkaan
  • ajoneuvoa ei ole viety pois onnettomuuspaikalta
  • se aiheuttaa haittaa tiealueella järjestettävälle tapahtumalle
  • ajoneuvo on ollut virheellisesti pysäköitynä yli kaksi vuorokautta, tai sillä on eri teoista määrätty viisi pysäköintivirhemaksua, jotka ovat lainvoimaisia ja maksamatta. Ajoneuvo siirretään aikaisintaan kahden vuorokauden kuluttua säännöksen vastaisen pysäköinnin alkamisesta. Jos ajoneuvo aiheuttaa huomattavaa haittaa tai vaaraa tien käytölle, tai jos ajoneuvolla on viisi maksamatonta pysäköintivirhemaksua, siirto voidaan tehdä heti.

Siirtokehotus katualueen kunnossapidon vuoksi merkitään vähintään kahta vuorokautta ennen työn aloittamista siirtokehotusmerkillä. Poikkeuksellisissa tilanteissa siirto voidaan tehdä ilmoittamatta ennakkoon. Tällaisissa tapauksissa lähisiirto on maksuton.

Lähisiirto tapahtuman takia

Ajoneuvoja voidaan myös Laki ajoneuvojen siirtämisestä 6 § mukaan siirtää jos tiealueella järjestetään tapahtuma. Tällöin alueelle asetetaan siirtokehotusmerkkejä tai ilmoitus ajoneuvoon, vähintään kaksi vuorokautta ennen suunniteltua siirtoa. 

Poliisi tai kaupunki voivat siirrättää ajoneuvon viipymättä jos:

  • sen pysäköinnistä aiheutuu vaara liikenneturvallisuudelle
  • pysäköinti aiheuttaa huomattavaa haittaa tien käytölle
  • se on pysäköity pelastuslain vastaisesti

Kaupunki voi siirrättää ajoneuvon yksityiseltä alueelta tai maastosta kiinteistön omistajan tai haltijan perustellusta pyynnöstä. Virka-apupyynnön tekijä korvaa siirtojärjestelyistä, siirtämisestä, säilyttämisestä ja hallinnoinnista aiheutuneet kustannukset. 

Voit ilmoittaa hylätystä ajoneuvosta sähköisen asiointipalvelun kautta. Mikäli ajoneuvo on yleisellä alueella palvelu on maksuton.

Korvaus siirtokustannuksista

Kustannukset lähisiirrosta vastaa yleensä ajoneuvon omistaja tai haltija. Lähisiirto on kuitenkin maksuton, jos ajoneuvo on ollut pysäköitynä ennen siirtokehotusmerkkijen asettamista tai merkkejä/ilmoitusta ei ole käytetty.