Hoppa till innehåll

Man strävar efter att främja återvinningen av avfall i markbyggnad genom lagstiftning med den s.k. MARA-förordningen. Förordningen gör det möjligt att återvinna vissa avfallstyper, såsom betong och aska, utan ett miljötillstånd enligt miljöskyddslagen, om vissa förutsättningar för återvinningen uppfylls. Förordningen gäller yrkesmässig återvinning eller återvinning i anläggning och det ska anmälas till Nylands närings-, trafik- och miljöcentral.

Yrkesmässig återvinning eller återvinning i anläggning av avfall som fastställts i förordningen är möjlig i byggnadsobjekt som avser farleder, planer, vallar och konstruktionslager i dessa samt grundkonstruktioner i industri- och lagerbyggnader. Till farleder räknas också skogsbilvägar.

Förordningen tillämpas på planmässig markbyggnad och tillfällig lagring av avfall i samband med detta. Markbyggnaden ses som planmässig om byggandet baserar sig på en lagstadgad plan, ett tillstånd, ett anmälningsförfarande eller kommunens byggnadsordning. Till förordningens tillämpningsområde hör också projekt för ombyggnad och iståndsättning av vägar och banor samt planmässigt anläggande av skogsbilvägar. Förordningen tillämpas inte på markbyggnad vars primära syfte är slutförvaring av avfall.

Anmälningsblanketter och motiveringen till förordningen samt tillämpningsanvisningar för förordningen finns på webbplatsen Miljo.fi.