Hoppa till innehåll

Resurssmart infrastruktur och byggande

Ett av våra viktigaste strategiska mål är hållbar tillväxt. Tillväxt kräver planering och byggande av konkurrenskraftiga affärsdistrikt och nya, attraktiva bostadsområden samt infrastruktur. Men tillväxten får inte ske på bekostnad av klimatarbetet eller den biologiska mångfalden.

 • Vårt mål är hållbar tillväxt.
 • Vi förbinder oss att bygga och utföra underhållet resurs- och energismart och genom att spara områden samt genom att orsaka mindre utsläpp.
 • Energieffektiviteten i våra egna fastigheter förbättras bland annat genom automatik, och fastigheterna svarar på lång sikt mot servicebehovet genom att stävja klimatförändringen och förbereda sig på konsekvenserna av det.
 • Vårt eget hyreshusbolag satsar på energieffektivitet genom att öka sin egen energiproduktion, lagra självproducerad el samt eftersträva energiklass A i energirenoveringar och byggande.

Mål och åtgärder

Sektorn för stadsutveckling

Vi bygger och utför underhåll resurs- och energismart samtidigt som vi sparar jungfruliga naturresurser och områden samt genom att orsaka mindre utsläpp.

 • Vi planerar och genomför objekt i vilka vi utnyttjar återvunna material, överloppsmark, avfallsbaserade material eller besparar jungfruliga material.
 • Vi utvecklar vår beredskap gällande beredning inför effekterna av skyfall och starka vindar under byggarbetets arbetstid.
 • I våra projekt förutsätter vi att arbets- och transportutrustning motsvarar minst kravnivån Stage V och Euro 6.
 • Vi använder energieffektiva material, såsom lågtemperaturasfalt.
 • Vi minskar antalet transportresor bland annat genom att ha snöavstjälpningsplatserna inom korta körsträckor.
 • Vi främjar planbeteckningar och -bestämmelser samt tomtreservationer som stöder cirkulär ekonomi.
 • Vi presenterar jordavstjälpningsplatserna och mellanlagrings- och förädlingsområdena i generalplanen.
 • Vi samordnar schemaläggningen av förbyggandet och samordningen av byggarbetsplatserna, vilket främjar brytningen av stenmaterial och nyttoanvändningen av överloppsmark utan mellanlagring.
 • Vi främjar samarbete mellan jordmaterialtjänsternas producenter, byggare och planerare, inklusive privata aktörer.
 • Vi främjar utnyttjande av återvunna material i planeringen och upphandlingarna.
 • Vi vidareutvecklar samarbete beträffande cirkulär ekonomi för överloppsmark och stenmaterial med grannkommunerna och det regionala avfallsbolaget, bland annat för att grunda en massaarbetsgrupp.
 • Vi utvecklar nödvändiga kanaler och verktyg för förmedling av uppgifter gällande överloppsmark.
 • För att göra jämförelser av kolhandavtrycket och alternativ för överloppsmarkernas cirkulära ekonomi deltar vi i utvecklingen av nödvändiga beräkningsverktyg samt implementerar BAP-beräkningsverktyg i planeringen.

Sektorn för koncerntjänster

Vi förbättrar våra egna fastigheters energieffektivitet med hjälp av automatik.

 • Vi implementerar smart automatik i regleringen av ventilationen och uppvärmningen i minst två av stadens egna objekt.

Stadens fastigheter motsvarar servicebehovet på lång sikt och dämpar klimatförändringen och bereder sig på dess effekter.

 • Vi väljer byggnadssätt utgående från servicebehovet och stävjar på så sätt klimatförändringen och bereder oss på dess effekter (t.ex. livstid, storlek, omvandlingsflexibilitet, cirkulär ekonomi, energieffektivitet, placering).
 • Vi utnyttjar i allt större utsträckning miljövänliga material och arbetssätt vid byggande och renovering av fastigheter.
 • I synnerhet i Kokons investeringsprojekt genomför vi klimatmålen på en konkret nivå (t.ex. energieffektivitet) och dessutom bereder vi oss på effekterna som klimatförändringen medför.

Borgå vatten

Vi förbättrar vår verksamhets energieffektivitet och kolneutralitet.

 • Vi effektiviserar energiförbrukningen genom att minska läckagets andel i vattendistributionsnätet. I detta syfte ökar vi antalet mätpunkter och utvecklar lokaliseringen av läckagen.
 • Vi sanerar och särskiljer kombinerade avloppsledningar ända till slutet. Vi söker upp fastigheter som felaktigt anslutits till avloppsvattnet och även andra platser i vilka det läcker in dagvatten, så att behovet av onödig pumpning minskar.
 • Vi optimerar pumpningar och även andra processanordningar med tanke på energi i rätt dimensioner och med hjälp av frekvensomformare.
 • Vi producerar mer solel på våra anläggningars tak.
 • Vi ökar antalet grävningsfria (no-dig) metoder i byggandet av nätverk. I materialupphandling blir kolneutralitet ett kriterium.
 • Vi minskar antalet transportresor på byggarbetsplatserna (t.ex. närliggande mellanlagringsplatser och deponier för landmassor).

A-bolagen

A-bolagen ökar sin egen elproduktion till 30 procent av det egna elförbrukningsbehovet fram till 2027. Under 2022 producerade vi 17 procent av det egna behovet.

 • Vi utrustar objekt med solelskraftverk.

Utredning av användning av vindkraft inom energiproduktionen i höghusfastigheter.

 • Vi bygger en fungerande prototyp.

Vi lagrar självproducerad el för att öka självförsörjningen.

 • Vi utrustar ett objekt med ett batteri, som kan lagra solel.

Vid energirenoveringar och byggande av nya fastigheter strävar vi efter strukturlösningar och tekniska lösningar i A-energiklassen.

 • I renoveringarna förbättrar vi den befintliga situationen.
 • I nybyggen strävar vi i möjligaste mån efter en bättre struktur än vad bestämmelserna kräver.

Careeria

Vi strävar efter kolneutralitet och genomförande av målen för hållbar utveckling inom åt-gärdsprogrammet Agenda2030 fram till 2030. Minskning av koldioxidavtrycket med 10% per år.

 • Vi mäter utsläppsutvecklingen årligen och rapporterar framskridandet till ledningsgruppen och styrelsen. Vi utnyttjar mätresultaten i utvecklingen av ansvarsfull verksamhet samt vid fastställandet av målen för verk-samheten. Vi publicerar ansvarighetsrapporten varje år som en del av årsberättelsen som ett offentligt dokument.
 • Ändringsflexibla lokallösningar motsvarar verksamhetens omfattning och möjliggör multilokalt arbete. Genom att ändra lokallösningar svarar vi på förändringen i behoven i undervisningen och främjar samtidigt utvecklingen av arbetet och digitaliseringen.