Maa-alueiden vuokraaminen

Maan hankinta ja luovutus -yksikkö vuokraa asemakaava-alueiden ulkopuolelta mm. peltoalueita viljelytarkoituksiin sekä laidunalueita pääosin maisemanhoidollisin perustein. Peltoalueet vuokrataan erikseen ilmoitettavien tarjouskilpailujen perusteella

Alueita vuokrataan myös yhdyskuntateknistä huoltoa varten. Yksikkö antaa myös maanomistajan luvat erilaisissa hakemusasioissa.