Siirry sisältöön

Muutoksenhaku päätöksiin

Kuntahallinnon päätöksiin voi yleensä hakea muutosta.

Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, jota päätös koskee eli asianosainen, mutta myös kunnan asukas.

Päätöksestä ilmoitetaan asianosaiselle lähettämällä hänelle pöytäkirjanote ja ohjeet mahdollisen oikaisuvaatimuksen tekemiseen. Pöytäkirjanote lähetetään myös päätöstä erikseen pyytäneelle.

Muilta kuin asianosaisilta pöytäkirjanotteesta peritään lunastusmaksu (10 senttiä/sivu).

Kirjallisen oikaisuvaatimuksen saa tehdä päätöksestä, jonka on tehnyt

  • kaupunginhallitus
  • lautakunta
  • jaosto tai
  • näiden alainen viranomainen.

Oikaisuvaatimus tehdään asianomaiselle toimielimelle. Jaoston päätöksestä oikaisuvaatimus tehdään kuitenkin lautakunnalle. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kunnallisvalituksella haetaan muutosta:

  • kaupunginvaltuuston päätökseen
  • muun toimielimen oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen.

Muutosta haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta. Valittaa saa vain päätöksen laillisuudesta, mutta ei sen tarkoituksenmukaisuudesta. Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Erityislakien mukainen muutoksenhaku

Kaupungin viranomaiset tekevät paljon päätöksiä erityislakien nojalla mm. sosiaali- ja terveyspalveluissa, sivistyspalveluissa, rakentamiseen liittyvissä päätöksissä ja ympäristöasioissa. Erityislait sisältävät kuntalaista poikkeavia muutoksenhakusäännöksiä, ja ne menevät kuntalain säännösten edelle.

Oikaisuvaatimus

Erityislakien oikaisuvaatimusta tai vastaavaa menettelyä koskevat säännökset poikkeavat toisistaan, ja ne on selvitettävä kunkin säännöksen osalta erikseen.

Hallintovalitus

Hallintovalituksen saa tehdä vain asianosainen. Hallintovalituksen valitusperusteita ei yleensä ole rajoitettu ja valituksen saa tehdä myös päätöksen tarkoituksenmukaisuudesta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hallintokantelu

Hallintokantelu ei ole varsinainen muutoksenhakukeino.

Hallintokantelulla tarkoitetaan ilmoitusta viranomaisen virheellisestä virkatoimesta ylemmälle viranomaiselle tai yleistä hallinnon laillisuusvalvontaa harjoittavalle viranomaiselle eli valtioneuvoston oikeuskanslerille tai eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Hallintokantelun voi tehdä kuka tahansa kansalainen. Kantelulle ei ole määrämuotoa eikä kantelun tekemiselle ole määräaikaa.

Lisätietoa