Siirry sisältöön

Ilmastonmuutos on jo täällä, mikä tekee siihen sopeutumisesta entistä tärkeämpää. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niiden aiheuttamia riskit on Porvoossa tunnistettu yhdessä kaupungin toimialojen ja konsernin yhtiöiden kanssa.

 • Varaudumme ilmastonmuutoksen aiheuttamiin infektiotautiriskeihin ennakoivasti ja tietoa jakamalla.
 • Valvomme viranomaisen roolissa, että tehostettu palveluasuminen, hoivalaitokset ja päiväkodit ovat hyvin varautuneet hellehaittojen vähentämiseen.
 • Vesihuollon osalta varaudumme lisääntyviin sateisiin ja parannamme hulevesien hallintaa. Pohjavesien suojelusuunnitelma päivitetään ja varaudumme ennakolta myös pohjavesilähteiden mahdollisiin laatu- ja määrämuutoksiin.
 • Ilmastonmuutos ja luontokato ovat jatkossa myös aktiivinen osa valmiussuunnitteluamme.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Kasvun ja oppimisen toimiala

Varaudumme ilmastonmuutoksen aiheuttamiin infektiotautiriskeihin ennakoivasti ja tietoa jakamalla.

 • Vähennämme eräiden ihmisiin tarttuvien infektiotautien riskiä jakamalla tietoa eläintautitilanteesta ja lemmikkieläinten rokotussuosituksista.
 • Tunnistamme lasten ja nuorten palveluissa ympäristöön ja eläimiin liittyvät infektioriskit sekä seuraamme niihin vaikuttavia tekijöitä (omavalvonta). Ennaltaehkäisemme infektioita omassa toiminnassamme (esim. retket, ulkoilu) sekä opastamme lapsia ja heidän vanhempiaan.

Kaupunkikehityksen toimiala

Sopeudumme ilmastonmuutoksen vaikutuksiin muun muassa varautumalla lisääntyviin sateisiin ja parantamalla hulevesien hallintaa.

 • Suosimme suunnittelussa ja rakentamisessa vettä läpäiseviä pintoja aina, kun se alueen toimivuuden kannalta on mahdollista.
 • Parannamme hulevesien hallintaa, tilavarauksia kiinteistöillä (tontit, yleiset alueet) sekä hulevesiverkostoa. Tarkastelemme kaavatyössä laajoja kokonaisuuksia.
 • Hyödynnämme Viherympäristöliiton lumitilaopasta kaavoituksessa (sinivihreä tila), kun opas julkaistaan.
 • Sopeudumme kaavoituksessa ja infrastruktuurin suunnittelussa sään ääri-ilmiöihin aiempaa paremmin. Esimerkiksi:
  • Hulevedet ja niiden imeytys, tulvareitit ja tulviin varautuminen, lumitila, pihojen ja puistojen pinnat
  • Rakenteellinen suojautuminen auringon paahteelta
  • Viherympäristön parantaminen kaduilla, puistoissa ja pihoilla
  • Resurssiviisas kaavoitus
  • Viherkerroin kaavoituksessa
  • Rakennustapaohjeet
  • Juomavesipisteet

Tehostettu palveluasuminen ja hoivalaitokset sekä päiväkodit ovat hyvin varautuneet omavalvonnassaan hellehaittojen vähentämiseen toiminnassaan.

 • Valvomme muun valvonnan yhteydessä tehostetun palveluasumisen ja hoivalaitosten sekä päiväkotien varautumista hellehaittoihin.

Konsernipalveluiden toimiala

Varaudumme ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin vaikutuksiin osana kaupungin valmiussuunnittelua.

 • Päivitämme kaupungin valmiussuunnitelman ja huomioimme sekä ilmastonmuutoksen että luontokadon riskit osana suunnitelman valmistelua.

Porvoon vesi

Sopeudumme ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin vaikutuksiin.

 • Teemme tarvittavia prosessilisäyksiä puhdistamolla (esim. typpioksiduulipäästöjen torjunta).
 • Päivitämme pohjavesien suojelusuunnitelman yhteistyössä kaupunkikehityksen ja muiden toimijoiden kanssa lisäten ilmastoskenaarioita.
 • Varaudumme ennakolta pohjavesilähteiden mahdollisiin laatu- ja määrämuutoksiin.
 • Lisäämme lämmön talteenottoon liittyvää tekniikkaa verkostossamme ja kiinteistöissämme sopivissa kohdissa.