Hoppa till innehåll

Återvinning av marksubstanser i byggandet av Sköldvik företagsområde i enlighet med cirkulär ekonomi

Med tanke på cirkulär ekonomi strävar man efter i byggandet av företagsområdet i Sköldvik att uppnå en återvinningsgrad på 70 % av marksubstanser. Borgå stad är en av pilotkommunerna för cirkulär ekonomi (Circwaste) som med anvisningar för vägkartan för den cirkulära ekonomin och från SYKE 2023 strävar efter att uppnå målen i den riksomfattande avfallsplanen redan före tidsfristen som är fram till 2023.

Man strävar efter att uppnå målet genom att görara arbetet så att bergtäkten i området krossas in i gatuområdenas strukturer och ytjorden används för fyllnadsarbeten och olika växtunderlag genom bearbetning och förbehandling av olika marksubstanser. Så här hålls trafikmängderna rimliga på vägarna utanför området. Lösningarna för den cirkulära ekonomin sparar jungfruliga naturtillgångar och minskar utsläppen till luft.

Uträkning av koldioxidavtryck för byggentreprenader

Byggentreprenadens koldioxidavtryck räknas ut på basis av de uppgifter som samlas in under byggnadstiden. En utomstående expert från CO2 DataHub -projektet ansvarar för uträkningen. Resultatet blir färdigt under våren 2023.

Hantering av dagvatten i företagsområdet svarar på de utmaningar som klimatförändringen innebär

I området byggs ett omfattande dagvattennät med dikeslinjer samt en dagvattenbassäng. Dagvattnen rinner i skyddsgrönområden och de här byggs till trivsamma parkliknande områden. Ett fåtal träd som planerats i dalen strukturerar området visuellt, binder och dränerar den redan nu mycket fuktiga marken.