Ilmoittautuminen kouluun ja koulun vaihto

Oppivelvollisuus

Suomessa lapset ovat oppivelvollisia ja aloittavat koulunsa sinä vuonna, kun täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus kestää lukuvuoden loppuun sinä vuonna, kun nuori täyttää 17 vuotta.

Ilmoittautuminen sähköisesti

Koulutulokkaille lähetetään lähikoulupäätös tammikuussa. Päätöksessä on tunnus Wilma-ohjelmaan sekä ajankohta, jolloin ilmoittautumisen voi tehdä sähköisesti.

Ilmoittautuminen koulussa

Koulutulokkaille lähetetään lähikoulupäätös tammikuussa. Päätöksessä on helmikuun päivämäärä, jolloin voi ilmoittautua koulussa.

Lähikoulu

Koulunkäynti aloitetaan kaupungin osoittamassa lähikoulussa, jonne oppilaan koulumatka on mahdollisimman lyhyt ja turvallinen. Kaupungin osoittama lähikoulu riippuu myös koulujen oppilaaksiottokiintiöstä, joka vaihtelee vuosittain koulunsa aloittavien oppilaiden määrän mukaan. Lähikoulu saattaa olla myös toinen, kuin lähimpänä sijaitseva koulu.

Toissijainen koulu

Oppilaalla on mahdollisuus hakea muuhun, kuin kaupungin osoittamaan lähikouluun, jos toisessa koulussa on vapaita oppilaspaikkoja. Tällöin huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Oppilaaksiotosta päättää koulun rehtori.

Kouluvalmius

Koulumenestyksen ja myönteisen asennoitumisen kannalta on tärkeää, että lapsi on kouluun tullessaan sellaisessa kehitysvaiheessa, jolloin hän selviää fyysisesti koulunkäynnistä, kuten koulumatkoista ja 3–5 tunnin työpäivistä. Lisäksi lapsen tulee olla sosiaalisilta ja henkisiltä kyvyiltään riittävän kypsä sopeutuakseen koulutyöhön.

Jos vanhempien mielestä lapsi ei ole riittävän valmis kouluun, voidaan hänelle hakea vuosi lykkäystä koulunkäynnin aloittamisesta psykologin lausunnon perusteella. Hakemus osoitetaan koulutusjohtajalle. 

Psykologin lausunnon perusteella koulunkäynnin voi aloittaa myös säädettyä aikaisemmin, mikäli luokassa on tilaa.

Koulun vaihto 

Muutto kaupungin sisällä aiheuttaa usein sen, että oppilaan lähikoulu muuttuu. Jos muutto tapahtuu kesken lukuvuoden, on oppilaalla oikeus jatkaa lukuvuoden loppuun entisessä koulussaan. Uutta lähikoulupaikkaa haetaan koulutusjohtajalta oheisella lomakkeella.