Siirry sisältöön

Koulujen toimintakulttuurissa kiinnitetään jatkuvasti huomiota kiusaamisen ehkäisyyn, jota tehdään ensisijaisesti ennalta ehkäisten. Kiusaamisen ehkäisyssä on keskeistä yhteisöllinen, osallistava ja turvallinen kouluyhteisö. Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on vastuu turvallisesta koulupäivästä. Oppilaan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden oppilaiden, kouluyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä.

Kaikki porvoolaiset peruskoulut ovat mukana valtakunnallisessa Kiva koulu -ohjelmassa. Ohjelman tavoitteina ovat kiusaamisen ehkäiseminen, tehokas puuttuminen kiusaamistilanteisiin ja jatkuva seuranta. Lisäksi seurataan, onko kiusaaminen loppunut ja tehdään jälkihoidon arviointia. Moniammatillinen yhteistyö sekä yhteistyö kodin ja koulun välillä on tärkeää.

Mitä kiusaaminen on?

Kiusaamista on, kun yhdelle ja samalle oppilaalle aiheutetaan toistuvasti ja tahallaan pahaa mieltä. Tekijöinä on joku tai jotkut, joita vastaan kiusatun on vaikea puolustautua. Kiusaaminen voi olla sanallista, fyysistä, epäsuoraa, kännykkä- ja nettikiusaamista.

Riidat ja erimielisyydet eroavat kiusaamisesta siinä, että ne ovat usein hetkellisiä, eikä niiden kohteeksi joudu jatkuvasti yksi ja sama henkilö.

Ohjeita oppilaille ja huoltajille kiusaamistilanteisiin

Opetushallitus on julkaissut Kiusaamisen vastainen työ kouluissa ja oppilaitoksissa -oppaan ja tehnyt huoneentaulut, joissa annetaan oppilaille ja huoltajille ohjeita kiusaamistilanteissa toimimiseen.

Selvitys kiusaamisesta ja turvallisuudesta

Peruskoulujen ja varhaiskasvatuksen kiusaamis- ja turvallisuuskäytännöistä on tehty selvitys syyskuu 2021 ja helmikuu 2022 välisenä aikana. Selvitys on Porvoon kaupungin ja Laurea-ammattikorkeakoulun välinen yhteistyöprojekti. Selvityksen tavoitteena on muodostaa porvoolainen tilannekuva kiusaamisen hoidosta sekä saada tietoa turvallisuusjohtamisen nykytilasta, turvallisuuskulttuurista ja sen kehittämistarpeista kiusaamiseen liittyen. Selvityksen tulosten pohjalta linjataan tulevia kehittämiskohteita ja miten resursseja kohdennetaan. Projektin edetessä osallistetaan myös oppilaita ja huoltajia.

Kiusaamista seurataan säännöllisesti kouluissa. Peruskoulujen oppilaat vastaavat keväisin Kiva-ohjelman tilannekartoitukseen sekä Hyvinvointi-profiilin kysymyksiin. Näitten pohjalta koulut päivittävät kiusaamistoimiaan.

Valtakunnallisessa kouluterveyskyselyssä yhtenä teemana on kasvuympäristön turvallisuus ja siinä yhtenä osiona on koulukiusaaminen. Joka toinen vuosi toteutettavan Kouluterveyskyselyn Porvoon tuloksia käsitellään kuntatasolla ja koulukohtaisesti. Tulosten pohjalta valitaan kehittämisen painopisteitä ja toimenpiteitä.