Hoppa till innehåll

Klimatförändringen är redan här, vilket gör anpassningen ännu viktigare. I Borgå har man tillsammans med stadens sektorer och koncernens bolag identifierat klimatförändringens effekter och de risker som de medför.

 • Vi bereder oss på de risker för smittsamma sjukdomar som klimatförändringen medför på ett proaktivt sätt och genom att sprida information.
 • Vi övervakar i egenskap av myndighet att serviceboende med heldygnsomsorg, vårdinrättningar och daghem är väl förberedda på att minska olägenheter av hetta.
 • För vattentjänster bereder vi oss på ökning av regn och förbättrar dagvattenhanteringen.
 • Skyddsplanen för grundvatten uppdateras och vi bereder oss i förväg också på eventuella förändringar i kvaliteten och mängden av grundvattenkällor.
 • Klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald är i fortsättningen också en aktiv del av vår beredskapsplanering.

Mål och åtgärder

Sektorn för fostran och bildning

Vi förbereder oss för de risker för infektionssjukdomar som klimatförändringen medför proaktivt och genom att dela information.

 • Vi minskar risken för vissa infektionssjukdomar som smittar till människor genom att dela information om djursjukdomssituationen och rekommendationerna om vaccination av sällskapsdjur.
 • Vi identifierar infektionsriskerna i anslutning till miljön och djur inom tjänsterna för barn och unga och följer de faktorer som påverkar dem (egenkontroll). Vi förebygger infektioner i vår egen verksamhet (t.ex. utflykter, friluftsliv) samt handleder barnen och deras föräldrar.

Sektorn för stadsutveckling

Vi anpassar oss till effekterna av klimatförändringen bland annat genom att bereda oss på tilltagande regn och genom att förbättra hanteringen av dagvatten.

 • I planering och byggande gynnar vi alltid, när det är möjligt med tanke på områdets funktion, ytor som släpper igenom vatten.
 • Vi förbättrar hanteringen av dagvatten, utrymmesreservationer i fastigheterna (tomter, allmänna områden) samt dagvattennätet. I planarbetet granskar vi stora helheter.
 • I planläggningen och planeringen av infrastrukturen anpassar vi oss bättre än förut till extrema väderfenomen. Till exempel:
  • Dagvatten och absorptionen av det, översvämningsvägar och beredskap för översvämningar, snöutrymmen, gårdarnas och parkernas ytor
  • Strukturellt skydd mot solgass
  • Förbättring av grönområden på gator, i parker och på gårdar
  • Resurssmart planläggning
  • Grönkoefficienten i planläggningen
  • Byggnadsanvisningar
  • Dricksvattenpunkter
  • Vi utnyttjar Grönmiljöförbundets guide för placering av snö i planläggningen (blågrönt utrymme) när guiden publiceras.

Serviceboende med heldygnsomsorg och vårdinrättningar samt daghem är i sin egenkontroll väl förberedda på att minska skadorna från värmeböljor inom sin verksamhet.

 • I samband med den övriga tillsynen övervakar vi inom serviceboende med heldygnsomsorg och vårdinrättningar samt daghemmen beredskapen på skador från värmeböljor.

Sektorn för koncerntjänster

Vi förbereder oss på effekterna som klimatförändringen medför som en del av stadens beredskapsplanering.

 • Vi uppdaterar stadens beredskapsplan och beaktar riskerna med såväl klimatförändringen som förlusten av natur som en del av beredningen av planen.

Borgå vatten

Vi anpassar oss till effekterna som klimatförändringen medför.

 • Vi gör nödvändiga processtillägg i reningsverket (t.ex. bekämpning av utsläpp av dikväveoxid).
 • Vi uppdaterar skyddsplanen för grundvatten i samarbete med stadsutvecklingen och andra aktörer, samt ökar antalet klimatscenarion.
 • Vi förbereder oss på eventuella förändringar i kvalitet och antal gällande grundvattenkällor.
 • Vi ökar mängden teknik med anknytning till värmeåtervinning i vårt nät och i våra fastigheter i lämpliga objekt.