Siirry sisältöön

Maa-ainesten kiertotalous Kilpilahden yritysalueen rakentamisessa

Kilpilahden yritysalueen rakentamisessa tavoitteena oli päästä maa-ainesten kiertotalouden osalta 70 % hyödyntämisasteeseen. Porvoon kaupunki on yksi Circwaste- kiertotalouden edelläkävijäkunnista, jotka kiertotalouden tiekarttojen ja SYKE:n ohjeistuksella tavoittelevat Valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteita jo ennen 2023 määräajan päättymistä.

Tavoitteeseen pyrittiin toteuttamalla työ niin, että alueella louhittavat kalliokiviainekset murskattiin uusien katualueiden rakenteisiin ja pintamaat käytettiin täyttöihin ja erilaisiin kasvualustoihin muokkaamalla ja esikäsittelemällä erilaatuisia maa-aineksia. Näin liikennemäärät pysyivät kohtuullisina alueen ulkopuolisilla teillä.

Rakennusurakan hiilikäden- ja jalanjäljen laskenta

Urakan aikana kerättiin tietoja, joiden avulla voitiin laskea rakennusurakan hiilikäden- ja jalanjälki. Laskennasta vastasi EU-rahoitteisessa CO2-DataHub-hankkeessa ulkopuoliset asiantuntijat. Ilman kiertotalousratkaisuja hankkeen CO2-päästöt olisivat laskentojen mukaan olleet 2,28 milj. kg CO2. Maa-ainesten ja kiviaineksen kiertotalousratkaisujen kanssa päästöt olivat kuitenkin vain 0,86 milj. kg CO2 , mikä tarkoittaa, että hankkeen hiilikädenjälki (toimenpiteiden positiivinen vaikutus) oli 1,42 milj.kg CO2 . Tulokset ovat nähtävissä hankkeen loppuraportissa. Lisäksi kiertotaloustoimenpiteille tullaan laskemaan kustannusvaikutukset ja luontovaikutukset.

Täällä voit lukea loppuraportin: CO2 DataHub-hanke, loppuraportti

Hulevesien hallinta yritysalueella vastaa ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin

Alueelle rakentui kattava hulevesiverkosto, johon kuuluu ojalinjasto sekä hulevesiallas. Hulevedet kulkevat suojaviheralueilla ja ne rakennetaan viihtyisiksi puistomaisiksi alueiksi. Laaksoon suunnitellut muutamat puut jäsentävät visuallisesti maisemaa, sitovat ja kuivattavat jo nyt hyvin kosteaa maaperää. Hulevesien hallinnassa on otettu myös huomioon teollisuusalueilla mahdolliset ympäristöriskit esimerkiksi öljyntorjunnan akuutit tarpeet.

Ylijäämämaiden käsittelyä työmaalla.