Sidonnaisuudet

Kuntalain mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu.

Ilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisuus on rajattu koskemaan kunnan keskeisiä luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita.

Luottamushenkilöistä  ja viranhaltijoista ilmoitusvelvollisia ovat:

  • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • kaupunginhallituksen jäsenet, varajäsenet, esittelijä
  • lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, esittelijät
  • kaupunkikehityslautakunnan sekä rakennus – ja ympäristölautakunnan osalta myös jäsenet ja varajäsenet
  • jaostojen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijät

Sidonnaisuusilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestään kunnallisessa päätöksenteossa. Esteellisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain ja hallintolain säädösten mukaisesti.

Kuntaliiton suositus: Ohjeistus sidonnaisuusilmoituksista ja -rekisteristä

Sidonnaisuusilmoitukset

Luottamushenkilöiden sidonnaisuudet

Viranhaltijoiden sidonnaisuudet