Siirry sisältöön

Yleistä lisätietoa kaavoituksesta ja siihen osallistumisesta

Mitä kaavoitus on?

Kaavoittaminen on maa-alueiden käytön suunnittelua. Kaavoituksen tavoitteena on hyvän ja toimivan elinympäristön edellytysten aikaansaaminen. Kaavoissa varataan alueet asumiseen, työpaikoille, palveluille, liikenteelle ja viheralueille.

Kaavoitusta ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki. Kuntien välisestä yleispiirteisestä maakuntakaavasuunnittelusta huolehtii Porvoon alueella Uudenmaan liitto.

Porvoon kaupungin kaupunkisuunnittelu vastaa yleis- ja asemakaavasuunnittelusta sekä yksityisten maanomistajien alueille laadittavien ranta-asemakaavojen valmistelun ohjaamisesta.

Yleis-, osayleis- ja asemakaavat laaditaan siten, että kaavoittaja suunnittelee ja sovittaa yhteen muiden viranomaisten kanssa esimerkiksi sosiaali- ja terveys-, koulu-, kulttuuri- ja liikenneverkostojen tarpeet. Kaavaa arvioidaan eri käyttäjäryhmien kannalta.

Asemakaavaprosessin kulku ja osallistuminen

Kaavan vireille tulosta ilmoitetaan mm. lehtikuulutuksella paikallisissa lehdissä, kirjeitse tai kaavoituskatsauksen yhteydessä. Vireillä olevat kaavat löytyvät myös kaupungin internetpalvelusta.

Kaavoitusprosessin alussa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Siinä kerrotaan:

  • kaavanhankkeesta perustiedot
  • esimerkiksi mitä suunnitellaan ja mihin
  • vuorovaikutusmenettelyt
  • vaikutusten arviointimenettelyt
  • kaavaprosessin kulku ja aikataulu
  • yhteyshenkilöt
  • miten kaavoituksen valmisteluun voi osallistua

Kaavaluonnos

Kaavaluonnos ja kaavan valmisteluaineisto ovat kaavaluonnoksen valmistumisen jälkeen nähtävillä kuulemiseen varatun määräajan. Tästä tiedotetaan osallisille kirjeitse sekä laajemmin mm. kuulutuksilla paikallisissa lehdissä ja kaupungin internetpalvelussa.

Tässä vaiheessa on paras hetki vaikuttaa kaavaratkaisuun. Mielipiteet jätetään kirjallisina palvelupiste Kompassiin
Kaavan valmistelijaan voi ottaa yhteyttä myös valmistelun aikana.

Kaavaehdotus

Kaavaehdotuksen valmistumisen jälkeen kaupunkikehityslautakunta ja kaupunginhallitus päättävät kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta. Ehdotusta pidetään nähtävillä joko 14 tai 30 vuorokautta.

Nähtävillä pidosta ilmoitetaan kirjeitse maanomistajille sekä laajemmin muun muassa kuulutuksilla paikallisissa lehdissä sekä kaupungin internetpalvelussa. Mahdolliset muistutukset toimitetaan palvelupiste Kompassiin

Kaavan hyväksyminen

Kaavan hyväksymismenettely on usein monivaiheinen. Käsittely alkaa kaupunkikehityslautakunnassa, ja sieltä se etenee tarvittaessa kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Vaikutuksiltaan vähäiset kaavaehdotukset hyväksyy kaupunkikehityslautakunta. Vaikutuksiltaan merkittävät kaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Kun hyväksymispäätös on tehty, on kaavan lainmukaisuudesta mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja mahdollisesti edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kaavan lainvoimaisuudesta tiedotetaan muun muassa kuulutuksilla paikallisissa lehdissä ja kaupungin internetpalvelussa.