Hoppa till innehåll

Utsläppsutvecklingen i Borgå

Borgå stad har som mål att vara en kolneutral stad före år 2030. Målet är ambitiöst, och kräver ett allt större samarbete och snabbare insatser av alla aktörer, såväl staden, invånare, företag som läroanstalter. På den här sidan kan du bekanta dig med hur utsläppen i Borgå utvecklas.

De totala utsläppen i Borgå har minskat med 44 procent från nivån år 2007. Utsläppen av växthusgaser per invånare har i sin tur minskat med cirka 48 %.

Vid uppföljningen av hur utsläppen utvecklas drar Borgå nytta av Finlands miljöcentrals utsläppskalkyl. Kalkylen grundar sig på en beräkningsmodell avsett för uppföljning av kommunernas mål, som till exempel inte inkluderar bränsleförbrukningen i industrianläggningar som ingår i utsläppshandeln eller genomfartstrafiken som sker med lastbilar, paketbilar och bussar.

Vad betyder koldioxidekvivalent?

Utsläpp, eller miljöbelastning, rapporteras som koldioxidekvivalenter som beskriver den sammanräknande klimatuppvärmande effekten av utsläpp av växthusgaser. Exempelvis är finländarnas årliga miljöbelastning ungefär 10 ton koldioxidekvivalenter, alltså 10 tCO2e.

Utsläppsutvecklingen sektorsvis

Trafiken utgör nästan hälften av utsläppen i Borgå (44 %). I utsläppen från trafiken märks särskilt trafiken på väg- och gatuområden, som utgör nästan 90 % av utsläppen från trafik. Den andra största utsläppskällan i Borgå är uppvärmning av byggnader (13 %) och på tredje plats kommer förbrukningselen (9 %).

Energisektorns utsläpp

De tre största utsläppskällorna i Borgå är vägtrafik, uppvärmning av byggnader och förbrukningsel. Särskilt person- och lastbilar skapar utsläpp för vägtrafiken.

I fråga om byggnadernas uppvärmning orsakas de största miljökonsekvenserna av uppvärmning med el och olja. Produktionen av fjärrvärme i Borgå bygger på bioenergi och dess utsläpp har under årens lopp minskat betydligt.

Utsläppen från förbrukningsel kan indelas rätt så jämt mellan boende och tjänster. Vid kalkyleringen av utsläpp används en riksomfattande utsläppsfaktor för elen, så andelen utsläppsfri el som Borgå Energi säljer syns inte i resultaten.

Utsläppen från avfallshantering och jordbruk

Avfallshanteringen utgör cirka åtta procent av de totala utsläppen i Borgå, medan jordbrukets andel är sex procent. Största delen av utsläppen från avfallshanteringen kommer från avstjälpningsplatser. Dessa utsläpp innefattar allt från kommunalt avfall, avfall från bygge och rivning, kommunalt slam till industriavfall och metanutsläpp från slam som placeras vid avstjälpningsplatser.

Jordbrukets utsläppt inkluderar boskap och åkerbruk. Jordbrukets utsläpp i Borgå består till största delen av åkerbruk (74 %), och resten av boskap (matsmältning och gödselhantering).