Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 14.2.2022

Asemakaava 433, Kuninkaanportin eteläinen alue

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Kuninkaanportin eteläisen alueen asemakaavan kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. 

Suunnittelualue sijaitsee Kuninkaanportissa moottoritien E18 varressa Ratsumestarinkadun ja Ruiskumestarinkadun risteyksen eteläpuolella. Asemakaavan tavoitteena on Kuninkaanportin kaupallisen alueen laajentamista etelään liikerakentamisen mahdollistavilla tonteilla. Lisäksi mahdollistetaan katuyhteyden rakentaminen moottoritien yli Eestinmäen suuntaan.

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma vuosille 2021–2025  

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman kaupunginjohtajan muutetun esityksen mukaisesti. Kaupunginjohtaja lisäsi seuraavan lauseen sivulle 7 (lauseen ”Painopisteitä on valittu… ” jälkeen): ”Yhteistyön keskeisenä tavoitteena on ylläpitää kaupunkilaisten mielenterveyttä ja ennaltaehkäistä psyykkisiä ongelmia.”

Kuntalain ja terveydenhuoltolain perusteella hyvinvoinnin edistäminen on yksi kaupungin perustehtävä. Terveydenhuoltolain mukaan kaupungin tulee raportoida valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä, hyvinvoinnista ja niiden edistämiseksi toteutetuista toimenpiteistä sekä valmisteltava vähintään kerran valtuustokaudessa laaja hyvinvointikertomus.

Unicefin lapsiystävällinen kunta -malli 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksy kaupunginjohtajan muutetun esityksen. Kaupunki jatkaa lapsiystävällisen kaupungin työtä osana kaupungin normaalia toimintaa eikä tässä vaiheessa liity Unicefin lapsiystävällinen kunta -malliin. Kaupunki noudattaa kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmaa ja resursoi sen osana kaupungin talouden ja toiminnan suunnittelua.

Kaupunginjohtaja lisäsi seuraavan lauseen esitykseensä: ”Kaupunki sitoutuu jatkamaan työtä UNICEFin mallin mukaisesti, jotta mahdollinen liittyminen tulevaisuudessa olisi mahdollista ja mahdollisen sujuvaa ja helppoa. Asia tarkastellaan uudestaan vuoden 2024 aikana.”

Kaupungin kiinteistöjen salkutus ja toimenpiteet C-salkun kiinteistöille

Kaupunginhallitus päätti äänestysten jälkeen hyväksyä esityksen kaupungin rakennusten salkutusjaoksi ja antaa toimitilajohdolle valtuudet C-kategorian rakennusten myymiseksi, purkamiseksi ja kehittämiseksi. Rakennusten myynnistä ja purkamisesta tehdään erilliset viranhaltijapäätökset, jotka annetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi otto-oikeuden käyttämistä varten. Salkutusjako tuodaan vuosittain päivitettynä kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti seuraavan lisäyksen: Ennen C-kategoriassa olevista rakennuksista luopumista tehdään rakennuksissa olevan toiminnan lopettamisesta tai palveluiden ja toiminnan järjestämisestä toisissa tiloissa aina erillinen päätös.

Kaupunginhallitus äänesti kaksi kertaa asian käsittelyn aikana. Kaupunginhallitus päätti hylätä molemmat muutosesitykset.  

  • Elin Blomqvist-Valtonen esitti, että päätökseen lisätään seuraava lause: ”Mikäli kyseessä on koulu- tai päiväkotirakennus, on korvaavat tilat tai mahdollinen uudisrakennus löydettävä saman alueen/oppilaaksiottoalueen sisällä, jotta toiminta alueella turvataan.” Kaupunginhallitus päätti äänin 7 (Tapani Eskola, Nea Hjelt, Tuuli Hirvilammi, Anette Karlsson, Nina Uski, Matti Valasti, Jorma Wiitakorpi) – 6 (Elin Blomqvist-Valtonen, Johnny Holmström, Bodil Lund, Kevin Servin, Frida Sigfrids, Johan Söderberg,) hyväksyä kaupunginjohtajan esityksen asiassa.
  • Tuuli Hirvilammi esitti, että Porvoontalo siirretään salkusta C salkkuun A. Kaupunginhallitus päätti äänin 11 (Tapani Eskola, Nea Hjelt, Johnny Holmström, Anette Karlsson, Bodil Lund, Kevin Servin, Frida Sigfrids, Johan Söderberg, Nina Uski, Matti Valasti, Jorma Wiitakorpi) – 2 (Elin Blomqvist-Valtonen, Hirvilammi Tuuli) hyväksyä kaupunginjohtajan esityksen asiassa.

Hankintalinjausten toteutuminen 2021

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi hankintojen tilannekatsauksen 1-12/2021. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä seuraavan pöytäkirjamerkinnän: ”Kaupunginhallitus vaatii, että jatkossa kiinnitetään erityistä huomiota tiedottamiseen, kun hankinnoista tehdään kilpailutus. Näin turvataan, että myös paikalliset toimijat voivat osallistua kilpailutuksiin. Lisäksi tulisi huolehtia, että kielivaatimukset ovat mukana yhtenä kriteerinä kaikissa sellaisissa hankinnoissa, jossa palvelun tarjoaja tarjoaa palveluita kuntalaisille.”

Edustajan nimeäminen Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 25.2.2022

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita Porvoon kaupungin edustajan yhtymäkokoukseen:

  • Johanna Aaltonen, varajäsen Riikka Lintukangas

Kaupunginhallitus valtuutti kaupunginjohtajan muotoilemaan evästyksen yhtymäkokouksen edustajalle.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.