Siirry sisältöön

Opiskeluhuolto tarkoittaa oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa esi- ja perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona, jonka lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon ja tarvittaviin hyvinvointialueen opiskeluhuoltopalveluihin.

Porvoon kaupungissa toteutettavaa opiskeluhuoltoa ohjaavat opiskeluhuoltosuunnitelmat.

Yksilökohtainen opiskeluhuolto

Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan yksittäiselle opiskelijalle annettavia opiskeluhuollon palveluja, joita ovat koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut (esiopetuksessa neuvolapalvelut), opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä yksittäistä opiskelijaa koskeva monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto, jota toteutetaan monialaisessa asiantuntijaryhmässä.

Opiskeluhuoltopalvelut

Oppilas voi ohjautua palvelujen piiriin omasta tai huoltajan, opettajan, oppilaanohjaajan, opiskeluhuollon asiantuntijan tai yhteistyötahon aloitteesta. Opiskeluhuollon työntekijät tukevat oppilaita ja heidän perheitään tapaamalla oppilaita, tarjoamalla neuvontaa ja ohjausta perheille sekä konsultoimalla koulun henkilökuntaa. Lisäksi opiskeluhuollon työntekijät osallistuvat esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen hyvinvointia edistävään yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön.

Opiskeluhuollon asiantuntijat tekevät yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalvelujen, kuten lastensuojelun ja erityissairaanhoidon, toimijoiden kanssa ja ohjaavat oppilaita tarvittaessa lisätuen piiriin.

Opiskeluhuoltohenkilöstön yhteystiedot löytyvät sekä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sivuilta että koulujen sivuilta. Esiopetuksen oppilaiden asioissa tulee olla yhteydessä omaan päiväkotiin. 

Kuraattori

Oppilaitoksessa työskentelevä sosiaalialan asiantuntija. Kuraattorin puoleen voi kääntyä, kun herää huoli opiskelijan hyvinvoinnista esimerkiksi elämänmuutoksesta johtuen. 

Kuraattori arvioi opiskelijan tuen tarpeen ja järjestää hänelle tukea ja ohjausta vaikeuksien lieventämiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Kuraattori tukee opiskelijaa muun muassa keskustelemalla ja ohjaamalla opiskelijaa ja hänen läheisiään tarvittaessa lisätuen piiriin.

Psykologi

Toimii psykologian alan asiantuntijana oppilaitoksessa. Psykologi tukee opiskelijan oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia yhteistyössä läheisverkoston kanssa. 

Keskustelun lisäksi psykologi tekee psykologisia arviointeja ja tutkimuksia ja ohjaa tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai kuntoutukseen. 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä neuvolapalvelut

Terveydenhoitaja vastaa hoitotyön asiantuntijana terveysneuvonnasta, terveystarkastuksista sekä toimii lääkärin työparina. Lisätietoa varhaiskasvatuksen ja neuvolapalveluiden yhteistyöstä löydät alla olevasta linkistä.