Hoppa till innehåll

Begära omprövning av ett beslut

De beslut som den kommunala förvaltningen fattat kan man i regel överklaga.

Den som ett beslut angår, alltså målsäganden, kan begära omprövning och anföra kommunalbesvär, men det kan också andra kommuninvånare göra.

Målsäganden underrättas om beslutet genom ett protokollsutdrag med anvisningar om hur man begär omprövning. På begäran postas protokollsutdrag också till dem som särskilt ber om det.

Av andra än målsäganden tar staden ut en avgift för utdrag (10 cent/sida).

En skriftlig begäran om omprövning kan göras i beslut av:

  • stadsstyrelsen
  • en nämnd
  • en sektion
  • en myndighet som är underställd dessa.

Begäran om omprövning riktas till det förtroendeorgan som fattat beslutet. Begäran om omprövning av en sektions beslut riktas dock till nämnden. Begäran om omprövning ska göras inom 14 dagar från det att man har fått beslutet.

Med kommunalbesvär kan man söka ändring

  • i ett beslut som stadsfullmäktige fattat om
  • ett annat förtroendeorgans omprövningsbeslut.

Ändring ska sökas hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvär får endast anföras med avseende på beslutets laglighet, inte på dess ändamålsenlighet. Besvär ska anföras inom 30 dagar från det att man har fått beslutet.

Omprövning med stöd av speciallagar

Stadens myndigheter fattar många beslut med stöd av speciallagar, bland annat inom social- och hälsovården, inom bildningstjänsterna, vid byggbeslut och i miljöfrågor. I speciallagarna kan bestämmelserna om ändringssökande avvika från bestämmelserna i kommunallagen, och de gäller då i första hand.

Begäran om omprövning

Bestämmelserna om begäran om omprövning eller motsvarande förfaranden är olika i olika speciallagar och måste utredas separat för varje bestämmelse.

Förvaltningsbesvär

Endast målsägaren får anföra förvaltningsbesvär. Grunderna för förvaltningsbesvär är i allmänhet inte begränsade och besvär får anföras också med anledning av beslutets ändamålsenlighet. Besvär ska anföras inom 30 dagar från det att man har fått beslutet.

Förvaltningsklagan

Förvaltningsklagan är inget egentligt rättsmedel.

Med förvaltningsklagan avses en anmälan om en felaktig tjänsteåtgärd hos en högre myndighet eller en myndighet som utövar allmän laglighetskontroll över förvaltningen, det vill säga statsrådets justitiekansler eller riksdagens justitieombudsman.

Alla medborgare har rätt att anföra en förvaltningsklagan. Ingen bestämd form eller föreskriven tid tillämpas.

Mer information