Siirry sisältöön

Porvoon päästökehitys

Porvoon kaupungin tavoite on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on kunnianhimoinen ja edellyttää entistä laajempaa yhteistyötä ja nopeampia toimenpiteitä kaikilta toimijoilta, niin kaupungilta, asukkailta, yrityksiltä kuin oppilaitoksiltakin. Tällä sivustolla voit tutustua Porvoon päästökehitykseen.

Porvoo on vähentänyt kokonaispäästöjään 40 prosenttia vuoden 2007 tasosta. Kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden ovat puolestaan vähentyneet 44 prosenttia.

Porvoo hyödyntää päästökehityksen seurannassa Suomen ympäristökeskuksen päästölaskentaa. Laskenta perustuu kuntien tavoitteiden seurantaan tarkoitettuun laskentamalliin, joka ei esimerkiksi sisällä päästökauppaan kuuluvien teollisuuslaitosten polttoaineiden käyttöä eikä kuorma-, paketti- ja linja-autojen läpiajoliikennettä.

Mikä ihmeen hiilidioksidiekvivalentti?

Päästöt eli toisin sanoen ilmastokuorma raportoidaan hiilidioksidiekvivalentteina, joka kuvaa eri kasvihuonekaasupäästöjen yhteenlaskettua ilmastoa lämmittävää vaikutusta. Esimerkiksi suomalaisen keskimääräinen vuosittainen ilmastokuorma on noin 10 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia eli 10 tCO2e.

Päästökehitys sektoreittain

Liikenne muodostaa lähes puolet Porvoon päästöistä (44 %). Liikenteen päästöissä korostuu erityisesti liikenne tie- ja katualueilla, joka yksistään muodostaa lähes 90 prosenttia liikenteen päästöistä. Toiseksi suurin päästölähde Porvoossa on rakennusten lämmitys (15%) ja kolmanneksi eniten päästöjä aiheutuu kulutussähköstä (10 %).

Energiasektorin päästöt

Neljä suurinta energiasektorin päästölähdettä Porvoossa ovat tieliikenne, työkoneet, rakennusten lämmitys ja kulutussähkö. Tieliikenteen päästöjä aiheuttavat erityisesti henkilö- ja kuorma-autot. Liikennemäärät heijastuvat myös työkoneiden päästöihin tietyökoneiden päästöjen kautta.

Rakennusten lämmityksen osalta suurimmat ilmastovaikutukset syntyvät öljy- ja sähkölämmityksestä. Kaukolämmön tuotanto Porvoossa perustuu bioenergiaan ja sen aiheuttamat päästöt ovat vuosien kuluessa pienentyneet merkittävästi.

Kulutussähkön päästöt jakaantuvat melko tasan asumisen ja palveluiden kesken. Päästölaskennassa käytetään valtakunnallista sähkön päästökerrointa, joten esimerkiksi Porvoon Energian myymän päästöttömän sähkön osuus näy tuloksissa.

Jätteiden käsittelyn ja maatalouden päästöt

Jätteiden käsittelyn osuus Porvoon kokonaispäätöistä on noin kahdeksan prosenttia ja maatalouden osuus kuusi prosenttia. Jätteiden käsittelyn ilmastopäästöistä suurin osa syntyy kaatopaikoilla. Nämä päästöt kattavat niin yhdyskuntajätteiden, rakennus- ja purkujätteiden, yhdyskuntien lietteiden kuin teollisuuden jätteiden ja lietteiden kaatopaikkasijoituksen metaanipäästöt.

Maatalouden päästöihin lasketaan mukaan kotieläimet sekä peltoviljely. Maatalouden ilmastopäästöt Porvoossa muodostuvat pääosin peltoviljelystä (n. 75 %) ja loput kotieläimistä (ruuansulatus ja lannankäsittely).