Siirry sisältöön

Yksi keskeisistä strategisista tavoitteistamme on kestävä kasvu. Kasvu edellyttää niin kilpailukykyisten yritysalueiden ja uusien, houkuttelevien asuntoalueiden kuin infrastruktuurin suunnittelemista ja rakentamista. Kasvua ei kuitenkaan tavoitella ilmastotyön tai luonnon monimuotoisuuden kustannuksella.

 • Sitoudumme rakentamaan sekä tekemään kunnossapitoa resurssi- ja energiaviisaasti ja alueita säästäen sekä vähemmän päästöjä aiheuttaen.
 • Paranamme omien kiinteistöjemme energiatehokkuutta muun muassa automatiikan keinoin. Huolehdimme, että kiinteistömme vastaavat pitkällä aikavälillä palvelutarvetta hilliten ilmastonmuutosta ja varautuen sen vaikutuksiin.
 • Vuokrataloyhtiömme panostaa energiatehokkuuteen lisäämällä omaa sähköntuotantoaan, varastoimalla itsetuotettua sähköä sekä pyrkimällä energiaremonteissa ja rakentamisessa A-energialuokkaan.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Kaupunkikehityksen toimiala

Rakennamme ja teemme kunnossapitoa resurssi- ja energiaviisaasti neitseellisiä luonnonvaroja ja alueita säästäen sekä vähemmän päästöjä aiheuttaen.

 • Suunnittelemme ja toteutamme kohteita, joissa hyödynnetään uusiomateriaaleja, ylijäämämaita, jätepohjaisia materiaaleja tai säästetään neitseellisiä materiaaleja.
 • Kehitämme valmiuttamme rankkasateiden tai tuulten vaikutuksilta varautumiseen rakennustöiden työaikana.
 • Edellytämme hankinnoissamme, että työ- ja kuljetuskalusto vastaa vähintään Stage V ja Euro 6 -vaatimustasoa.
 • Käytämme energiatehokkaita materiaaleja kuten matalalämpöasfalttia.
 • Vähennämme kuljetusmatkoja muun muassa pitämällä lumenkaatopaikat lyhyen ajomatkan päässä.
 • Edistämme kiertotaloutta tukevia kaavamerkintöjä ja -määräyksiä sekä tonttivarauksia.
 • Esitämme maankaatopaikat sekä välivarastointi- ja jalostusalueet yleiskaavassa.
 • Koordinoimme esirakentamisen aikatauluttamista ja työmaiden yhteensovittamista, joka edistää louhittavan kiviaineksen ja ylijäämämaiden hyötykäyttöä ilman välivarastoimista.
 • Edistämme maa-ainespalveluiden tuottajien, rakentajien ja suunnittelijoiden välistä yhteistyötä, mukaan lukien yksityiset tahot.
 • Edistämme uusiomateriaalien hyödyntämistä suunnitteluissa ja hankinnoissa.
 • Kehitämme edelleen ylijäämämaiden ja kiviaineksen kiertotalouden yhteistyötä naapurikuntien ja alueellisen jäteyhtiön kanssa muun muassa massatyöryhmän perustamiseksi.
 • Kehitämme ylijäämämaita koskevien tietojen välittämiseksi tarvittavia kanavia ja työkaluja.
 • Osallistumme ylijäämämaiden kiertotalouden hiilikädenjäljen ja vaihtoehtojen vertailujen tekemiseksi tarvittavien laskentatyökalujen kehittämiseen sekä otetaan BAP-laskentatyökaluja käyttöön suunnittelussa.

Konsernipalveluiden toimiala

Parannamme omien kiinteistöjemme energiatehokkuutta automatiikan avulla.

 • Otamme käyttöön älykästä automatiikkaa ilmanvaihdon ja lämmityksen säätelyssä vähintään kahdessa kaupungin omassa kohteessa.

Kaupungin kiinteistöt vastaavat pitkällä aikavälillä palvelutarvetta hilliten ilmastonmuutosta ja varautuen sen vaikutuksiin.

 • Valitsemme rakennustavan palvelutarpeen perusteella hilliten ilmastonmuutosta ja varautuen sen vaikutuksiin (esim. käyttöikä, koko, muuntojousto, kiertotalous, energiatehokkuus, sijainti).
 • Hyödynnämme enenevissä määrin kiinteistöjen rakentamisessa ja niiden remonteissa ympäristöystävällisiä materiaaleja ja työtapoja.
 • Erityisesti Kokonniemen investointihankkeessa toteutamme ilmastotavoitteita konkreettisella tasolla (esim. energiatehokkuus) myös varaudumme ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin vaikutuksiin.

Porvoon vesi

Parannamme toimintamme energiatehokkuutta ja hiilineutraaliutta.

 • Tehostamme energiankäyttöä vähentämällä vuotojen osuutta vedenjakeluverkostossa. Tätä varten lisäämme mittauspisteitä ja kehitämme vuotojen paikannusta.
 • Saneeraamme ja eriytämme loppuun sekaviemärit. Etsimme väärin jäteveteen kytketyt kiinteistöt ja muutkin hulevettä sisään vuotavat paikat, jotta turhan pumppauksen tarve vähenee.
 • Optimoimme pumppauksia ja muitakin prosessilaitteita energiamielessä oikealla mitoituksella ja taajuusmuuttajien käytöllä.
 • Tuotamme lisää aurinkosähköä laitostemme katoilla.
 • Lisäämme kaivamattomien (no-dig) menetelmien käyttöä verkostonrakentamisessa. Materiaalihankinnoissa hiilineutraalius kriteeriksi.
 • Vähennämme kuljetusmatkoja työmailla (esim. lähellä sijaitsevat maamassojen välivarastointipaikat ja kaatopaikat).

A-yhtiöt

A-yhtiöt lisää omaa sähköntuotantoaan 30 prosenttiin oman sähkön käytön tarpeesta vuoteen 2027 mennessä. Vuonna 2022 tuotettiin 17 prosenttia omasta tarpeesta.

 • Varustamme kohteita aurinkosähkövoimaloilla.

Tuulivoiman käytön selvittäminen energiantuotannossa kerrostalokiinteistöissä.

 • Rakennamme toimivan prototyypin.

Varastoimme itse tuotettua sähköä omavaraisuuden lisäämiseksi.

 • Varustamme yhden kohteen akulla, joka voi varastoida aurinkoenergiaa.

Energiaremonteissa ja uusien kiinteistöjen rakentamisessa pyritään A-energialuokkaan rakenne- ja teknisillä ratkaisuilla.

 • Parannamme korjauksissa olemassa olevaa tilannetta.
 • Pyrimme uudiskohteissa määräyksiä parempaan rakenteeseen mahdollisuuksien mukaan.

Careeria

Tavoittelemme hiilineutraalisuutta ja Agenda2030 -toimintaohjelman kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista vuoteen 2030 mennessä. Hiilijalanjäljen pienentäminen 10% vuosittain.

 • Mittaamme päästökehitystä vuosittain ja raportoimme edistymisestä johtoryhmälle sekä hallitukselle. Hyödynnämme mittaustuloksia vastuullisen toiminnan kehittämisessä sekä toiminnan tavoitteiden määrittelemisessä. Julkaisemme vastuullisuusraportin osana vuosikertomusta julkisena asiakirjana vuosittain.
 • Muuntojoustavat tilaratkaisut vastaavat toiminnan laajuutta ja mahdollistavat monipaikkaisen työn. Tilaratkaisuja muuttamalla vastaamme opetuksen tarpeiden muutokseen ja samalla edistämme työn ja digitalisaation kehittymistä.