Siirry sisältöön

Jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa on pyritty edistämään lainsäädännöllä eli ns. MARA-asetuksella. Asetus mahdollistaa eräiden jätteiden kuten betonin käytön maanrakentamisessa ilman ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa, jos tietyt hyödyntämiselle asetetut edellytykset täyttyvät. MARA-asetus koskee jätteen laitos- tai ammattimaista hyödyntämistä ja siitä on tehtävä ilmoitus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

MARA-asetuksessa määriteltyjen jätteiden laitos- tai ammattimainen hyödyntäminen on mahdollista väyliä, kenttiä, valleja ja näiden rakennekerroksia sekä teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteita koskevissa rakentamiskohteissa. Väyliin luetaan myös metsäautotiet.

MARA-asetusta sovelletaan suunnitelmalliseen maarakentamiseen ja siihen liittyvään jätteen väliaikaiseen varastointiin. Maarakentaminen on suunnitelmallista, jos se perustuu lakisääteiseen suunnitelmaan, lupaan, ilmoitusmenettelyyn tai kunnan rakennusjärjestykseen. Myös teiden ja ratojen perusparannus- ja kunnostushankkeet sekä metsäautoteiden suunnitelmallinen rakentaminen kuuluvat MARA-asetuksen soveltamisalaan. MARA- asetusta ei sovelleta maarakentamiskohteessa, jonka ensisijainen tarkoitus on jätteen loppusijoittaminen.

Ilmoituslomakkeet ja asetuksen perustelumuistio sekä asetuksen soveltamisohjeet löytyvät Ymparisto.fi -sivustolta.