Länsirannan puukortteli

Porvoo on käynnistänyt kokonaisen korttelin kokoisen puurakentamishankkeen Porvoonjoen Länsirannalla. Kaupunki järjesti tontinluovutuskilpailun, jolla haettiin yhteistyömallia- ja kumppania asuntopainotteisen puukorttelin toteuttamiselle Porvoon keskusta-alueella. Porvoo on toteuttanut johdonmukaisesti ilmastotavoitteita kaavoituksessa. Puun käyttäminen alentaa rakentamisen hiilijalanjälkeä.

Porvoon puukortteli - tavoitteista totta, webinaari järjestettiin 27.5.2021

Asemakaavatyö on edennyt ehdotusvaiheeseen. Webinaarissa kerrotiin Porvoon kaupungin lähtökohdat työlle sekä esiteltiin kohde ja sen toteutustilanne. Porvoo toteuttaa kaavoituksessa johdonmukaisesti ilmastotavoitteita. Taustaksi kuultiin myös puurakentamisen elinkaarivaikutuksista ja hiilikädenjäljestä sekä vähähiilisestä liiketoiminnasta.

Webinaarikutsu ja ohjelma 27.5.2021

Webinaari järjestettiin yhteistyössä Itä-Uudenmaan kehitysyhtiö Posintran kanssa.

Webinaarissa pidetyt esitelmät: 

Tervetuloa, apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz, Porvoon kaupunki 
Rakentamisen elinkaarivaikutukset puurakentamisen näkökulmasta, projektiasiantuntija Simon le Roux, ympäristöministeriö 
Puukortteli kaupungin ilmasto-ohjelman toteuttajana, kestävän kehityksen asiantuntija Sanna Päivärinta, Porvoon kaupunki 
Puurakentamisen hiilijalan- ja -kädenjälki, toimitusjohtaja Ari Järvinen, Lamit.fi Oy 
Vähähiilinen liiketoiminta kilpailuetuna, hiilimyyntipäällikkö Saija Ahonen, Green Carbon Finland 
Teollinen puurakentaminen – suunnittelun, esivalmistuksen ja työmaatoimintojen yhteispeliä, toimitusjohtaja Karri Kosonen, Muutostuuli Oy 
Miten sijoittaja ottaa huomioon vastuullisuuskysymyksiä, ESG-salkunhoitaja Lotta Keskinen, OP Kiinteistösijoitus Oy 
Puukorttelikohteen esittely: 
 asemakaava, kaavoittaja Pekka Mikkola, Porvoon kaupunki
 kortteliratkaisu, arkkitehti, toimitusjohtaja Anssi Lassila, OOPEAA Office for Peripheral Architecture 
Puukorttelin toteuttaminen:
 tontinluovutus, tonttipäällikkö Pekka Söyrilä, Porvoon kaupunki
 rakentaminen, toimitusjohtaja Tuomo Hynninen, TILA Group
Paikalliset toimijat esittäytyvät:
 toimitusjohtaja Marko Suonpää, Timberpoint Oy
 toimitusjohtaja, rehtori Pasi Kankare, Careeria Oy

Tallenne webinaarista Youtube-palvelussa 

Ensimmäinen puukortteliseminaari järjestettiin 20.9.2018

Puukortteliseminaarissa puurakentamisen asiantuntijat kertoivat, miksi puurakentamisen edistäminen on tärkeää, mitä puusta on lähivuosina rakennettu ja rakennetaan parhaillaan ja minkälaisia kokemuksia monikerroksisesta puurakentamisesta on.

Seminaari järjestettiin Porvoon kaupungintalossa valtuustosalissa, Raatihuoneenkatu 9 20.9.2018 klo 13 - 16.

Seminaarikutsu

Seminaarissa pidetyt esitelmät:

Miksi puurakentamista halutaan? Professori, TkT Markku Karjalainen, Tampereen teknillinen yliopisto
Kokemuksia puurakentamisesta, toimitusjohtaja Keijo Ullakko, Racecon Consulting Oy
Puurakentamista meillä ja muualla, professori, TkT Markku Karjalainen, Tampereen teknillinen yliopisto
Miksi puusta - miksei puusta? Projektipäällikkö Antti Erola, Sikla-konserni
Puu-Kivistön tontinluovutuskilpailukokemuksia. Tutustu aineistoon Vantaan kaupungin internetpalvelussa:
 Vantaan Puu-Kivistön internetsivut
Massiivipuurakentamisen mahdollisuudet, myyntipäällikkö Anne-Mari Leppinen, CLT Plant Oy
Elinkaarivaikutukset ja niiden arviointi, erityisasiantuntija, TkT Matti Kuittinen, ympäristöministeriö
Länsirannan Puukortteli, tarjouspyynnön esittely:
 Tarjouspyynnön esittely, kaupunkisuunnittelu
 Elinkaarivaikutusten arvioinnista, Ethica Oy, Lilli Linkola

Ilmoittautuminen 5.10.2018 mennessä

Tarjouskilpailumenettely on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa pyydettiin tehtävästä kiinnostuneita tarjoajia ilmoittautumaan. Tavoitteena on, että tarjoajat muodostuisivat rakennuttamisen, rakentamisen ja suunnittelun asiantuntijaryhmistä. Ilmoittautuminen alkoi torstaina 20.9.2018 ja päättyi perjantaina 5.10.2018 klo 16.

Ilmoittautumisia vastaanotettiin 13. Kaupunki kiittää lämpimästi mielenkiinnosta tarjouspyyntöä kohtaan ja toivoo kiinnostuksen johtavan edelleen tarjouksiin. 

Tarjouspyyntö 11.1.2019 mennessä

Tarjouspyyntöasiakirja
3D-karttapalvelu
Kantakartta, jossa on kilpailualueen rajaus (dwg)
Kantakartta kilpailualueen rajauksella ja alueen itäpuolinen asemakaava 498, Länsiranta, Kulttuurin ja vapaa-ajan ranta (dwg)

3D-karttapalvelussa on suunnittelutehtävän ratkaisemisen kannalta oleellinen kartta- ja ilmakuva-aineisto. Karttapalveluun on mahdollista rekisteröityä ja sovittaa suunnitelma 3D-malliin. Teknisen tuen tarjoaa Sova 3D Oy, arkkit. Petri Kokko, puh. 050 5511 252, petri.kokko@sova3d.fi. Sova 3D Oy ei luovuta rekisteröitymisen yhteydessä jaettavia tietoja tarjouspyynnön järjestäjän käyttöön.

Tarjoukset pyydetään toimittamaan tarjouspyyntöasiakirjassa kuvatusti Porvoon kaupungin palvelupiste Kompassiin viimeistään
perjantaina 11.1.2019 klo 15.

Lähtöselvityksinä ovat käytettävissä suunnittelualueen itäpuolisen asemakaava-alueen, asemakaavan 498, Länsiranta, Kulttuurin ja vapaa-ajan ranta selvityksiä soveltuvin osin:


Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset pyydetään osoittamaan sihteerille:
pekka.mikkola@porvoo.fi viimeistään perjantaina 16.11.2018.
Mahdolliset täydennykset ja tarkennukset tarjouspyyntöön sekä vastaukset esitettyihin kysymyksiin julkaistaan tässä internetpalvelussa.

Esitettyjä kysymyksiä ja tarjouspyynnön järjestäjän vastaukset niihin

Kysymys 1:
Tarjouspyyntöasiakirjan kohdassa 3.4 on kuvattu alueen toteuttamista lauseella: "alueen rakentaminen toteutetaan pääasiassa vapaarahoitteisena tuotantona". Onko valtion lainoittamaa asuntotuotantoa mahdollista osoittaa alueelle tarjouksessa?
Vastaus:
Tarjouspyyntöasiakirjan kohdassa 3.1 on kuvattu alueen asuinrakentamisen rakennusoikeuden arvioitu hintataso kesällä 2018. Tämä on tontinluovutuksen perusteena oleva tavoiteltu hintataso, jota ei hallintamuodon perusteella ole tarkoitus alentaa. Alueen rakennettavuus on melko haastavaa, kuten tarjouspyynnön kohdassa 4.1.6 on kuvattu. Tarjouspyynnössä ei oteta kantaa asuntojen hallintamuotoon, mutta em. reunaehdot on tarjousta laadittaessa perusteltua ottaa huomioon.

Monipuolinen asuntojakauma Länsirannalla myös hallintamuodoltaan on ehdottomasti tavoiteltavaa ja tuettuun asuntotuotantoon soveltuvasti hinnoiteltavia tontteja voidaan sinänsä osoittaa tarjouspyynnön ulkopuolella suunnittelualueen länsi- ja luoteispuolille näiden alueiden suunnittelun käynnistyttyä.

Kysymys 2:
Tuleeko tarjouspyynnön mukainen kilpailualue suunnitella kokonaisuudessaan?
Vastaus:
Tarjouspyyntöasiakirjan kohdassa 5.2 kuvataan tarjouksen sisältö myös suunnitteluratkaisun osalta. Koko alue (kortteli) tulee suunnitella asiakirjan kohdassa 5.2.1 kuvatulla suhteellisen yleispiirteiseksi luonnehdittavissa olevalla tarkkuustasolla.


Kysymys 3:

Onko mahdollista saada vahvistus siihen, että kysymyksessä ei ole tällä hetkellä Julkisen hankintalain mukainen kilpailu.
Vastaus:
Länsirannan Puukorttelin tontinluovutus- ja yhteistyömallia koskevassa tarjouspyyntömenettelyssä (ns. tarjouskilpailussa) ei ole kysymys julkisesta hankinnasta, johon sovellettaisiin lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) säädöksiä. Tarjouspyynnöllä tavoitellaan tarjouksia, joiden perusteella kaupunki tekee päätöksen alueen kehittämisessä etenemisestä. Alueen suunnittelun käynnistyessä tehdään tarpeelliset erilliset päätökset esimerkiksi suunnitteluvarauksista. Tontinluovutuksesta tehdään aikanaan täysin tarjouspyyntömenettelystä erillisiä päätöksiä.


Kysymys 4:

Mitä toimijaa Tarjoajalla tarkoitetaan arvosteluperusteissa?
Vastaus:
Tarjoaja-käsitteellä tarkoitetaan sitä tahoa, tässä tapauksessa ehkä tyypillisesti työyhteenliittymää, joka jättää tarjouksen. Tarjoaja voi muodostua useista yrityksistä ja suunnittelijoista.


Kysymys 5:

Voiko Tarjoaja olla uusi yritys tai yrityksiä, jotka myöhemmin liittyvät jo kilpailuun ilmoittautuneeseen ryhmään.
Vastaus:
Kyllä. Ilmoittautuminen ei ollut sitova. Tarjouspyyntömenettely on avoin kaikille Länsirannan puukorttelihankkeesta kiinnostuneille eikä ilmoittautuminen ollut edellytys tarjouksen jättämiselle.

Puukorttelihankkeeseen saatiin neljä tarjousta

Tarjousten jättöaika päättyi 11. tammikuuta 2019 klo 15. Määräaikaan mennessä saatiin neljä tarjousta. Tarjousten avaamisen jälkeen niitä ryhdytään arvioimaan ja valmistaudutaan alueen asemakaavatyön käynnistämiseen yhteistyössä parhaiden ehdotusten laatijoiden kanssa.

Porvoon kaupunki kiittää lämpimästi kaikkia tarjoajia ja tähän asti hankkeeseen osallistuneita!

Puukorttelihankkeen tarjoukset on arvioitu, toteutus käynnistyy

Puukorttelihankkeen tarjoukset on arvioitu ja tulokset julkistettiin tiedotustilaisuudessa keskiviikkona 8.5.2019. Parhaaksi ehdotukseksi arvioitiin nimimerkin "Koota" suojissa tarjouksen jättäneen TILA Group Oy:n työryhmän tarjous. Arkkitehtisuunnittelusta on vastannut OOPEAA, Office for Peripheral Architecture, arkkit. Anssi Lassila.

Puukorttelin asemakaavoitus käynnistetään tarjouksen "Koota" tekijäryhmän kanssa hetimiten.


Tarjousten esittely

Tarjousten arviointimuistio
Esitelmä tarjouksista
Havainnekuvia korkeatarkkuuksisina tarjouksesta "Koota":
Kuva 1, aksonometrinen kuva korttelista (4,5 Mb)
Kuva 2, pihanäkymä pohjoisesta (9 Mb)
Kuva 3, pihanäkymä korttelin sisältä itään (7,6 Mb)

Asemakaavatyö etenee

Lisätietoa kaavakohdesivulla