Gå till innehåll

Allmän information om planläggning och deltagande

Vad är planläggning?

Planläggning innebär planering av användningen av markområden. Målet för planläggningen är att skapa förutsättningar för en god och fungerande livsmiljö. I planerna reserveras områden för boende, arbetsplatser, tjänster, trafik och grönområden.

Planläggningen styrs av markanvändnings- och bygglagen. Nylands förbund sköter inom Borgåområdet det i allmänna drag hållna planerandet gällande landskapsplanen som sker mellan kommunerna.

Borgå stads stadsplanering ansvarar för planeringen av generalplan och detaljplan samt för styrningen vid beredningen av de strandplaner som ska utarbetas för privata markägares områden.

General-, delgeneral- och detaljplaner utarbetas så att planläggaren planerar och med andra myndigheter passar ihop, till exempel social- och hälso-, skol-, kultur- och trafiknätens behov. En plan bedöms ur olika användargruppers synvinkel.

Hur en detaljplansprocess förlöper och deltagande i den

Om aktualisering av en plan meddelas bland annat genom kungörelse i lokaltidningarna, per brev eller i samband med planläggningsöversikten. På stadens internettjänst finns också de planer som är under arbete.

I början av planeringsprocessen uppgörs en plan för deltagande och bedömning. I den berättas om

  • basinformation om planprojektet
  • vad planeras och vart
  • förfaranden vid bedömning av påverkningar
  • planeringsprocessens gång och tidtabell
  • kontaktpersoner
  • möjligheterna att ta del i beredningen

Planutkast 

Efter att ett planutkast är färdigt finns planutkastet och materialet för beredning av planen till påseende under den tid som reserverats för hörande. Information om detta ges till intressenterna per brev och mer allmänt bland annat genom kungörelser i lokaltidningarna och på stadens internettjänst.

Planer under arbete. Det bästa ögonblicket för att inverka på planlösningen är i detta skede. Åsikter sänds skriftligt till servicekontoret Kompassen
Det går också att kontakta beredaren av en plan under tiden för beredningen.

Planförslag

Efter att planförslaget blivit klart beslutar nämnden för stadens utveckling och stadsstyrelsen om framläggande av planförslaget till påseende. Förslaget finns till påseende antingen under 14 eller under 30 dygn.

Om framläggandet till påseende ges information till markägarna per brev samt i större utsträckning bland annat genom kungörelser i lokaltidningarna och på stadens internettjänst. Eventuella anmärkningar sänds skriftligt till servicekontoret Kompassen

Godkännandet av en plan

Godkännandet av en plan sker i flera skeden. Behandlingen inleds i nämnden för stadens utveckling, och därifrån går den vid behov vidare till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige för behandling.

Planförslag med ringa inverkan godkänns av nämnden för stadens utveckling. Stadsfullmäktige godkänner planer med betydande påverkan.

Då ett beslut om godkännande fattats, föreligger möjlighet att anföra besvär gällande planens lagenlighet hos Helsingfors förvaltningsdomstol och eventuellt vidare hos högsta förvaltningsdomstolen.

Om planens formella rättskraft informeras bland annat genom kungörelser i lokaltidningarna och på stadens internettjänst.