Siirry sisältöön

Luvan- tai ilmoituksenvaraisesta tai rekisteröitävästä toiminnasta vastaavan on ilmoitettava viipymättä poikkeuksellisesta tilanteesta ympäristönsuojeluviranomaiselle, jos tilanteen seurauksena aiheutuu päästöjä, joista voi aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa. Sama velvollisuus koskee jätteen haltijaa, mikäli tilanteessa syntyy joko määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia jätteitä ja niiden takia on tarpeen tehdä erityisiä toimia jätehuollossa. Poikkeava tilanne voi syntyä esimerkiksi onnettomuuden tai ennakoimattoman tuotantohäiriön takia. Myös rakennelman tai laitteen purkamisesta voi syntyä normaalista poikkeavaa jätettä.

Ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta tehdään kirjallisesti vapaamuotoisena. Ilmoitus tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai Uudenmaan ELY-keskukselle, jos luvan tai ilmoituksen on käsitellyt valtion lupaviranomainen.

Muussa kuin luvan- tai ilmoituksenvaraisessa tai rekisteröitävässä toiminnassa aiheutuvasta poikkeuksellisesta tilanteesta tehdään ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ilmoituksen käsittelystä ei peritä maksua.