Maa-alueiden vuokraaminen

Maan hankinta ja luovutus -yksikkö vuokraa asemakaava-alueiden ulkopuolelta mm. peltoalueita viljelytarkoituksiin sekä laidunalueita pääosin maisemanhoidollisin perustein. Peltoalueet vuokrataan erikseen ilmoitettavien tarjouskilpailujen perusteella

Alueita vuokrataan myös yhdyskuntateknistä huoltoa varten. Yksikkö antaa myös maanomistajan luvat erilaisissa hakemusasioissa.

Maan hankinnan ja luovutuksen yhteystiedot