Hoppa till innehåll

Anmälan till skolan sker elektroniskt via elevadministrationssystemet Wilma 8–31.1.2024.  

Borgå stad anvisar en närskola för de barn vars hemkommun är Borgå 8.12.2023. Vårdnadshavaren godkänner skolan som anvisats eleven eller söker om plats i en annan skola än närskolan med blanketten som finns i Wilma. Blanketten öppnas 8.1.2024. Meddela med blanketten om du söker till en skola i en annan kommun eller privat skola, eftersom barnets hemkommun är skyldig att följa var barnet får lagstadgad grundläggande utbildning.   

Anmälan till skolan

I januari skickas beslut om närskola till alla blivande förstaklassister. I beslutet anges ett datum i februari, då du har möjlighet gå till skolan och anmäla ditt barn. Ta i det fallet med beslutet om närskola, där anges barnets närskola på basis av gatuadressen.

Närskola

Elevens närskola anvisas enligt den adress som finns antecknad för eleven i befolkningsregistret. Närskolan är inte nödvändigtvis den skola som ligger närmast hemmet. Som närskola anvisa i första hand den skola inom vars elevupptagningsområde eleven bor.


På kartan som öppnas under länken nedan kan du granska inom vilket område ert hem ligger. Skriv in er adress och välj elevupptagningsområde för finska eller svenska skolor under punkten Utbildning.

Sekundär skola

Eleven kan också anhålla om plats vid en annan skola än den närskola som staden anvisat. Då har eleven inte rätt till skolskjuts. Man kan ansöka om en plats i en annan skola än närskolan i samband med att eleven anmäls till första årskursen via Wilma.

Elektronisk anmälan

Till dem som börjar skolan skickar vi ett beslut om deras närskola i januari. Den elektroniska anmälan görs via Wilma -systemet, användarnamn och lösenord finns antecknat i beslutet. Vid behov får man en nyckelkod till från skolan.

Den elektroniska ansökan öppnas i Wilma under fliken “Ansökningar och beslut” och “Gör en ny ansökan”.
Efter att beslutet har fattats, kan det läsas på samma ställe under fliken “Ansökningar och beslut”.
Du kan läsa beslutet i sin helhet genom att dubbelklicka på beslutets rubrik och välja “utskrifter”.
Besluten kan läsas endast via webbläsaren, inte i mobilapplikationen.

Skolmognad

Med tanke på skolframgång och en positiv inställning hos barnet, är det viktigt att barnet, då hen kommer till skolan, är i ett sådant utvecklingsskede, att hen fysiskt klarar av skolgången, t.ex. skolvägen och en arbetsdag på 3–5 timmar. Ett barn måste vara tillräckligt moget både socialt och mentalt för att kunna anpassa sig till skolarbetet.

Om föräldrarna anser att barnet inte är tillräckligt skolmoget, kan de med en psykologs utlåtande ansöka om att skolstarten uppskjuts med ett år. Ansökan lämnas till utbildningsdirektören. 

På basis av en psykologs utlåtande kan skolstarten också ske tidigare, om det finns plats i klassen.

Skolbyte

Skolan och bildningssektorn ska alltid informeras om familjen flyttar. Om eleven flyttar inom staden till en annan skolas elevupptagningsområde, ändras elevens närskola. En ny närskola anvisas på basis av en ny ansökan. Om eleven flyttar mitt under läsåret, har eleven rätt att fortsätta i sin gamla skola till läsårets slut. Då måste man ansöka om skolplats på nytt. Vårdnadshavarna ansvarar för eventuella kostnader för skolresorna. Ansökan om byte av närskola eller om plats i den nuvarande skolan görs via Wilma.